Vanliga frågor och svar för universitet och högskolor

Frågor om intyg och studieavgifter

 • Vilka uppgifter har Migrationsverket tillgång till från Ladoksystemet?

  Följande händelser har Migrationsverket tillgång till från Ladoksystemet:

  • betalat för kurs
  • återbetalats för kurs
  • betalat för en kurs men inte registrerats
  • gjort avbrott på kurs
  • gjort avbrott på program
  • blivit avstängd på grund av utebliven betalning
  • betalat för program
  • återbetalats för program.
 • Vilka intyg eller bevis accepterar Migrationsverket när det gäller antagning och betalning av studieavgift?

  • Ladoksystemet
   Migrationsverket kontrollerar vad som står i Ladoksystemet i sin handläggning, där vi bland annat kan se om den studerande har betalat studieavgiften. Registrering i Ladoksystemet kan utgöra bevis på betalning av studieavgift.
  • Antagningsbesked - ”Notification of selection results”
   Studenter kan visa att de är antagna, exempelvis genom ”Notification of selection results”.
  • Antagningsbesked - ”Letter of acceptance”
   Migrationsverket accepterar "Letter of acceptance" som bevis på att man är antagen (observera att detta inte gäller doktorander). Det är viktigt att det av intyget framgår att det är ett definitivt antagningsbesked och inte endast en nominering till studier. Det bör även framgå av intyget om studierna garanterat kommer att bedrivas på heltid, eller om det är så att den sökande själv har möjligheten att välja en mindre kursmängd än 30 hp/termin. Den faktiska studieperioden ska också framgå av intyget, bland annat så att Migrationsverket kan kontrollera sjukförsäkringens giltighetstid. Det underlättar också om uppgifter om tecknad Student IN-försäkring framgår av antagningsbeskedet.
  • Det formella antagningsbeslutet för doktorander
   För doktorander behöver Migrationsverket få ta del av det formella antagningsbeslutet (underskrivet både av lärosätet och av studenten). Migrationsverket behöver också ta del av ett kompletterande intygPDF gällande doktorandstudierna.

  De ovanstående punkterna ska inte tolkas som de enda sätten att styrka antagning respektive betalning av studieavgift, eftersom fri bevisprövning gäller. Principen om fri bevisprövning kommer till uttryck i 35 kap 1 § rättegångsbalken och innefattar såväl fri bevisföring som fri bevisvärdering. Med fri bevisföring menas att det i princip inte finns några begränsningar i fråga om de källor som får användas som bevis. Det innebär att en sökande har rätt att åberopa all form av bevisning som går att få fram. Fri bevisvärdering innebär i sin tur att Migrationsverket har att fritt avgöra värdet av den bevisning som lagts fram i ärendet.

 • Vad är rekommenderat datum för betalning av studieavgiften?

  Vad gäller studieavgiftsskyldiga studenter är det viktigt att studieavgiften betalas så fort som möjligt. Att studieavgiften har betalats är inget krav för att kunna lämna in sin ansökan, men studieavgiftsskyldiga studenter kan inte beviljas uppehållstillstånd innan studieavgiften betalats. Detta beror på att studenten från Migrationsverkets sida inte ses som slutligt antagen innan detta har skett. Migrationsverket rekommenderar lärosätena att upprätta en tidig deadline för inbetalning av studieavgifterna om uppehållstillståndet ska hinna bli klart innan terminsstart.

  Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har i samråd med Migrationsverket rekommenderat den 15 juni och den 15 december som sista betaldag för studier som påbörjas en höstermin respektive en vårtermin eller närmast påföljande vardag ifall dessa datum infaller på en helgdag (REK 2011:4).

 • Hur hanterar Migrationsverket villkorade antagningsbesked?

