Studera på universitet eller högskola

En student som ska studera på ett universitet eller en högskola i Sverige under längre tid än tre månader måste ha ett uppehållstillstånd. Tillståndet ska vara klart innan personen reser till Sverige.

Om studenten ska studera på ett universitet eller en högskola i Sverige under längre tid än tre månader måste han eller hon ha ett uppehållstillstånd.

Vid kortare tid än tre månader kan studenten istället ansöka om visum på en svensk ambassad eller generalkonsulat som hanterar migrationsärenden. Detta gäller studenter från länder vars medborgare behöver visum för att resa till Sverige. Personer som inte behöver visum för att resa in i Sverige kan, om man ska studera kortare tid än tre månader, vistas här på sin viseringsfria tid utan visum.

Länder vars medborgare behöver visum för inresa i Sverigelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Krav för uppehållstillstånd

För att få tillstånd ska studenten

 • ha ett giltigt pass
 • vara antagen till heltidsstudier på ett universitet eller en högskola
 • kunna försörja sig under den tid som han eller hon ansöker om uppehållstillstånd för
 • ha en heltäckande sjukförsäkring om han eller hon är antagen till studier kortare tid än ett år.

Vikten av uppehållstillstånd före inresa

Den som är antagen till studier i Sverige ska ansöka om uppehållstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan personen reser in i Sverige. Detta gäller oavsett om personen är medborgare i ett land som är viseringsfritt eller inte, eftersom uppehållstillstånd som regel inte kan beviljas när personen som ansöker om uppehållstillståndet befinner sig i Sverige. Ett beslut om uppehållstillstånd för studier för en person som redan befinner sig i Sverige blir i regel ett avslag vilket kan komma att kombineras med ett beslut om avvisning eller utvisning.

Ett utförligt sjukförsäkringsintyg

Om studenten är antagen till studier som inte överstiger ett år krävs det, för att få ett uppehållstillstånd, att studenten har en heltäckande sjukförsäkring som är giltig i Sverige under hela den planerade vistelsen. Många studenter uppvisar försäkringsintyg från Kammarkollegiet (Student IN eller FAS) och det underlättar Migrationsverkets arbete om försäkringsperioden framgår av intyget. Om studenten har en försäkring via Kammarkollegiet, men detta inte framgår av något av de dokument som studenten har fått från sitt lärosäte, så rekommenderar Migrationsverket lärosätet att utfärda ett intyg angående detta som studenten kan bifoga sin ansökan till Migrationsverket. Detta skulle skynda på handläggningen av ärendet hos oss. Det räcker att intyget skickas elektroniskt till studenten tillsammans med övriga handlingar. Ett sådant intyg bör innehålla:

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • försäkringsperiod
 • typ av försäkring.

Personer som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år behöver inte själva visa i ansökan om uppehållstillstånd att de har ett försäkringsskydd. De förväntas folkbokföra sig och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som övriga folkbokförda. För att bli folkbokförd krävs i regel att man har beviljats sammanlagt minst ett års uppehållstillstånd i Sverige, eller om uppehållstillståndet gäller kortare tid än ett år, att det finns andra omständigheter som gör det sannolikt att personen kommer vara i Sverige i minst ett är. Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Heltidsstudier är ett krav

Studierna ska bedrivas på heltid för att Migrationsverket ska kunna bevilja ett uppehållstillstånd för studier. Med heltidsstudier menas 30 högskolepoäng per termin. Migrationsverket beviljar bara uppehållstillstånd för studietid i Sverige som kräver studentens närvaro i Sverige. Det innebär att vi inte kan bevilja uppehållstillstånd för distansstudier.

Studier som avviker från de vanliga terminstiderna

I fråga om studier som avviker från de vanliga terminstiderna är det bra om universitetet kan specificera varför studietiden avviker. I studieintyg är det viktigt att det är den faktiska studietiden som anges, och att intyget innehåller information om antal högskolepoäng som studierna avser.

Antagningsbesked ska i de flesta fall vara slutgiltigt

Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att studenten ska bli slutgiltigt antagen, till exempel att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutgiltigt antagen. Det finns dock ett undantag. Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå som innehåller förbehållet att sökanden ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där sökanden:

 • befinner sig utanför Sverige, och
 • har betalat studieavgiften.

Studier i Sverige som en del av en utbildning i ett annat land, kan inte leda till uppehållstillstånd för studier om studenten inte är antagen till ett svenskt universitet eller högskola. I stället kan studenten ansöka om uppehållstillstånd för besök. Om studenten har behörighet till en doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige kan han eller hon ansöka om uppehållstillstånd som gästforskare.

Läs mer om uppehållstillstånd för besök

Läs mer om uppehållstillstånd för gästforskare

Betalning av studieavgift

Det är viktigt att studieavgiftsskyldiga studenter betalar studieavgiften så fort som möjligt, eftersom de inte kan få uppehållstillstånd innan studieavgiften har betalats. Detta beror på att Migrationsverket inte anser att studenten är slutligt antagen innan detta har skett. Migrationsverket rekommenderar lärosätena att upprätta en tidig deadline för inbetalning av studieavgifterna om uppehållstillståndet ska hinna bli klart innan terminsstart.

Fri bostad och/ eller mat

För att få uppehållstillstånd för studier behöver studenten uppfylla kravet på försörjning. Kravet kan minskas om lärosätet eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte står för fri bostad och/eller mat. Det är alltså inte möjligt att minska kravet på försörjning mot bakgrund av att en privatperson intygat att han eller hon kommer att stå för studentens bostad och mat. Lärosätet kan styrka fri bostad och/eller mat genom ett intyg som innehåller

 • namn på studenten
 • födelsedatum
 • utbildning
 • period för fri bostad och/ eller mat
 • eventuella begränsningar gällande förmånen (till exempel om studenten bara har fri mat under vardagarna).

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-20

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.