Frågor och svar om nytt ersättningsystem för ensamkommande barn och unga

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om ersättningsystemet för ensamkommande barn och unga som trädde i kraft 1 juli 2017.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta er regionala expert för frågor om ensamkommande barn.

Om schabloner och det nya ersättningsystemet

 • Kommer schablonbeloppet betalas ut för alla barn och unga, eller enbart för barn och unga som kommer till kommunen efter den 1 juli 2017?

  Det är bara schablonen på 52 000 kronor till anvisad kommun som avser de barn som Migrationsverket anvisat från den 1 juli 2017. De andra ersättningsformerna i det nya ersättningsystemet gäller för alla ensamkommande barn och unga, både de som kommit till en kommun före och efter den 1 juli.

 • Hur har man kommit fram till schablonbeloppen? Hur ser den tänkta fördelningen ut mellan de poster de ska täcka?

  Migrationsverket kan inte svara på hur beloppens storlek har bestämts eller hur de ska fördelas. Frågorna kan bäst besvaras av regeringskansliet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vad gäller för insatser med behandlingshem och jourhem? Ansöker en kommun om faktisk kostnad?

  Kommunen kan söka ersättning för faktiska kostnader för vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL enligt det nya ersättningsystemet.

 • Hur söker en kommun ersättning för kostnader för placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL? Ska kommunen söka hela kostnaden eller bara mellanskillnaden mot utbetalad schablon?

  Kostnader från och med den 1 juli för de barn eller unga som är placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL, ska kommunen söka på nya blanketter. Information och de nya blanketterna kommer att finnas tillgängliga på vår webbplats i god tid innan den 1 oktober, som är första möjliga datum för kommunen att lämna in ansökan som avser tredje kvartalet 2017.

  Kommunen ska på de nya blanketterna ange hela kostnaden. För asylsökande ensamkommande barn, samt för barn och unga med uppehållstillstånd – där schablonersättning betalas ut – kommer Migrationsverket sedan att räkna av det schablonbelopp som har betalats ut för samma period som ansökan avser.

  För asylsökande unga som fyllt 18 år men inte 21 år betalas det inte ut någon schabloniserad ersättning, och ingen avräkning kommer därför att ske för dem

 • Vart ska jag vända mig om min kommun inte har fått schablonersättning för ett ensamkommande asylsökande barn eller för ett barn eller en ung med uppehållstillstånd?

  För frågor om utebliven schablonersättning á 1 350 kronor för ensamkommande asylsökande barn, ska du vända dig till schablonersättningsteamet i Norrköping

  För frågor om utebliven schablonersättning om 1 350 kronor för ensamkommande barn med uppehållstillstånd (betalas ut första gången i oktober 2017) eller schablon om 750 kronor för ensamkommande unga med uppehållstillstånd (betalas ut första gången i december 2017), ska ni i första hand också vända er till schablonersättningsteamet i Norrköping

Övergångsbestämmelser

 • Hur länge kan en kommun söka ersättningar för kostnader enligt de gamla ersättningssystem (som gällde till sista juni 2017)?

  Det nya ersättningssystemet trädde i kraft den första juli, vilket betyder att kommuner kan söka ersättning för kostnader fram till dess. Ansökan för kostnader en kommun har haft under kvartal ett och två 2017 ska ha lämnats in till Migrationsverket senast den 31 december 2017. Undantag för god man, när det gäller vilken tid kommunen kan söka för, se fråga nedan.

 • Varför ska en ansökan om kostnader för god man för de barn som anvisades innan halvårsskiftet vara inne den 31 december då de avser kostnader under hela detta år? Det krockar ju med kommunens och överförmyndarens uppdrag.

  Förordningen är tydlig. Ansökan om ersättning för god man ska komma in senast den 31 december 2017. Övergångsbestämmelserna säger att även kostnaden för god man för andra halvåret 2017 kan sökas, för barn med beslut om anvisning före den 1 juli. Av ansökan måste framgå uppgifter om dossiernummer, tidsperiod och sökt belopp som avser kostnader som uppkommit för kommunen under 2017.

 • Försvinner möjligheten att söka ersättning vid årsskfitet för de barn som kom till kommunen före den 1 juli 2017?

  Nej, det är bara rätten till ersättning enligt gamla bestämmelserna som upphör. Rätt till ersättning enligt nya bestämmelser gäller även för barnen som kom innan 1 juli.

  Undantaget är schablonen á 52 000 kronor till anvisad kommun som endast gäller de barn som Migrationsverket anvisar från den 1 juli 2017.

 • Hur kommer det att fungera med ersättning för omställningskostnader?

  Läs mer om rätten till ersättning för omställningskostnader på sidan Ersättning för extraordinära omställningskostnader för ensamkommande barn.

Anmälningar om ändrat ansvar och kommuners uppgiftskyldighet

 • Hur fungerar det när socialtjänstansvaret flyttats över till en annan kommun?

