Ersätt­ning för extra utbild­nings­kost­nader för asyl­sö­kande enskilda barn och elever med särskilda behov

En kommun kan få ersättning för extra stöd för ett barn i förskola eller för en elev i skola med behov av särskilt stöd, eller för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning. Kostnaderna ska inte täckas av schablonbeloppet. Det gäller även barn och elever som är massflyktingar.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersätt­ning

I vissa fall kan en kommun få ersättning utöver schablonersättningen för ett barn eller en elevs extra stöd och andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.

Möjligheten att få den här ersättningen är begränsad. Endast i undantagsfall, och efter särskild prövning, kan ersättning för extra eller extraordinära kostnader beviljas.

Grundtanken är i stället att alla utbildningskostnader ska rymmas inom det schablonbelopp som betalas ut per barn eller elev. Enligt 2 kap. 8 b § skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och behov. De schablonbelopp som betalas ut till kommunen ska bland annat täcka kostnader för

 • undervisning
 • skolskjuts
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • lärverktyg
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda och om kostnaden bedöms vara extra eller extraordinär, kan kommunen till exempel få ersättning för

 • kostnader för extra stöd som beviljats utifrån barnets eller elevens behov
 • skolskjuts för särskoleelever
 • barn som behöver en särskild assistent för att kunna delta i gruppundervisning på grund av koncentrationssvårigheter och andra symptom efter traumatiska upplevelser
 • personalkostnader inklusive sociala avgifter
 • anpassningar av till exempel lokaler utifrån barnets eller elevens behov.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen exempelvis inte få ersättning för

 • tolkkostnader i samband med undervisningen
 • lokalkostnader i övrigt eftersom barn och elever som är asylsökande eller massflyktingar, förväntas kunna använda skolans eller förskolans ordinarie lokaler.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för utbildningskostnader i efterskott.

Av ansökan ska det framgå

 • vilket barn eller vilken elev kostnaderna avser, samt barnets eller elevens dossiernummer
 • varför kommunen anser att kostnaden inte täcks av schablonersättningen, samt dokumentation som visar vad som gett upphov till de extra eller extraordinära utbildningskostnaderna.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som barnet eller eleven har genomgått utbildning eller det kvartal som kommunens extra eller extraordinära kostnader uppstått. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller en gång per termin.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader – Asylsökande barn eller elever, blankett 4519 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med ett utlåtande eller liknande underlag där det framgår vilka extra eller extraordinära kostnader ansökan avser exempelvis

 • en kopia av beslut om särskilt stöd, till exempel skolskjuts eller behov av assistent
 • en kopia på dokument som styrker kostnaden.

Av ansökan måste det även framgå varför kommunen anser att kostnaden är extra eller extraordinär och inte täcks av den schabloniserade ersättningen.

Att tänka på

Asylsökande och massflyktingar är enligt lag skyldiga att hålla Migrationsverket uppdaterat om sin vistelseadress. Migrationsverket utgår därför från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas. Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.

Om barnet eller eleven får uppehållstillstånd för bosättning upphör rätten till ersättning från och med den dag personen blir kommunplacerad och utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem.

Kommunen kan inte få ersättning för utbildningskostnader för asylsökande barn som bor i en kommun, hos en vårdnadshavare med uppehållstillstånd.

En kommun kan söka statlig ersättning för frivillig undervisning under skollov och för undervisning av så kallade gömda eller papperslösa barn. Dessa ersättningar söks från Skolverket.

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: