Migrationsverket logotyp

Svar på vanliga frågor om bosättning

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om bosättning, anvisning och mottagande av personer med uppehållstillstånd.

Bosättningslagen

Bosättningslagen omfattar nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd som flyktingar eller andra skyddsbehövande enligt vissa bestämmelser i utlänningslagen (2005:716) samt anhöriga till dessa personer om de har beviljats uppehållstillstånd och ingår i samma hushåll. Anvisningar till kommunerna omfattar nyanlända som vistas i anläggningsboenden och kvotflyktingar.

Nej, anvisning av asylsökande ensamkommande barn regleras av en annan lagstiftning. Undantaget är kvotflyktingar som har uppehållstillstånd innan inresa till Sverige och samtidigt är ensamkommande barn.

Läs mer om ensamkommande barn på Migrationsverkets kommunsidor

Nej, det gör de inte.

Årsplanering, länstal och kommuntal

Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

Hur många som ska anvisas för bosättning och mottagande under året styrs av länstalen som tas fram utifrån Migrationsverkets prognoser och beslutas av regeringen. Länsstyrelserna beslutar därefter kommuntalen, som är länstalen fördelade på kommunnivå.

Länstalen beslutas årsvis av regeringen baserat på det behov av kommunplatser som Migrationsverket ser i samband med sina prognoser.

 Parametrar som påverkar är framtagna på kommun/länsnivå och utgörs av

  • arbetsmarknadsläge, som Arbetsförmedlingen bistår med
  • det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande i kommunerna.

Arbetet med länstalen sker i samråd mellan Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna med stöd från SKR.

Bosättningslagen (2016:38), se 7 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länstalen beslutas av regeringen baserat på det behov av kommunplatser som Migrationsverket ser i samband med sina prognoser. Om prognoserna eller behovet av kommunplatser förändras väldigt mycket under ett pågående år kan det beslutas att länstalen ska justeras.

Läs mer om Migrationsverkets prognoser

Årsplaneringen visar hur många anvisningar Migrationsverket kommer att göra till en kommun per månad. Mottagandet sker i normalfallet två månader efter anvisningsdatumet.

Läs mer om årsplaneringen

Kommunerna kan löpande lämna önskemål om justering av sin årsplanering till Migrationsverket, som gör en bedömning av möjligheten att ta hänsyn till önskemålen utifrån rådande omständigheter och återkopplar till kommunen vid revidering. Migrationsverket kommer tre gånger per år (februari, maj och augusti) att skicka ut en reviderad årsplanering till samtliga kommuner och länsstyrelser.

Läs mer om att lämna önskemål om att ändra årsplaneringen

Om kommunen inte tagit emot de personer som fick ett anvisningsbeslut under innevarande år, så ska dessa tas emot under nästa år (avräkning kommer dock fortfarande att ske mot kommuntalet för det innevarande året).

Anvisning och mottagande

Matchningen görs av Migrationsverkets bosättningsenhet.

De nyanlända kommer i första hand att matchas till en kommun utifrån kommunens uppfyllnadsgrad av mottagande (årsplanering och kommuntal), samt ett antal sekundära matchningskriterier som Migrationsverket, i den mån det är möjligt, ska ta hänsyn till vid anvisning till en kommun.

Läs mer om kriterierna på sidan om bosättning i en kommun

Migrationsverket anvisar efter turordning baserat på när personerna fick uppehållstillstånd. Det går generellt inte att önska om förtur för vissa utvalda individer. Bosättningsenheten kan dock i vissa fall ge förtur till individer som är särskilt utsatta på grund av exempelvis sjukdomstillstånd eller andra ömmande omständigheter, men det är inte vanligt förekommande.

Finns det lediga platser i kommunen (eller närliggande kommun) när familjen ska anvisas, så kommer de att anvisas dit. Finns inte plats inom ramen för årsplaneringen (månadsfördelningen av kommuntalet) kan Migrationsverkets bosättningsenhet föra en dialog med kommunen för att undersöka om de kan ta emot utöver det planerade mottagandet en viss månad enligt årsplaneringen.

Finns det inte utrymme i kommunens kommuntal vid anvisningstillfället så kommer en annan kommun att anvisas.

Justering av kommuntalet kan endast göras av länsstyrelsen i samråd med kommunen.

En familj har även möjlighet att försöka ordna boende i den aktuella kommunen på egen hand, och i så fall tacka nej till anvisningen.

Det är Migrationsverkets mottagningsenhet, där den nyanlända är inskriven, som ansvarar för att ta den första kontakten med anvisningskommunen efter att Migrationsverkets bosättningsenhet har fattat ett anvisningsbeslut.

Samtidigt har anvisningskommunen ett ansvar att så fort som det är klart vilken adress den nyanlända ska flytta till att kontakta mottagningsenheten (som står i anvisningsbeslutet). Det är viktigt att kommunen tar den kontakten så att mottagningsenheten kan påbörja förberedelserna inför utskrivningen och flytten till anvisningskommunen.

Kommuner har som längst två månader på sig från anvisningsbeslutet att genomföra mottagandet. När två månader passerat, eller när personen/personerna flyttar till kommunen, övergår ansvaret till den anvisade kommunen. För kvotflyktingar kan tiden vara längre eller kortare.

Den nyanlända räknas bara av från kommuntalet och årsplaneringen när personen tas emot i den anvisade kommunen. Om personen avbryter sin bosättning och på egen hand flyttar till en annan kommun sker ingen avräkning av kommuntalet för någon av de berörda kommunerna.

Den anvisade kommunen blir därmed aktuell för en ny anvisning.

Kommuner som har tillgängliga bostäder kan anmäla dessa till Migrationsverket.

Läs mer om hur en kommun anmäler tillgängliga bostäder

Läs mer om ersättning för tomhyra

Ersättningsanvisningar innebär att Migrationsverket har möjlighet att anvisa på nytt till en kommun när en tidigare anvisning avbrutits av något skäl. Det gäller även om anvisningen avbryts efter årsskiftet.

Eftersom det är ganska vanligt att personer avbryter sin bosättning är ersättningsanvisningarna en förutsättning för att kommunerna ska nå upp till sitt årliga kommuntal och det länstal som regeringen beslutat.

Nyanlända som omfattas om bosättningslagen

När en kommun har fått en anvisning informeras den nyanlända om vilken kommun som anvisats och som ska ansvara för dennes bosättning. Personen har alltid möjligheten att tacka nej till erbjuden anvisad kommun. Om personen tackar nej upphör rätten till bistånd och logi från Migrationsverket, och han eller hon måste omedelbart hitta ett boende på egen hand.

Kommunerna är skyldiga att ta emot nyanlända senast två månader efter verkets beslutsdatum i bosättningsärendet. Kommunen och Migrationsverkets lokala mottagningsenhet ska under dessa två månader planera för lämplig tidpunkt för flytten till kommunen, till exempel utifrån barns skolgång.

Det viktigaste är att personerna så fort som möjligt kommer till den anvisade kommunen så att de kan påbörja sin etablering och integration. Etableringsplanen får, enligt huvudregeln, inte starta förrän personen eller personerna har folkbokfört sig i en kommun.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?