Migrationsverket logotyp

Ansök om ersätt­ning för personer med uppe­hålls­till­stånd av medi­cinska skäl – kommuner

En kommun kan ha rätt till ersättning för bistånd som betalats ut till en person som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Villkor för ersätt­ning

En kommun kan få ersättning för kostnader för ekonomiskt bistånd som betalats ut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen för en person som av medicinska skäl har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller kortare tid än ett år.

För mer information om vem som får uppehållstillstånd av medicinska skäl se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal ansökan gäller.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att skriva ett brev till Migrationsverket. Märk brevet med "Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd". I brevet ska det framgå uppgifter om

  • personens namn och födelsedatum
  • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se beslut)
  • vilken kostnad kommunen söker ersättning för
  • vilket konto du vill ha ersättningen insatt på.

Kom ihåg att ange namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och gärna en mejladress.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

  • beslut om att bistånd har lämnats enligt 4 kap. 1 § SoL
  • specificering av eventuella utlägg, till exempel fakturor eller kvitton.

Att tänka på

I de fall personen är inskriven vid någon av Migrationsverkets mottagningsenheter, kan kommunen inte få ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd. Då gäller samma rätt till ersättning som för asylsökande.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?