Ersättning för ekonomiskt bistånd enligt LMA till tillståndssökande

En kommun har i vissa fall rätt till ersättning för ekonomiskt bistånd i form av dagersättning och särskilda bidrag, för en person som ansökt om uppehållstillstånd på grund av andra skäl än asyl och som av särskilda skäl har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan prövas.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Observera att detta endast gäller bistånd som har betalats ut enligt lagen om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och inte enligt socialtjänstlagen (SoL). Med tillståndssökande avses de som ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl har rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Kost­nader som ersätts för ekono­miskt bistånd (dager­sätt­ning)

Kommunen kan få ersättning för det ekonomiska bistånd (dagersättning) som betalas ut till en tillståndssökande. Det bistånd som betalats ut enligt LMA ska räcka till mat, kläder och skor, sjukvård och medicin, tandvård, hygienartiklar, andra förbrukningsvaror och fritidsaktiviteter. Beloppen är

 • 71 kr/dag för vuxna ensamstående
 • 61 kr/dag och person för vuxna som delar hushåll
 • 37 kr/dag för barn upp till 3 år
 • 43 kr/dag för barn 4–10 år
 • 50 kr/dag för barn 11–17 år (från och med tredje barnet halveras ersättningen).

Kommunen kan inte få ersättning för utbetalat ekonomiskt bistånd (dagersättning) som överstiger beloppen ovan.

Kost­nader som ersätts för even­tu­ella särskilda bidrag

Kommunen kan också få ersättning för eventuella särskilda bidrag som betalats ut enligt LMA, exempelvis

 • vinterkläder
 • glasögon
 • kosttillskott
 • handikapputrustning
 • spädbarnsutrustning
 • akut tandvård.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning i efterskott. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader efter det kvartal ansökan gäller. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan via blankett.

Ansökan om ersättning för ekonomiskt bistånd enligt LMA – För tillståndssökande personer, blankett 4485 Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

 • ekonomiskt underlag som styrker kommunens kostnader under perioden, uppdelat på dagersättning respektive särskilt bidrag.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: