Ersättning för belagd boendeplats enligt överenskommelse för ensamkommande barn med uppehållstillstånd

Kommuner som hade har en överenskommelse om att ha boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd kan få en ersättning per dygn för varje plats under den tid överenskommelsen gällde.

Observera!

Förordningsändring den 1 juli 2017 innebär att rätten till ersättning upphört. Ansökan för kostnader som uppstått till och med den 30 juni 2017 skulle ha kommit in till Migrationsverket senast den 31 december 2017. För kostnader efter att överenskommelsen upphört, fram till och med den 30 juni, skulle ansökan ske på annat sätt, se nedan under rubriken "Att tänka på".

Migrationsverket bedömer att barn boende hos släktingar eller andra anhöriga, där kommunen beslutat om placering i familjehem enligt Socialtjänstlagen, också kan belägga en plats enligt överenskommelse.

Det gäller både för:

  • framtida beläggning av platser,
  • och de fall där kommunen redan skickat in ansökan om ersättning för dessa familjehemsplacerade barn som belägger plats, men där Migrationsverket ännu inte har beslutat om ersättning.

Däremot kan barnet inte belägga en sån här plats om:

  • Barnet bor hos släktingar som befinner sig i Migrationsverkets anläggningsboende,
  • eller om barnet bor hos släktingar i kommun och där kommunen endast gett ett medgivande enligt Socialtjänstlagen.

Att barnet inte kan belägga dessa platser beror på att kommunen inte har kunnat ”anordna” eller ”tillhandahålla” sådana platser, vilket är en förutsättning som anges i överenskommelsen.

Villkor för ersättningen

Kommuner som har en överenskommelse om att ha boendeplatser för ensamkommande barn med uppehållstillstånd kan få en ersättning på 1 600 kronor per dygn för varje plats. Boendeplatserna kan finnas i hem för vård och boende (HVB-hem), familjehem eller institution.

Därutöver kan kommunen ansöka om ytterligare ersättning på 300 kronor per dygn för varje belagd plats. Ersättningen betalas ut från och med första mottagningsdatum, det vill säga en månad efter det att barnet fick uppehållstillstånd.

Kommunen kan även få ersättning för ungdomar som har fyllt 18 men inte 21 år, men då krävs att beslut om vård enligt socialtjänstlagen (2001:453) eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) har fattats innan 18 års ålder.

Information om belagda boendeplatser för barn som är asylsökande, hittar du på sidan Belagd plats enligt överenskommelse för asylsökande barn.

Lämna in en ansökan

Kommunen intygar att samtliga barn/ungdomar i ansökan har givits vård i annat hem än barnets eget enligt socialtjänstlagen eller LVU och redogör för antalet belagda platser. En ansökan om ersättning skulle ha kommit in till Migrationsverket senast den 31 december 2017 för de kostnader som uppstått till och med den 30 juni 2017.

För frågor om ersättningen,  se sidan Kontakt och adresser.

Observera att en ansökan som gäller både asylsökande barn och barn med uppehållstillstånd skickas till ett av teamen som jobbar med ersättning för asylsökande.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med ett beslut om vård i annat hem än barnets eget enligt socialtjänstlagen eller LVU för varje barn vid första ansökan.

Att tänka på

Kommunens uppgiftsskyldighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket även efter intygande från kommunen kan begära in kompletterande underlag. Det kan exempelvis handla om en ansökan som avser en ungdom som är över 18 år och där ett vårdbeslut kan styrka att vårdkedjan inte har brutits.

Ersättningar vid andra placeringsformer och efter att överenskommelsen upphört

En kommun kan aldrig få ersättning för fler boendeplatser än vad de tecknat överenskommelse om. I de fall en kommun tar hand om fler barn, kan kommunen istället ansöka om:

Ersättning för vård och boende för kommunplacerade ensamkommande barn

För kommunplacerade ensamkommande barn som bor i stödboende. Observera att stödboende inte får ingå i överenskomna platser för boende för ensamkommande barn:

Ersättning för kommunplacerade ensamkommande barn i stödboende

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden. Ersättningen betalas ut till det konto som meddelades i samband med att Migrationsverket och kommunen tecknade överenskommelsen.

Överklaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Lifosikon

Rätts-och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts- och landinformation, Lifoslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram besluten i Lifos.PDF

Länkar till lagar och förordningar

Förordning (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar, 28 och 30 §§länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., 22 §länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, övergångsbestämmelser

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-24

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.