Ersätt­ning för extra utbild­nings­kost­nader för till­stånds­sö­kande enskilda elever med särskilda behov

En kommun kan få ersättning utöver schablon för en elev i skola med behov av särskilt stöd samt för andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.

Informationen på den här sidan gäller elever som är tillståndssökande.

För mer information om vem som är tillståndssökande, se sidan Personer kommuner och regioner kan få ersättning för.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Villkor för ersätt­ning

I vissa fall kan en kommun få ersättning utöver schablonersättningen för en elevs extra stöd och andra extraordinära kostnader för sådan utbildning.

Möjligheten att få den här ersättningen är begränsad. Endast i undantagsfall, och efter särskild prövning, kan ersättning för extra eller extraordinära kostnader beviljas.

Grundtanken är att alla utbildningskostnader ska rymmas inom det schablonbelopp som betalas ut per elev. Enligt 2 kap. 8 b § skollagen ska kommuner fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter elevernas olika förutsättningar och behov. De schablonbelopp som betalas ut till kommunen ska bland annat täcka kostnader för

 • undervisning
 • skolskjuts för andra äm särskoleelever
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda och om kostnaden bedöms vara extra eller extraordinär för en viss elev, kan kommunen till exempel få ersättning för

 • kostnader för extra stöd som beviljats utifrån elevens behov
 • skolskjuts för särskoleelever
 • elever som behöver en särskild assistent för att kunna delta i gruppundervisning på grund av koncentrationssvårigheter och andra symptom efter traumatiska upplevelser
 • personalkostnader inklusive sociala avgifter
 • anpassningar av till exempel lokaler utifrån elevens behov.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen exempelvis inte få ersättning för

 • tolkkostnader i samband med undervisningen
 • lokalkostnader i övrigt, eftersom tillståndssökande elever förväntas kunna använda skolans ordinarie lokaler.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader i efterskott. Om kommunen söker ersättning för flera elever, kan flera ansökningsblanketter behövas.

Av ansökan ska det framgå

 • vilken elev kostnaderna avser, samt elevens dossiernummer
 • varför kommunen anser att kostnaden inte täcks av schablonersättningen, samt dokumentation som visar vad som gett upphov till de extra eller extraordinära utbildningskostnaderna.

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som eleven har genomgått utbildning eller det kvartal som kommunens extra eller extraordinära kostnader uppstått. Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller en gång per termin.

Du ska helst göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för extra eller extraordinära utbildningskostnader – Asylsökande barn eller elever, blankett 4519 Pdf, 681.1 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med ett utlåtande eller liknande underlag där det framgår vilka extra eller extraordinära kostnader ansökan avser, exempelvis

 • en kopia av beslut om särskilt stöd, till exempel skolskjuts eller behov av assistent
 • en kopia på dokument som styrker kostnaden.

Av ansökan måste det även framgå varför kommunen anser att kostnaden är extra eller extraordinär och inte täcks av den schabloniserade ersättningen.

Att tänka på

Tillståndssökande är enligt lag skyldiga att hålla Migrationsverket uppdaterat om sin vistelseadress. Migrationsverket utgår därför från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas. Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.

Ersättning beviljas fram till och med dagen innan eleven beviljas uppehållstillstånd eller fram till ett lagakraftvunnet avslagsbeslut.

Kommunen kan inte få ersättning för utbildningskostnader för tillståndssökande barn som bor i en kommun, hos en vårdnadshavare med uppehållstillstånd.

En kommun kan söka statlig ersättning för frivillig undervisning under skollov och för undervisning av så kallade gömda eller papperslösa barn. Dessa ersättningar söks från Skolverket.

Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: