Ersättning för asylsökande barn i förskola och skola

En kommun kan få ersättning för asylsökande barn och ungdomars förskola och skolundervisning.

Informationen på denna sida gäller asylsökande barn. För information om vad som gäller för barn som är tillståndssökande och får skolundervisning eller är inskriven vid en förskola, se sidan för tillståndssökande barn i förskola och skola.

Barn i förskola

En kommun som har asylsökande barn i åldern 3–5 år inskrivna vid en förskola, kan få ersättning för detta från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och avser ett kalenderår.

Ansökan kan göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att kommunen för varje sådan period söker 10 procent av nedan angivet belopp.

Schablonbelopp för barn i förskola 2017

  • 62 000 kronor per år

Schablonbelopp för barn i förskola 2016

  • 60 800 kronor per år

Barn som får skolundervisning

Kommuner som ger asylsökande barn och ungdomar skolundervisning får ersättning för detta. Kommunen kan även få ersättning för barn som påbörjat gymnasiestudier före 18 års ålder och som har rätt att fortsätta sina studier på gymnasieskolan. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp per utbildningsform och kalenderår.

Ansökan kan göras för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att kommunen för varje sådan period söker 10 procent av nedan angivet belopp.

Schablonbelopp för 2017

  • 50 700 kronor per år för en elev i förskoleklass
  • 99 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
  • 113 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Schablonbelopp för 2016

  • 49 700 kronor per år för en elev i förskoleklass
  • 97 500 kronor per år för en elev i grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola
  • 110 800 kronor per år för en elev i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Om barnet går på en friskola betalas samma belopp per utbildningsform ut till kommunen som i sin tur har skyldighet att lämna samma belopp som bidrag till friskolan. Friskolan ska då uppfylla de villkor för rätt till bidrag som finns skollagen.

Kostnader schablonbeloppen ska täcka

Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för förskolan eller utbildningen inklusive skolskjuts. Kommunen kan dock exempelvis ansöka om ersättning för extraordinära utbildningskostnader såsom skolskjuts för särskoleelever samt ersättning för kostnader för extra skollokaler.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för skolundervisning i efterskott. Du ska skicka in en ansökan per utbildningsform. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av det kvartal ansökan avser. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller att ansöka en gång per termin.

Tänk på att om du väljer att ansöka terminsvis är det inom ett år från utgången av första kvartalet du ska skicka in ansökan. Om du till exempel skickar in en ansökan om ersättning för skolundervisning för vårterminen 2013 ska en ansökan senast ha kommit in till Migrationsverket den 31 mars 2014.

Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skola,PDF nr 4472

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontakt och adresser.

Att tänka på

  • Om barnet får uppehållstillstånd upphör rätten till ersättning från och med den dag barnet blir kommunplacerat och utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem.
  • Kommunen kan inte få ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn som bor hos en vårdnadshavare med uppehållstillstånd.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden. Ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast 15 dagar efter kvartalsskifte för att utbetalning ska kunna genomföras samma kvartal.

Överklaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer

Blankett

Ansökan om ersättning för asylsökande barn m.fl. i förskola eller skolaPDF, nr 4472

Rätts- och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation, Lifoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manualPDF för hur du söker fram besluten i Lifos.

Länkar till lagar och förordningar

Skollagen (2010:800) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se 5 och 6 §§
Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2017-10-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?