  Normalt godtas inte villkorade antagningsbesked. Med villkorat antagningsbesked menas ett antagningsbesked som innehåller vissa villkor för att den studerande ska bli slutligt antagen (t.ex. att ett uppehållstillstånd först ska ha beviljats innan man blir slutligen antagen). Det finns dock ett undantag:

  Ett antagningsbesked till en mastersutbildning eller annan utbildning på avancerad nivå som innehåller förbehållet att sökanden ska styrka slutförda studier på grundnivå kan godtas i de fall där sökanden:

  • befinner sig utanför Sverige, och
  • har betalat studieavgiften.
 • Hur hanterar Migrationsverket delbetalningar av studieavgiften?

  Den första delbetalningen måste avse minst 30 högskolepoäng av en utbildning som avser längre studier än en termin. Detta enligt studieavgiftsförordningen (2010:543) 8 § andra stycket. Om utbildningen avser 30 högskolepoäng eller mindre är delbetalning inte möjlig. Innan avgiften betalats (i enlighet med förordningen) är antagningen inte slutgiltig. Det är därför viktigt att lärosätena lämnar tillräcklig information via Ladoksystemet så att Migrationsverket ska kunna bedöma om den studerande uppfyller kravet på betald avgift.

 • Kan Migrationsverket utfärda intyg om att en students ärende är under handläggning, för att möjliggöra ut- och inresor i Sverige?

  Migrationsverket kan inte lämna några sådana intyg. Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är klart rekommenderas inte, eftersom det kan orsaka problem när den studerande ska återvända till Sverige. Det finns inga hinder för att lämna Sverige men om uppehållstillståndet inte är klart i tid så riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om denne befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

Frågor om uppehållstillstånd och väntetider

 • Planerar Migrationsverket att översätta beslut till engelska?

  I dagsläget är det inte aktuellt att översätta våra beslut till engelska. Migrationsverket är medvetna om att det kan vara problematiskt för personer som inte kan svenska att få sina beslut bara på svenska. Det finns ett förbättringsförslag om att Migrationsverket ska översätta besluten för bland annat studerande till engelska i framtiden, men inget beslut är fattat i frågan.

 • Vilka tillståndstider beviljar Migrationsverket normalt?

 • Hur gör man om man vill resa ut ur Sverige när man har lämnat in en ansökan om förlängt uppehållstillstånd men ännu inte fått något beslut från Migrationsverket?

  Att lämna Sverige innan förlängning av uppehållstillståndet är klart rekommenderas inte, eftersom det kan orsaka problem när den studerande ska återvända till Sverige. Det finns inga hinder för att lämna Sverige men om uppehållstillståndet inte är klart i tid så riskerar den studerande att inte få komma in i Sverige om denne befinner sig utanför landets gränser. Därför behöver den studerande alltid göra en avvägning mellan risken att inte få ett beslut i tid mot nödvändigheten i resan utanför Sverige. Det är också viktigt att känna till att Migrationsverket inte längre beviljar förturer.

  Här kan du hitta information om hur lång tid det kan ta att få ett beslut från Migrationsverket

 • Kan man i undantagsfall få uppehållstillstånd även fast man inte studerar på heltid?

  Studierna ska bedrivas på heltid. Om den studerande är i slutet av sina studier men behöver avsluta delkurs eller något moment, till exempel en omtentamen, kan i undantagsfall förlängt tillstånd beviljas upp till tre månader.

 • Vad är skillnaden mellan uppehållstillstånd och visering/visum?

  Visering är för besök upp till 90 dagar. För vistelser längre än 90 dagar krävs uppehållstillstånd.

 • Kan man påbörja sina studier i Sverige i väntan på beslut om ett första uppehållstillstånd?

  Migrationsverket rekommenderar inte att den studerande reser in i Sverige utan att först ha beviljats uppehållstillstånd. Ett första uppehållstillstånd får normalt inte beviljas under tiden som den studerande vistas i Sverige, oavsett om man behöver ett visum eller inte för inresa i Sverige. Om den studerande befinner sig i Sverige när ansökan om uppehållstillstånd prövas kan ansökan komma att avslås, alternativt att den sökande blir tvungen att lämna Sverige inför beslutet.

