Vanliga begrepp när det gäller statliga ersättningar

Vad är en asylsökande eller en bevisperson? Här hittar du ordförklaringar på de vanligaste begreppen.

Ankomstkommun

När ett ensamkommande asylsökande barn anländer till Sverige, erbjuds barnet ett tillfälligt boende i den kommun där barnet först kommer i kontakt med en svensk myndighet. Kommunen blir då ankomstkommun och ansvarar bland annat för att ordna boende för barnet i avvaktan på att Migrationsverket ska anvisa henne eller honom vidare till en anvisningskommun. Det innebär att samtliga Sveriges kommuner kan bli ankomstkommun.

Anläggningsboende

Boende som Migrationsverket erbjuder asylsökande under tiden den asylsökande väntar på beslut på sin ansökan om asyl, normalt en lägenhet i ett hyreshus.

Anvisningskommun

En kommun som tar emot ensamkommande barn efter anvisning från Migrationsverket. Migrationsverket anvisar asylsökande ensamkommande barn till dessa kommuner. I kommunen kan det finnas både asylsökande barn och barn som fått uppehållstillstånd.

Asylsökande

En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd. Han eller hon har inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl.

Under tiden en ansökan prövas är den asylsökande inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem. Personen får ett LMA-kort av Migrationsverket som bevis på att han eller hon har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. LMA står för Lagen om mottagande av asylsökande. LMA-kortet är försett med personuppgifter och foto på den sökande. På kortet framgår också personens dossiernummer (ärendenummer) hos Migrationsverket.

Bevisperson

En person som i egenskap av målsägande eller vittne ska närvara vid en förundersökning eller huvudförhandling i brottmål i Sverige. En bevisperson får ett beslut från Migrationsverket om att han eller hon har fått uppehållstillstånd i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 15 § utlänningslagen.

Boendeplatser

Boendeplatser enligt överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn. Kan vara hem för vård och boende (HVB), institution eller familjehem.

Eget boende

Migrationsverket erbjuder asylsökande boende (anläggningsboende) under tiden de väntar på beslut, men den asylsökande kan också välja att ordna boende på egen hand (eget boende). Det kan till exempel innebära att den asylsökande bor hos släkt eller vänner.

Ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är ett barn under 18 år som kommer till Sverige utan någon av sina föräldrar eller någon annan vuxen person som har trätt in i föräldrarnas ställe. Det gäller även barn som efter ankomsten till Sverige står utan sådan ställföreträdare.

Flyktingkvot

Det antal flyktingar som regeringen beslutat att Migrationsverket under ett år ska föra över till Sverige för bosättning här.

Förvar

Frihetsberövande av en utländsk medborgare, oftast i samband med att personen fått beslut om av- eller utvisning och i de fall där verket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan. En asylsökande kan även sättas i förvar om identiteten är oklar.

Kvotflykting

Utländsk medborgare som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan hit organiseras och betalas av Migrationsverket.

Massflykting

En person som har fått tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av massflyktsituation. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd har beviljats enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 § utlänningslagen. I dagsläget finns det inga sådana tillstånd utfärdade.

Nyanländ person

En nyanländ person är någon som är mottagen i en kommun och har beviljats uppehållstillstånd för bosättning på grund av flyktingskäl eller andra skyddsskäl. Även anhöriga till dessa personer anses vara nyanlända. En person är nyanländ under tiden som han eller hon omfattas av lagen om etableringsinsatser, det vill säga två till tre år.

De anhöriga ska ha ansökt om uppehållstillstånd inom sex år från det att den person de har anknytning till först togs emot i en kommun. För anhöriga som ansökte om uppehållstillstånd senast den 31 december 2013 gäller andra tidsgränser.

Tillståndssökande

En person som har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige på annan grund än skyddsskäl och har rätt att vara här under tiden Migrationsverket prövar ansökan. Det innebär att en tillståndssökande kan vara en person som exempelvis söker tillstånd på grund av arbete, studier eller som anhörig till någon bosatt i Sverige.

Tribunalvittne

Tribunalvittne är en person som vittnat eller kommer att vittna i förhandlingar inför en internationell domstol eller tribunal.

Uppehållstillstånd av medicinska skäl

En person som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl för vård i Sverige. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd är beviljat enligt 5 kap. 9 § utlänningslagen.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-07

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.