Personer som kommuner och regi­oner kan få ersätt­ning för

Här hittar du information om vem kommuner och regioner kan få statlig ersättning för. 

Asyl­sö­kande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.

Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är försett med personuppgifter och foto på den sökande. På kortet framgår också personens dossiernummer (ärendenummer) hos Migrationsverket.

Om den asylsökande ännu inte har fått sitt kort, räcker det att han eller hon kan visa upp ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar.

Kommuner och regioner kan få ersättning för vissa kostnader för asylsökande personer. För rätt till ersättning räknas även de personer som fått uppehållstillstånd och som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket som asylsökande.

Sök ersättning för asylsökande, kommuner
Ersättning för asylsökande som betalas ut till kommuner utan ansökan

Sök ersättning för asylsökande, regioner
Ersättning för asylsökande som betalas ut till regioner utan ansökan

Adresser till Migrationsverkets mottagningsenheter

Bevis­person

En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

Kommuner och regioner kan få ersättning för vissa kostnader för bevispersoner, såväl efter att förundersökningsledare har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd, som efter uppehållstillstånd.

Sök ersättning för bevispersoner, kommuner

Sök ersättning för bevispersoner, regioner

Ensamkommande barn och unga

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan någon av sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

Kommuner och regioner kan få ersättning för ensamkommande barn och unga, se asylsökande och  nyanlända personer.

Kvotflykting

Benämns även som vidarebosatt. En person som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Kommuner och regioner kan få ersättning för vissa kostnader för kvotflyktingar, se nyanländ person.

Massflykting

En person som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av massflyktsituation. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd har beviljats enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen. I dagsläget finns det inga sådana tillstånd utfärdade.

Nyan­länd person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

Kommuner och regioner kan få ersättning för vissa kostnader för nyanlända personer som beviljats ett uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring, det vill säga bosättning. Det gäller

  • personer som har överförts till Sverige inom ramen för flyktingkvoten
  • personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, alternativt skyddsbehövande eller på grund av synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter
  • personer som har fått uppehållstillstånd för tre år eller mer på grund av tillfälligt skydd enligt rådets direktiv 2001/55/EG (massflyktingar) och är folkbokförda i Sverige
  • personer som har fått uppehållstillstånd som tribunalvittne
  • personer som har fått uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå
  • personer som efter den 1 september 2016 har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder
  • anhöriga som har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till ovanstående personer. De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun
  • personer som från den 15 juli 2017, innan deras tidsbegränsade uppehållstillstånd har löpt ut, har ansökt om ett nytt eller förlängt uppehållstillstånd. Både det tidigare uppehållstillståndet och den nya ansökan ska avse någon av punkterna enligt ovan. Rätten till ersättning upphör om personen får avslag på den nya ansökan när beslutet fått laga kraft. För personer som har sökt fortsatt uppehållstillstånd för sent, se tillståndssökande.

Sök ersättning för nyanlända personer, kommuner

Ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut till kommuner utan ansökan

Sök ersättning för nyanlända personer, regioner

Person med uppe­hålls­till­stånd av medi­cinska skäl

Före 20 juli 2021 kunde en person få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl för vård i Sverige. I beslutet skulle det stå att uppehållstillstånd var beviljat enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen. Den paragrafen är numera upphävd.

Kommuner och regioner kunde få ersättning för vissa kostnader för personer som hade fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av medicinska skäl, som var kortare än 12 månader. Dock har ingen person fått ett sådant, kortare, tillstånd under de senaste åren. Därför finns inga övergångsbestämmelser och då 16 § asylersättningsförordningen har upphävts, har även de särskilda informationssidorna om den ersättningen tagits bort.

Från 20 juli 2021 får personer tidsbegränsade uppehållstillstånd på minst 13 månader och har därmed rätt att folkbokföra sig, se nyanländ person.

Person som hålls i förvar

En person som hålls i förvar har blivit frihetsberövad, oftast i samband med att personen fått beslut om av- eller utvisning och i de fall där verket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan. En asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar.

Endast regioner kan få ersättning för vissa kostnader för personer som hålls i förvar och som inte är folkbokförda i Sverige.

Sök ersättning för personer som hålls i förvar, regioner

Till­stånds­sö­kande

Kommuner och regioner kan få ersättning för vissa kostnader för de tillståndssökande personer som efter inresa till Sverige har sökt uppehållstillstånd och av särskilda skäl medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas, enligt 1 § första stycket 3 LMA.

Sök ersättning för tillståndssökande, kommuner

Sök ersättning för tillståndssökande, regioner

Tribunalvittne

Tribunalvittne är en person som vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför en internationell domstol eller tribunal.

Kommuner och regioner kan få ersättning för vissa kostnader för tribunalvittnen, se nyanländ person.

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-29