 • Hur gör man när man vill ansöka om uppehållstillstånd för att söka arbete efter examen? Vilka dokument behöver man lämna in till Migrationsverket?

  Information om detta finner du här (Titta specifikt under Det här ska du skicka med din ansökan)

 • Vilken typ av uppehållstillstånd ska en doktorandstuderande som inte är antagen i Sverige men som vill förlägga en del av sina studier i Sverige, ansöka om?

  En doktorand som ska studera i Sverige som en del av en utbildning i
  ett annat land kan inte få uppehållstillstånd för studier om han eller hon inte är antagen till ett svenskt universitet eller högskola. Man kan istället ansöka om uppehållstillstånd för besök. Den som har behörighet till en
  doktorandutbildning och är utvald att forska i Sverige kan ansöka om
  uppehållstillstånd som gästforskare.

  Läs mer om uppehållstillstånd för utbytesdoktorander

  Läs mer om uppehållstillstånd för gästforskare

 • Hur kan man få information om väntetider, både generellt och för enskilda studenter?

  Generellt kan sägas att om ansökan är komplett vid ansökningstillfället så får man ett snabbare beslut. Det är dock inte möjligt att ge svar på hur länge enskilda personer behöver vänta på ett beslut. Den tid till beslut som anges på Migrationsverkets webbplats beräknas utifrån tidigare avgjorda ärenden. Observera att detta inte är ett löfte om att studenten kommer att få ett beslut inom denna tid. Tiden visar hur lång tid det har tagit för personer med liknande ansökningar att få ett beslut. Informationen uppdateras löpande. Detta innebär att den historiskt genomsnittliga tiden till beslut kan komma att ändras under tiden som Migrationsverket handlägger en ansökan.

  Migrationsverket arbetar för tillfället med e-tjänsten Min Sida för de sökande. Genom att logga in på denna e-tjänst kommer studenten kunna få mer precisa bedömningar på individnivå, om när ett beslut kan tänkas tas.

 • Det tar lång tid att få uppehållstillståndskort på sommaren. Går det att snabba på leveranserna?

  Vi är medvetna om att det förekommer problem med långa leveranstider av uppehållstillståndskort (UT-kort) på sommaren. Arbetsgången är tidskrävande och det är svårt att skynda på leveransen till utlandsmyndigheten. När korten är tillverkade ska de skickas till UD-kuriren som senare skickar dessa till utlandsmyndigheten där de kan hämtas ut av den studerande.

  Det finns ett förslag om ändring som skulle kunna korta ned den studerandes väntetid på UT-kortet (SOU 2016:36). Enligt förslaget skulle tiden för hanteringen kunna kortas ner om utlandsmyndigheterna kunde besluta om visering för inresa när den sökande får ett beslut om uppehållstillstånd för studier. Den studerande skulle kunna uppsöka utlandsmyndigheten direkt efter beslut, för att få en visering för inresa i Sverige. UT-kortet skulle då lämnas ut till den studerande på Migrationsverket i Sverige. Detta skulle både eliminera hanteringen av UT-kort för utlandsmyndigheten och skynda på processen för den studerande.

  Regeringens utredning om visering för inresalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Är väntetider för schweiziska medborgare kortare än för de andra sökande?

  Schweiziska medborgare som ansöker om uppehållstillstånd för studier får beslut inom samma tid som andra sökande. Avser ansökan någon annan form av tillstånd än studerandetillstånd handlägger Migrationsverket den ansökan i den ordning som gäller för den tillståndstypen. Tiden som personen väntar på beslutet kan då bli en annan än den som gäller för studerandetillstånd.

  Information om uppehållstillstånd för schweiziska medborgare

Övriga frågor

 • Hur hanterar Migrationsverket samarbetsprogram (del av studierna i annat land)?

  Utgångspunkten är att den studerande ska genomföra utbildningen som ligger till grund för det sökta uppehållstillståndet i Sverige. Migrationsverket kan godta att den studerande genomför en mindre del av utbildningen under tillståndstiden i ett annat land men huvuddelen av studierna ska genomföras i Sverige för att vi ska kunna bevilja uppehållstillstånd.

