2018-01-31

Ändrad praxis när Migrationsverket handlägger studenternas förlängningsansökningar

Nu är intyg om försörjningshistorik inte längre en obligatorisk uppgift i ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier. Dessutom införs en mer generös möjlighet till undantag från kravet på heltidsstudier i vissa förlängningsärenden. Syftet med praxisändringen är att minska behovet av kompletteringar och att ge fler studenter en rimlig chans att kunna slutföra sina studier.

Tidigare har det varit obligatoriskt för den sökande att bifoga intyg om försörjningshistorik avseende de tre senaste månaderna i ärenden om förlängt uppehållstillstånd för studier. Praxisändringen gällande försörjningshistorik innebär att det inte längre ska vara obligatoriskt för den sökande att bifoga försörjningshistorik till sin ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer dock fortfarande att ha möjlighet att begära in försörjningshistorik om det finns skäl att ytterligare utreda frågan om den sökande har egna medel för den sökta tillståndstiden. Till exempel kan verket behöva be om att få in försörjningshistorik om den sökande har bifogat ett inaktuellt stipendieintyg till sin ansökan om uppehållstillstånd. I och med ändringen kommer Migrationsverket att göra färre efterkontroller för att i stället följa upp olika indikatorer vid behov.

Den andra praxisändringen gäller möjlighet till undantag från kravet på heltidsstudier i vissa fall. Som huvudregel ska den sökande bedriva studier i Sverige som motsvarar 30 högskolepoäng per termin. Det är vanligt förekommande att studerande behöver ytterligare tid utöver den ordinarie studietiden för att kunna slutföra sin utbildning. Med hänsyn till det kan det under vissa förutsättningar finnas möjlighet att göra undantag från heltidskravet. Det ska då vara fråga om en situation där

  • den sökande har haft uppehållstillstånd för studier men inte hunnit slutföra sina studier under den ordinarie studietiden
  • den sökande har ansökt om förlängt uppehållstillstånd innan det föregående tillståndet har löpt ut
  • den sökande har lämnat in ett studieintyg från lärosätet med en tydlig och rimlig studieplan, och
  • den sökande har uppfyllt de övriga kraven för uppehållstillstånd.

Om de ovanstående förutsättningarna uppfylls kan den studerande få ett förlängt uppehållstillstånd även om den mängd studier som återstår inte motsvarar heltidsstudier.

Att informationen i studieintyget ska vara tydlig innebär att det ska innehålla relevant information för Migrationsverkets prövning, och att det inte ska råda oklarheter om t.ex. förväntat datum för slutförande av studierna. De checklistor för studieintyg som Migrationsverket har tagit fram kan tjäna som vägledning för vilken typ av information som behövs. Att studieplanen ska vara rimlig innebär att den förlängda studietiden inte bör vara oproportionerligt lång i förhållande till den återstående mängden studier.

Praxisändringarna började gälla den 29 januari 2018. Informationen på Migrationsverkets webbplats kommer att revideras.

Checklistor för studieintyg