Ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier på universitet eller högskola

Om en person har uppehållstillstånd för studier och planerar att fortsätta studera efter det att tillståndet går ut ska han eller hon ansöka om att förlänga tillståndet.

Om en person ska fortsätta studera i Sverige efter att ett tillstånd har gått ut ska han eller hon lämna in en ansökan om att förlänga sitt uppehållstillstånd. Studenten bör ansöka om förlängning innan det nuvarande tillståndet går ut. Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben.

Studenten bör försäkra sig om att lämna in dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker långt i förväg kan det dock hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in.

Krav för att förlänga uppehållstillstånd för studier

Heltidsstudier är ett krav

Studierna ska bedrivas på heltid för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd för studier. Med heltidsstudier menas 30 högskolepoäng per termin. Migrationsverket beviljar bara uppehållstillstånd för studietid i Sverige som kräver den studerandes närvaro i Sverige. Det innebär att vi inte kan bevilja uppehållstillstånd för distansstudier.

Om studenten är i slutet av sina studier men behöver ytterligare tid för att avsluta en delkurs eller något moment, till exempel en omtentamen, så kan i undantagsfall förlängt tillstånd beviljas trots att studierna inte bedrivs på heltid. Studenten kan då få som längst tre månaders förlängning av sitt uppehållstillstånd.

Antagningsbesked ska i de flesta fall vara slutgiltigt

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att studenten ska bli slutligt antagen, till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutligen antagen. Det finns dock ett undantag. Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå som innehåller förbehållet att sökanden ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där sökanden

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Intyg om fortsatta studier och studieresultat

Vid ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier behöver Migrationsverket få in ett intyg om att studenten är antagen till fortsatta studier. När studierna går enligt plan och följer den ordinarie studietiden kan studenten lämna in till exempel ett utdrag som visar registrering vid lärosätet till sin ansökan. För intyg som gäller studier som går utöver ordinarie studietid eller examensarbete, se länken till checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier nedan.

Migrationsverket behöver också få in ett intyg om studieresultat. När det gäller betygssatta kurser kan den studerande lämna in till exempel ett utdrag från Ladoksystemet. För intyg om framsteg i examensarbete se länken till checklistor för intyg gällande ansökningar om förlängning av uppehållstillstånd för studier nedan.

Om studenten har beviljas studieuppehåll vid lärosätet är det viktigt att komma ihåg att studieuppehållet inte ger några lättnader i kraven för att få ett förlängt uppehållstillstånd för studier hos Migrationsverket, till exempel avklarade poäng. Det är därför viktigt att studenten får information om detta i samband med en eventuell ansökan om studieuppehåll.

Checklistor för studieintygPDF

Ett utförligt sjukförsäkringsintyg

Om studenten ansöker om uppehållstillstånd som sammantaget med det tidigare tillståndet inte överstiger ett år krävs det, för att få ett uppehållstillstånd, att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige under hela den planerade vistelsen. Många studenter uppvisar försäkringsintyg från Kammarkollegiet (Student IN eller FAS) och det underlättar Migrationsverkets arbete om försäkringsperioden framgår av intyget. Om studenten har en försäkring via Kammarkollegiet, men detta inte framgår av något av de dokument som studenten har fått från sitt lärosäte, så rekommenderar vi lärosätet att utfärda ett intyg angående detta som han eller hon kan bifoga sin ansökan till Migrationsverket. Detta skulle skynda på handläggningen av ärendet hos oss. Det räcker att intyget skickas elektroniskt till studenten tillsammans med övriga handlingar. Ett sådant intyg bör innehålla:

 • namn på den studerande
 • födelsedatum
 • utbildning
 • försäkringsperiod
 • typ av försäkring

Studenter som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år behöver inte själva visa i ansökan om förlängning av uppehållstillstånd att de har ett försäkringsskydd. De förväntas bli folkbokförda och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga folkbokförda. Detta förutsätter att det inte finns ett avbrott i tillståndstiden. För att bli folkbokförd krävs i regel att man har beviljats sammanlagt minst ett års uppehållstillstånd i Sverige. Det är därför viktigt att studenten ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd i tid.

Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fri bostad och/ eller mat

För att få uppehållstillstånd för studier så behöver studenten uppfylla kravet på försörjning. Kravet på försörjning kan minskas om lärosätet eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte står för fri bostad och/ eller mat. Det är alltså inte möjligt att minska kravet på försörjning mot bakgrund av att en privatperson intygat att han eller hon kommer att stå för studentens bostad och mat. Lärosätet kan styrka fri bostad och/ eller mat genom ett intyg som innehåller följande:

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • period för fri bostad och/ eller mat
 • eventuella begränsningar gällande förmånen (t.ex. om man bara har fri mat under vardagarna)

Så ansöker studenten

Studenten kan göra en ansökan på webben. I ansökan fyller han eller hon i uppgifter om sig själv och sina studier. Studenten ska även skicka med olika dokument. Om studentens familj följer med till Sverige kan han eller hon ansöka om tillstånd för dem samtidigt i sin webbansökan.

De här dokumenten ska bifogas när studenten ansöker om förlängning

 • kopior av de sidor i passet som visar personuppgifter, giltighetstid och om studenten har tillstånd att bo i andra länder än sitt hemland. Om passet är på väg att gå ut bör studenten förlänga det eftersom han eller hon inte kan få tillstånd för längre tid än sitt pass är giltigt
 • intyg om att studenten är antagen till fortsatta studier eller
 • antagningsbesked om studenten ska gå en annan utbildning
 • intyg om återstående studier, om studierna går utöver ordinarie studietid
 • dokument som visar godtagbara framsteg i studierna
 • kopia på dokument som visar att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i Sverige (om studenten är antagen till studier för kortare tid än ett år). Om studenten har en försäkring via universitetet eller högskolan ska han eller hon skicka med ett intyg om detta
 • kontoutdrag från studentens bank som visar hur studenten har försörjt sig de senaste tre månaderna och att han eller hon har pengar till sin försörjning för den tid som han eller hon ansöker om uppehållstillstånd. Kontoutdraget, som ska bifogas till ansökan, bör vara daterat i anslutning till ansökningstillfället och vara översatt till engelska, eller
 • dokument utfärdat i studentens namn som visar att han eller hon har fått stipendium eller liknande (till exempel studiemedel) med uppgift om månadsbelopp samt under vilken tid studenten får pengarna eller
 • dokument som visar att studenten har fått utbildningsbidrag (gäller doktorander) eller anställning som doktorand med uppgift om belopp samt under vilken tid han eller hon får pengarna.

Läs mer om vilka dokument som ska bifogas till en ansökan om förlängning av uppehållstillstånd

Då kan studenten ansöka om uppehållstillstånd för studier

Studenten kan ansöka om att förlänga sitt uppehållstillstånd via webben. Ansökan bör lämnas in innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla, men tidigast sex månader innan. En komplett ansökan leder ofta till en snabbare handläggning.

Den sökande bör försäkra sig om att lämna in dokumentation som styrker att Migrationsverkets krav för uppehållstillstånd för studier är uppfyllda. Om studenten ansöker långt i förväg kan det dock hända att ansökan behöver kompletteras med handlingar som är utfärdade i nära anslutning till den sökta tillståndsperioden, detta även om ansökan var komplett när den lämnades in.

Läs mer om kraven för förlängt uppehållstillstånd för studier och hur studenten ska ansöka om uppehållstillstånd

Endast studietid i Sverige kan vara grund för ett uppehållstillstånd

Om studenten ska vistas i annat land under en längre tid bör han eller hon inte ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd i Sverige, utan istället undersöka möjligheterna att ansöka om uppehållstillstånd i det andra landet för den tiden. Detta eftersom Migrationsverket bara beviljar uppehållstillstånd för studietid som kräver närvaro i Sverige under den större delen av den sökta tillståndstiden.

Vid studier där studenten omväxlande vistas i Sverige och i ett annat land (till exempel vid praktik eller fältarbete i annat land än Sverige) kan uppehållstillstånd beviljas för, som längst, ett år i taget om studenten huvudsakligen kommer att vistas i Sverige under det närmaste året. Vistelsetiden bör utgöra mer än hälften av den ansökta tillståndstiden. För att kunna bevilja ett längre tillstånd bör det också vara fråga om en relativt sammanhängande vistelse totalt sett, på så vis att de planerade studieperioderna i Sverige inte enbart är förlagda till i början och slutet av den ansökta tillståndstiden, med en däremellan längre period där studenten kommer att vistas i annat land.

