Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier på universitet eller högskola

Om en person har uppehållstillstånd för studier och planerar att fortsätta studera efter det att tillståndet går ut ska han eller hon ansöka om att förlänga tillståndet.

Om en person ska fortsätta studera i Sverige efter att ett uppehållstillstånd har gått ut ska han eller hon lämna in en ansökan om att förlänga sitt tillstånd. Studenten bör ansöka om förlängning innan det nuvarande tillståndet går ut. Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben.

Vi rekommenderar att studenten lämnar in en komplett ansökan i god tid. En komplett ansökan innebär kortare väntetid. Ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier kan lämnas in som tidigast sex månader innan gällande uppehållstillstånd går ut. Observera att till skillnad mot förstagångsansökningar finns inget krav att den sökta tillståndstiden ska vara längre än tre månader.

Krav för att förlänga uppehållstillstånd för studier

Heltidsstudier är ett krav

Studierna ska bedrivas på heltid för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd för studier. Med heltidsstudier menas 30 högskolepoäng per termin. Migrationsverket beviljar bara uppehållstillstånd för studietid i Sverige som kräver den studerandes närvaro i Sverige. Det innebär att vi inte kan bevilja uppehållstillstånd för distansstudier.

Möjlighet till undantag från kravet på heltidsstudier i vissa fall

Som huvudregel ska den sökande bedriva studier i Sverige som motsvarar 30 högskolepoäng per termin. Det är vanligt förekommande att studerande behöver ytterligare tid utöver den ordinarie studietiden för att kunna slutföra sin utbildning. Med hänsyn till det kan det under vissa förutsättningar finnas möjlighet att göra undantag från heltidskravet. Det ska då vara fråga om en situation där

 • den sökande har haft uppehållstillstånd för studier men inte hunnit slutföra sina studier under den ordinarie studietiden
 • den sökande har ansökt om förlängt uppehållstillstånd innan det föregående tillståndet har löpt ut
 • den sökande har lämnat in ett studieintyg från lärosätet med en tydlig och rimlig studieplan, och den sökande har uppfyllt de övriga kraven för uppehållstillstånd.

Om de ovanstående förutsättningarna uppfylls kan den studerande få ett förlängt uppehållstillstånd även om den mängd studier som återstår inte motsvarar heltidsstudier.

Att informationen i studieintyget ska vara tydlig innebär att det ska innehålla relevant information för Migrationsverkets prövning, och att det inte ska råda oklarheter om t.ex. förväntat datum för slutförande av studierna. De checklistor för studieintyg som Migrationsverket har tagit fram kan tjäna som vägledning för vilken typ av information som behövs. Att studieplanen ska vara rimlig innebär att den förlängda studietiden inte bör vara oproportionerligt lång i förhållande till den återstående mängden studier.

Antagningsbesked ska i de flesta fall vara slutgiltigt

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att studenten ska bli slutligt antagen, till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutligen antagen. Det finns dock ett undantag. Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå som innehåller förbehållet att sökanden ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där sökanden

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Intyg om fortsatta studier och studieresultat

Vid ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier behöver Migrationsverket få in ett intyg om att studenten är antagen till fortsatta studier. När studierna går enligt plan och följer den ordinarie studietiden kan studenten lämna in till exempel ett utdrag som visar registrering vid lärosätet till sin ansökan. För intyg som gäller studier som går utöver ordinarie studietid eller examensarbete, se länken till checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier nedan.

Migrationsverket behöver också få in ett intyg om studieresultat. När det gäller betygssatta kurser kan den studerande lämna in till exempel ett utdrag från Ladoksystemet. För intyg om framsteg i examensarbete se länken till checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier nedan.

Om studenten har beviljas studieuppehåll vid lärosätet är det viktigt att komma ihåg att studieuppehållet inte ger några lättnader i kraven för att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket, till exempel avklarade poäng. Det är därför viktigt att studenten får information om detta i samband med en eventuell ansökan om studieuppehåll.

Checklistor för studieintygPDF

Kravet på en heltäckande sjukförsäkring

Om studenten ansöker om uppehållstillstånd som sammantaget med det tidigare tillståndet inte överstiger ett år krävs det, för att få ett uppehållstillstånd, att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige under hela den planerade vistelsen. Studenter som via lärosätet omfattas av heltäckande sjukförsäkring från Kammarkollegiet (Student IN eller FAS)  behöver inte visa något intyg om sjukförsäkring.

Studenter som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år behöver inte själva visa i ansökan om förlängning av uppehållstillstånd att de har en sjukförsäkring. De förväntas bli folkbokförda och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga folkbokförda. Detta förutsätter att det inte finns ett avbrott i tillståndstiden. Det är därför viktigt att studenten ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd i tid.

Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fri bostad och/ eller mat

För att få uppehållstillstånd för studier så behöver studenten uppfylla kravet på försörjning. Kravet på försörjning kan minskas om lärosätet eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte står för fri bostad och/ eller mat. Det är alltså inte möjligt att minska kravet på försörjning mot bakgrund av att en privatperson intygat att han eller hon kommer att stå för studentens bostad och mat. Lärosätet kan styrka fri bostad och/ eller mat genom ett intyg som innehåller följande:

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • period för fri bostad och/ eller mat
 • eventuella begränsningar gällande förmånen (t.ex. om man bara har fri mat under vardagarna)

Så ansöker studenten

Studenten kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller han eller hon i uppgifter om sig själv och sina studier. Studenten ska även skicka med olika dokument. Om studentens familj följer med till Sverige kan han eller hon ansöka om tillstånd för dem samtidigt i sin webbansökan.

De här dokumenten ska bifogas när studenten ansöker om förlängning

 • kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om studenten har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om passet är på väg att gå ut bör studenten förlänga det eftersom han eller hon inte kan få tillstånd för längre tid än sitt pass är giltigt
 • intyg om att studenten är antagen till fortsatta studier eller
 • antagningsbesked om studenten ska gå en annan utbildning
 • intyg om återstående studier, om studierna går utöver ordinarie studietid
 • dokument som visar godtagbara framsteg i studierna
 • kopia på dokument som visar att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om studenten är antagen till studier för kortare tid än ett år).
 • kontoutdrag från studentens bank som styrker att han eller hon är ensam kontoinnehavare och som visar att han eller hon har pengar till sin försörjning för den tid som han eller hon ansöker om uppehållstillstånd. Kontoutdraget, som ska bifogas till ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i studentens namn som visar att han eller hon har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp eller totalbelopp. Av dokumentet ska även framgå vilken tid studenten kommer att få stipendium utbetalat och hur mycket av pengarna som kommer att vara tillgängliga för hans eller hennes försörjning eller
 • dokument som visar att studenten har fått utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid han eller hon får pengarna.

Läs mer om vilka dokument som ska bifogas till en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd

Då kan studenten ansöka om uppehållstillstånd för studier

Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben. Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla, men tidigast sex månader innan. En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning.

Den sökande bör försäkra sig om att lämna in dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker för långt i förväg kan det hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in.

Läs mer om kraven för förlängt uppehållstillstånd för studier och hur studenten ska ansöka om uppehållstillstånd

Endast studietid i Sverige kan vara grund för ett uppehållstillstånd

Om studenten ska vistas i annat land under en längre tid bör han eller hon inte ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd i Sverige, utan istället undersöka möjligheterna att ansöka om uppehållstillstånd i det andra landet för den tiden. Detta eftersom Migrationsverket bara beviljar uppehållstillstånd för studietid som kräver närvaro i Sverige under den större delen av den sökta tillståndstiden.

När det blir dags för studenten att återuppta sina studier i Sverige kan han eller hon då lämna in en ansökan om nytt uppehållstillstånd i Sverige för den tid då man faktiskt ska studera i Sverige. Det är då viktigt att studenten inte reser in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Avgifter

De flesta studenter ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Det finns dock vissa personer som är undantagna från detta krav:

Ansökningsavgiften är 1 000 kronor för en vuxen person och 500 kronor för ett barn under 18 år.

Information om hur ansökningsavgiften kan betalas

Om en student som ska betala ansökningsavgiften inte har betalat denna, kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning till studenten att betala inom en viss tid. Handläggningen av ansökan kommer inte att påbörjas förrän betalning har skett. Om studenten inte betalar ansökningsavgiften i tid kommer Migrationsverket att avvisa ansökan. Vi kommer då också att utreda frågan om utvisning. Detta gör vi om studenten befinner sig i Sverige och inte har något annat giltigt tillstånd att vara här.

Att lämna fingeravtryck och att fotograferas för uppehållstillståndskort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på honom eller henne och studentens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska han eller hon lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan han eller hon reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulatet. Detta går att göra både innan och efter att Migrationsverket har tagit ett beslut. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och generalkonsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller generalkonsulat som han eller hon har angett i sin ansökan.

Den som har blivit fotograferad och lämnat fingeravtryck på en ambassad eller generalkonsulat kommer att få UT-kortet av dem. Studenten bör fråga ambassaden eller generalkonsulatet om de kan skicka ut det eller om studenten själv ska hämta det. När studenten har fått beslutet om uppehållstillstånd kan det ta upp till fyra veckor att tillverka UT-kortet och skicka det till ambassaden eller generalkonsulatet.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Att lämna landet under handläggning av förlängningsansökan

Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är beviljat kan orsaka problem när studenten ska återvända hit. Om uppehållstillståndet inte är klart i tid riskerar studenten att inte få komma in i Sverige om han eller hon befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver studenten alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige.

Väntetider

På Migrationsverkets webbplats kan studenten se hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få sitt beslut inom denna tid.

Information om väntetider

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.