 • Kan en studerande få problem på grund av ett studieuppehåll?

  Om en student beviljas studieuppehåll och inte har någon annan anledning än studier att vistas i Sverige, kan uppehållstillståndet för studier komma att återkallas.

  Om en student har fått studieuppehåll beviljat av lärosätet, och Migrationsverket inte återkallat uppehållstillståndet, behöver studenten klara av samma antal högskolepoäng som hon eller han skulle ha gjort utan avbrott i studierna för att kunna få ett förlängt uppehållstillstånd. Om en student inte har tagit tillräckligt med poäng på grund av ett studieuppehåll kan hon eller han få avslag på sin ansökan om förlängning.

  Det är viktigt att lärosätena, i samband med ansökan om studieuppehåll, alltid informerar studenten om att villkoren för att få ett förförlängt uppehållstillstånd inte ändras på grund av studieuppehåll.

 • Vad ska lärosätet göra när en student avbryter sina studier?

  Lärosätet ska anmäla avbrott på kurs eller program till Migrationsverket. Detta framgår av Förordning (1993:1153) om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Anmälan görs via Ladoksystemet eller e-post till ansvarig enhet.

  Borås            boras-studerande@migrationsverket.se

  Göteborg      goteborg-studerande@migrationsverket.se

  Umeå           GB-UME-Stud@migrationsverket.se

  Växjö           GB-VXO-Studerande@migrationsverket.se

  Växjö 2        vaxjo-studerande2@migrationsverket.se

  Örebro         GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

  Lista över vilken enhet på Migrationsverket som ansvarar för vilka lärosätenPDF

 • Hur kan jag komma i kontakt med ansvarig tjänsteman på Migrationsverkets tillståndsenhet?

  Du kan mejla dina frågor till ansvarig enhet via enhetens gruppbrevlåda:

  Borås            boras-studerande@migrationsverket.se

  Umeå           GB-UME-Stud@migrationsverket.se

  Växjö           GB-VXO-Studerande@migrationsverket.se

  Växjö 2         vaxjo-studerande2@migrationsverket.se

  Örebro         GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

 • Varför har man både kontrollnummer och beteckningsnummer för en sökande?

  Kontrollnummer kan ses som ett ID för en ansökan. När en ansökan registreras i vårt system skapas ett kontrollnummer. Kontrollnumret är unikt för en ansökan. Ett beteckningsnummer (ibland också kallat dossiérnummer) är ett nummer kopplat till en individ i våra system, d.v.s. unikt för en individ. Båda numren kan användas på Migrationsverket för att komma åt statusen för en individs ärenden.

  I exemplet nedan har individen haft fem ärenden på Migrationsverket:

  Individ
  Beteckningsnummer 50-XX XX XX

  Ärenden
  Kontrollnummer 54-XX XX XX (avslutat ärende)
  Kontrollnummer 54-XX XX XY (avslutat ärende)
  Kontrollnummer 54-XX XX XZ (avslutat ärende)
  Kontrollnummer 54-XX XX XÅ (avslutat ärende)
  Kontrollnummer 54-XX XX XÄ (avslutat ärende)

 • Jag upplever att jag får olika svar på samma ärende, beroende på vilken handläggare jag talar med, hur ska jag veta vad som gäller?

  Om du upplever att olika svar, eller felaktiga svar, har lämnats i ett ärende får du gärna skriva till oss om detta via till exempel enhetens gruppbrevlåda. Vi återkommer till dig så snart vi kan.

  Borås            boras-studerande@migrationsverket.se

  Göteborg      goteborg-studerande@migrationsverket.se

  Umeå           GB-UME-Stud@migrationsverket.se

  Växjö           GB-VXO-Studerande@migrationsverket.se

  Växjö 2         vaxjo-studerande2@migrationsverket.se

  Örebro         GB-ORB-STUD@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.