  Migrationsverket behöver en skriftlig bekräftelse när ansvaret flyttats över från en kommun till en annan. Migrationsverket behöver en bekräftelse från både anvisningskommunen och den nu ansvariga kommunen. Använd blanketten som finns på sidan om anmälan om ändring av ansvar.

 • När en kommun anmäler ändring av uppgifter till Migrationsverket, ska de ange vilken placeringsform för varje barn?

  Nej, kommunen behöver bara rapportera eventuellt avslutsdatum och orsak (förutsatt att det inte gäller ansökan om ersättning för faktiska kostnader).

 • Vad behöver Migrationsverket veta om det barn som inte längre finns i kommunen?

  Migrationsverket behöver veta avslutsdatum och orsak. Orsaker kategoriseras enligt följande: ansvaret har flyttats över till en annan kommun, avviken, utrest, avliden, eller återförenad med förälder/vårdnadshavare.

  För barn med uppehållstillstånd behöver Migrationsverket även veta om de: fått särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem för barnet.

  Sedan behöver självfallet Migrationsverket annan information om asylsökande barn för andra anledningar än kommunersättningar, som till exempel betala ut bistånd till barnet enligt LMA, eller om kommunen vill att Migrationsverket ska ta över ansvaret när barnet fyller 18 år. Då ska kommunen kontakta berörd mottagningsenhet.

Ersättningar för ensamkommande barn

 • Kan Migrationsverket betala ut schablonersättningen på 52 000 kr för asylsökande barn till en annan kommun än anvisningskommunen?

  Nej, ersättningen betalas ut till den kommun som enligt Migrationsverkets anvisningsbeslut har ansvar för barnet.

Ersättning för ensamkommande unga

 • Vad gäller för de 390 miljonerna för 2017 och de 195 miljonerna 2018, i det tillfälliga kommunbidraget, som ska betalas ut för ensamkommande barn som fyller 18 år och som fortfarande är asylsökande?

 • Räknas studier på Komvux som studiehjälp eller är det enbart gymnasiestudier som gäller för ersättningsschablonerna för ungdomar med uppehållstillstånd?

  Enligt förordningen krävs det att CSN har betalat ut studiehjälp under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Det är alltså CSN:s bestämmelser om rätt till studiehjälp som ligger till grund för rätten till ersättning.

 • Hur länge kan en kommun få ersättning för en ensamkommande ungdom?

  Rätten till ersättning gäller som längst tills ungdomen fyller 21 år.

 • Hur länge får en kommun ersättning för en ungdom som bor i ett stöd-/utslussningsboende enligt det nya ersättningsystemet? Till den dag då de fyller 20 år, 21 år eller slutar gymnasieskolan?

  Rätt till ersättning med schablon á 750 kronor per dygn gäller enligt bestämmelserna för ungdomar med uppehållstillstånd som fyllt 18 år men inte 21 år. Eftersom ett krav är att ungdomen har fått studiehjälp från CSN, så innebär det i realiteten att kommunen får schablon till och med vårterminen det år ungdomen fyller 20 år.

  För en ungdom som inte fått studiehjälp, eller för tiden efter att studiehjälp har upphört, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd som längst tills ungdomen fyller 21 år.

 • Om en ungdom inte går gymnasiet, måste kommunen meddela detta till Migrationsverket? eller finns det en koppling mellan CSN och Migrationsverket som meddelar detta?

  För att kommunen ska få rätt till ersättning finns det inga krav på att Migrationsverket ska veta om ungdomen går i gymnasiet eller inte. Det som krävs för ersättning är att CSN har betalat ut studiehjälp till ungdomen under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser.

 • Ungdomar över 18 år som inte är placerade men uppbär försörjningsstöd. Kan en kommun få ersättning för dessa personer ?

  En kommun som betalar ut försörjningsstöd enligt SoL till ungdomen, har fortfarande ett ansvar, även om ungdomen inte längre är formellt placerad.

  För asylsökande ungdomar finns det enligt det nya ersättningssystemet endast möjlighet att få ersättning efter ansökan för de unga som är placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL.

  För ungdomar med uppehållstillstånd kommer schablonersättningen att betalas ut till ansvarig kommun för ungdomar som uppfyller kriterier om studiehjälp. För tiden efter studiehjälp eller för de ungdomar som inte fått studiehjälp, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd.

 • Måste en ensamkommande ung vara placerad eller kan kommunen få ersättning för en kontaktperson eller för en öppenvårdsinsats? Vad gäller om ungdomen endast uppbär försörjningsstöd? Eller om den ensamkommande unga bor i stödboende hos en privatperson och själv står på hyreskontraktet ?

  Kommunen kan inte söka för specifika kostnader. För ensamkommande unga med uppehållstillstånd får kommunen en schablonersättning på 750 kronor per dygn, som kommunen kan välja att använda för att täcka sådana kostnader.

  För en ensamkommande ung med uppehållstillstånd som kommunen inte (längre) får schablonersättning för, kan kommunen istället söka ersättning för försörjningsstöd.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-13

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.