Migrationsverket logotyp

Ersättning för stöd och hjälp i boendet

En kommun kan få ersättning för kostnader för stöd och hjälp i boendet för vissa personer.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Villkor för ersätt­ning  

En kommun kan få ersättning för personer som på grund av ålderdom, sjukdom eller funktionshinder behöver stöd och hjälp i boendet, till exempel hemtjänst, anhörigvård eller särskilda boendeformer. Kommunen kan få ersättning för 75 procent av kostnaden inklusive sociala avgifter, minus den egenavgift som personen själv har betalat.

Exempel: Kommunens kostnad x 75 procent minus egenavgift = sökbart belopp för kommunen.

Behovet av stöd och hjälp på grund av ålderdom ska ha funnits vid första mottagandet i en kommun. För övriga ska sjukdomen eller funktionshindret ha funnits vid mottagandet eller på annat sätt ha ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande.

Lämna in en ansökan

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Du ansöker genom att fylla i blanketten Ansökan om ersättning för stöd och hjälp i boendet för nyanlända, nummer 4488bPDF

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom ett år från utgången av det kalenderår ansökan gäller, det vill säga, när kommunen haft insatsen.

Exempel

Det här ska bifogas

Vid en ansökan om ersättning ska du bifoga

  • beslut på beviljad insats, till exempel beslut om hemtjänst, anhörigvård eller särskild boendeform
  • underlag som visar kommunens kostnader för personen.

Underlagen ska gälla för den period ansökan om ersättning avser.

Om kommunen inte inkommer med nödvändiga underlag kan det leda till avslag på ansökan.

Att tänka på

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun.

Observera att kommunen ansöker om ersättning kalenderårsvis i efterskott. Det innebär att kommunen under innevarande år endast kan söka ersättning för föregående års kostnader. Det går alltså inte att ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle.

Om en första ansökan skickas in efter tre år kan den prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den kommun där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år. Om ansökan skickats in efter tre år och särskilda skäl saknas kan kommunen inte få någon ersättning för föregående år eller för eventuella framtida kostnader. Migrationsverket rekommenderar att kommunen skickar in en ansökan snarast möjligt efter kalenderårsskiftet och hänvisar till särskilda skäl.

Exempel

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad när verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Överklaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer

Skyldighet att lämna uppgifter

Kommuner är skyldiga att lämna in de uppgifter som Migrationsverket behöver för att kunna bedöma rätten till ersättning.

Rätts- och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation, Lifos hittar du rättsliga ställningstaganden, domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram besluten i Lifos.

Lifos databas

Manual för att söka i LifosPDF

Blanketter

Ansökan om ersättning för hemtjänst för nyanlända, nummer 4488bPDF

Länkar till lagar och förordningar

Socialtjänstlagen (2001:453)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se bland annat 4 kap 1 § och 5 kap 5 §

Förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, se 22-23 §§

Sidan senast uppdaterad: 2021-01-05

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?