Om nya gymna­si­e­lagen

Under 2018 kunde ungdomar (som hade fått avslag på sin asylansökan och som hade hunnit fylla 18 under väntetiden) ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Vid uppehållstillstånd omfattas dessa ungdomar även av kommunersättningsförordningen.

Dessa nya bestämmelser, den så kallade nya gymnasielagen, innebar att personer som hade fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning kunde få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om de uppfyllde vissa övriga krav.

Information till sökande om den nya gymnasielagen och om förlängning av uppehållstillstånd

Ungdomar som väntar på uppe­hålls­till­stånd

Personer i asyl­pro­cessen – asyl­sö­kande

De få personer som fortfarande befinner sig i asylprocessen, vars beslut om utvisning inte har fått laga kraft, har rätt till ekonomisk ersättning och en bostad av Migrationsverket enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA). Detta gäller personer som har överklagat sitt asylbeslut och dessutom har ansökt om uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen.

Personen har också rätt till subventionerad vård enligt lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Kommunen har rätt till ersättning för utbildningskostnader för dessa personer.

Läs mer om ersättning för asylsökande barn och elever i skola

Läs mer om ersättning för asylsökande som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder

Personer med laga­kraft­vunnet utvis­nings­be­slut – till­stånds­sö­kande

De få personer som fortfarande väntar på beslut om uppehållstillstånd för gymnasiestudier, har rätt till ekonomiskt bistånd enligt LMA. Det gäller för dem vars tidigare beslut om utvisning hade fått laga kraft och verkställigheten av beslutet om utvisning inhiberades när de sökte uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

I dessa fall prövas och administreras biståndet av socialnämnden i den kommun där den sökande vistas. Den sökande har däremot inte rätt till bistånd i form av logi, varken enligt LMA eller med stöd av SoL.

Kommunen har rätt att få ersättning för det bistånd enligt LMA som kommunen lämnar.

Kommunen har även rätt till ersättning för utbildningskostnader för dessa personer.

Läs mer om ersättning för ekonomiskt bistånd till kommuner

Läs mer om ersättning för tillståndssökande barn och elever i skola

Till­fäl­ligt kommun­stöd

Under 2017–2019 betalades totalt 980 miljoner kronor ut i tillfälligt kommunstöd, som även var möjligt att använda för att hjälpa de ungdomar som inte har rätt till bistånd för logi.

Läs mer om tillfälligt kommunstöd för ensamkommande asylsökande unga m.fl. och se tabell över fördelningen till kommuner

Ungdomar som har fått uppe­hålls­till­stånd

Ungdomarna som har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen får själva välja var de ska bo/studera. Det sker alltså ingen anvisning till en namngiven kommun.

De som har fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen omfattas av kommunersättningsförordningen. Det innebär att bestämmelser om ersättning till kommuner och regioner för nyanlända även gäller för de ungdomar som beviljas uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Läs mer om ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut utan ansökan

Läs mer om ersättning för personer med uppehållstillstånd som kommunen kan ansöka om

Den som får uppehållstillstånd med den nya gymnasielagen som grund kan ansöka om studiemedel. Mer information finns hos Centrala Studiestödsnämnden (CSN). Personen har också rätt att arbeta så länge som uppehållstillståndet sträcker sig.

Läs mer hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har också information.

Läs mer hos SKR om gymnasielagen – uppehållstillstånd för studierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-16