Migrationsverket logotyp

Olika myndig­he­ters ansvar för personer med uppe­hålls­till­stånd

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika myndigheter.

Arbets­för­med­lingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Myndigheten ansvarar för att en etableringsplan upprättas för den nyanlände och att etableringssamtal genomförs. De beslutar även om etableringsersättning.

Läs mer om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

CSN

​CSN erbjuder nyanlända över 18 år som får uppehållstillstånd en möjlighet att ta ett hemutrustningslån. Men hjälp av lånet kan personerna köpa in saker till sitt nya hem.

Försäk­rings­kassan

Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommu­nerna

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn. 

Kommunerna ansvarar  för undervisning i sfi, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Regi­o­nerna

Regionerna erbjuder hälso- och sjukvård.

Läns­sty­rel­serna

Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och föra dialog med kommunerna om deras årsplanering. De ska även stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi och samhällsorientering. Länsstyrelserna ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på både regional och kommunal nivå.

Fördelningen av anvisningar mellan kommuner inom länen (kommuntalen) tas fram och beslutas av länsstyrelserna.

Aktuella kommun- och länstal på länsstyrelsernas webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelserna och Migrationsverket har gemensamt tagit fram Rekommendationer för samarbete mellan länsstyrelserna och Migrationsverket kring bosättning av nyanlända.PDF

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: integrationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migra­tions­verket

Migrationsverket kartlägger den nyanländes bakgrund under asyltiden. Migrationsverket matchar och anvisar nyanlända som omfattas av bosättningslagen till kommunerna. Det vill säga kvotflyktingar som har uppehållstillstånd innan inresa till Sverige och de asylsökande som har fått uppehållstillstånd som behöver hjälp med bosättning. Myndigheten beslutar också om statlig ersättning till kommuner och regioner.

Migrationsverket beräknar i sina prognoser hur många personer som har behov av hjälp med bosättning i en kommun. Prognoserna ligger till grund för länstalen som regeringen beslutar.

Rege­ringen

Regeringen beslutar hur många nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner inom ramen för bosättningslagen samt fördelningen per län (länstal).

Sveriges kommuner och regi­oner (SKR)

SKR för bland annat kommunernas talan i samarbetet med övriga parter.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-16

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?