Ersättning för vissa särskilda eller extraordinära kostnader

En kommun kan ansöka om ersättning för vissa särskilda kostnader vid insatser för särskilt utsatta grupper, för både individ och familj.

Initiala kostnader för kvotflyktingar – prioriteringsgrupp 1

Förtydligande om ersättning med anledning av coronarestriktioner

 • Resekostnader: Kommunen kan få ersättning för fler eller större transporter (buss) för att hämta kvotflyktingar på en flygplats, eftersom pandemin kräver att individer håller längre avstånd till varandra.
 • Basutrustning vid uppskjuten ankomst: Kommunen kan få ersättning även när ankomsten är förskjuten till en senare tidpunkt, om kommunen kan styrka att inköpen är kopplade till personer som skulle ha anlänt tidigare.
 • Matinköp: Kommunen kan inte få ersättning för matinköp för flera dagar på grund av karantän efter inresan i Sverige. Kommunen kan endast få ersättning för kostnaden för mat det första dygnet (max 200 kronor/individ), eftersom kommunen har samma kostnad även i ett normalläge, kopplat till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Kostnader som ersätts

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser. Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för initiala kostnader vid mottagningen av kvotflyktingar som inte täcks av annan ersättning, exempelvis

 • resekostnader för hämtning av kvotflyktingar från flygplatsen till bostad
 • resekostnad för att ordna uppehållstillståndskort (UT-kort) hos Migrationsverket
 • resekostnad för att hämta id-kort hos Skatteverket
 • personalkostnader vid hämtning utöver ordinarie arbetstid
 • mat för första dygnet (max 200 kr/person)
 • kostnader för nödvändiga kläder vid ankomsten till Sverige (max 1 500 kr/person)
 • basutrustning i hemmet i avvaktan av hemutrustningslånet via Centrala studiestödsnämnden, CSN (max 5 000 kronor för första personen i hushållet, därefter ytterligare max 1 000 kronor per familjemedlem)
 • tolkkostnader under första månaden i Sverige
 • kostnader för försörjningsstöd till och med att kvotflyktingen fått sitt UT-kort.
 • ersättning för insatser för personer eller familjer med särskilda behov i syfte att underlätta anvisning av plats för bosättning i en kommun. Denna ersättning betalas ut om kommunen i samband med anvisningen har fått ett så kallat förhandsbeslut
 • utredningskostnader för ensamkommande barn (max 39 000 kr/person).

Kostnader som inte ersätts

Kommunen kan inte få ersättning för kostnader som ska täckas av andra statliga ersättningar. Kommunen kan heller inte få ersättning för

 • teknisk utrustning som TV, dator och playstation
 • telefon eller mobiltelefon
 • telefonkort
 • busskort
 • moms
 • försörjningsstöd (förutom den tid som anges ovan fram tills dess att personen fått sitt UT-kort).

Insatser för individ och familj – prio­ri­te­rings­grupp 2–4

Ersättning kan beviljas för kostnader som uppkommit under föregående år och första halvåret innevarande år

Prio­ri­te­rings­grupp 2–4

Insatser för individ och familj är indelad i tre prioriteringsgrupper. Migrationsverket prövar varje ansökan i tur och ordning. Det betyder att Migrationsverket först bedömer om kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i prioriteringsgrupp 2. Om det därefter fortfarande finns medel kvar att fördela, prövar verket om kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i grupp 3 och därefter grupp 4 (gäller inte ensamkommande barn eller ensamkommande unga).

Kost­nader som ersätts i grupp 2

Kommunen kan få ersättning för placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt insatser för skyddat boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

Kost­nader som ersätts i grupp 3

Kommunen kan få ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av familjehemsplacering/HVB/stödboende eller boendekostnader för familjeutredningshem.

Kost­nader som ersätts i grupp 4

Kommunen kan få ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av kurator, familjeterapeut, kontaktperson, kontaktfamilj eller stödperson.

Kost­nader som inte ersätts i prio­ri­te­rings­grupp 2–4

Kommunen kan inte få ersättning för följande kostnader:

 • boendelösningar​
 • skolkostnader
 • administrativa kostnader för flyktingmottagandet
 • utredningskostnader
 • socialsekreterares eller skolsköterskas lön
 • tjänsteresor, hotell, tågbiljetter, hyrbil och bensin
 • övriga resekostnader, exempelvis bussbiljett
 • tolkkostnader
 • arvode och omkostnader för god man
 • advokatarvoden
 • tomhyra
 • flyttfirma eller städning
 • moms.

Lämna in en ansökan

Ansökningar från olika verksamhetsområden eller förvaltningar ska samordnas till en gemensam ansökan. Om du bifogar kvitton i din ansökan, skicka in kopior på dessa och inte originalhandlingarna. 

Ska du ansöka om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar fyller du i blanketten

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – Initiala kostnader för kvotflyktingar, blankett 4497PDF

Ska du ansöka om ersättning för insatser för individ och familj fyller du i blanketten

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, insatser för individ och familj, blankett 4505PDF

Du skickar in ansökan till

Migrationsverket
Anvisning barn och statlig ersättning nyanlända
601 70 Norrköping.

Att tänka på

Migrationsverket kan endast bevilja ersättning för kostnader under mottagningsåret och de tre följande kalenderåren. Kommunen kan endast få ersättning för kostnader som inte täcks av schablonersättning eller annan statlig ersättning.

Ansökan om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar kan kommunen söka löpande under året.

En ansökan om ersättning som gäller prioriteringsgrupp 2–4 ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september varje år..

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar löpande ut ersättning under året för prioriteringsgrupp 1. För prioriteringsgrupp 2–4 betalas ersättningen ut i slutet av året.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan inte överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning för vissa särskilda kostnader.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – Initiala kostnader för kvotflyktingar, blankett 4497PDF

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, insatser för individ och familj, blankett 4505PDF

Länkar till lagar och förord­ningar

Förordningen (2010:1122)  om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF), se 32, 42 §§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan senast uppdaterad: 2021-09-24