När det blir dags för studenten att återuppta sina studier i Sverige kan han eller hon då lämna in en ansökan om nytt uppehållstillstånd i Sverige för den tid då man faktiskt ska studera i Sverige. Studenten bör då inte på nytt resa in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd i Sverige.

Avgifter

De flesta studenter ska betala en ansökningsavgift till Migrationsverket i samband med att de lämnar in sin ansökan. Det finns dock vissa personer som är undantagna från detta krav:

 • EU-/EES-medborgare och deras familjemedlemmar
 • studerande vid Värdssjöfartsuniversitetet i Malmö
 • medborgare i Japan
 • studerande som har fått stipendium av Sida eller någon annan svensk organisation eller mellanfolklig organisation för studier i Sverige. Stipendiet ska vara pengar avsett för levnadskostnader och inte endast täcka studieavgifter. Stipendiet ska betalas ut under den period studenten ansöker om uppehållstillstånd för.

Information om hur ansökningsavgiften kan betalas

Om en student som ska betala ansökningsavgiften inte har betalat denna, kommer Migrationsverket att skicka en uppmaning till studenten att betala inom en viss tid. Handläggningen av ansökan kommer inte att påbörjas förrän betalning har skett. Om studenten inte betalar ansökningsavgiften i tid kommer Migrationsverket att avvisa ansökan. Vi kommer då också att utreda frågan om utvisning. Detta gör vi om studentenbefinner sig i Sverige och inte har något annat giltigt tillstånd att vara här.

Att lämna fingeravtryck och att fotograferas för uppehållstillståndskort

En person som får uppehållstillstånd för längre tid än tre månader får ett uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att studenten har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat ett foto på honom eller henne och studentens fingeravtryck.

Om studenten kommer från ett land vars medborgare inte behöver visum för att resa in i Sverige ska han eller hon lämna fingeravtryck och fotograferas i Sverige på Migrationsverket. Studenten ska ha fått tillståndet beviljat innan han eller hon reser in i Sverige.

En person som behöver ett visum för att resa in i Sverige ska lämna fingeravtryck och bli fotograferad på en svensk ambassad eller generalkonsulatet. Detta går att göra både innan och efter att Migrationsverket har tagit ett beslut. Fingeravtryck och fotografi kan inte lämnas på alla ambassader och konsulat. Studenten bör därför kontakta den ambassad eller konsulat som han eller hon har angett i sin ansökan.

En student som befinner i sig Sverige och har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd kan lämna fingeravtryck och fotograferas på Migrationsverket.

Om studenten är folkbokförd på en adress i Sverige och har lämnat fingeravtryck och fotograferats utomlands före Migrationsverkets beslut om förlängning av uppehållstillstånd kommer uppehållstillståndskortet att skickas till folkbokföringsadressen.

Uppehållstillståndskortet tillverkas i samband med att beslutet fattas, dock tidigast tre månader innan uppehållstillståndet börjar gälla. Det går inte att skynda på tillverkningen eller leveransen av kortet.

Information om att lämna fingeravtryck och att bli fotograferad

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverige

Svenska ambassaders och generalkonsulats webbplatser

Att lämna landet under handläggning av förlängningsansökan

Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är beviljat kan orsaka problem när studenten ska återvända hit. Om uppehållstillståndet inte är klart i tid riskerar studenten att inte få komma in i Sverige om han eller hon befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver studenten alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige.

Väntetider

På Migrationsverkets webbplats för studenter kan studenten se hur lång tid det förväntas ta innan han eller hon får ett beslut. Även om studenten inte har fått ett beslut inom den tidsram som anges ska detta inte tolkas som att det är något fel på ansökan eller att vi har glömt bort ärendet. Eftersom väntetiderna som anges är generella kan det ibland hända att det tar lite längre tid, medan det andra gånger kan gå snabbare att få ett beslut. Migrationsverket arbetar för att hålla nere väntetiderna.

Information om väntetider

Sidan senast uppdaterad: 2016-09-19

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.