Ny metod för att regi­stre­ra arbets­ställe och utbe­tal­nings­upp­gifter för ersätt­ning till offent­ligt biträde

På söndag den 18 februari kommer e-tjänsten för biträden att vara otillgänglig på grund av en uppdatering. Du som är biträde kommer från den 19 februari själv kunna lägga till och ändra dina adressuppgifter för arbetsställe i e-tjänsten för biträden.


Arbetsstället, det vill säga kontoret där du arbetar och kan ta emot dina klienter, knyts mer direkt till dig som biträde och inte till arbetsgivaren.

Uppgifter om Bankgiro/Plusgiro/Konto läggs till och ändras på liknande sätt, av dig själv i e-tjänsten.

Att förordandet är personligt knutet till dig som biträde blir tydligare. Uppgifter om företagsnamn tas bort i Migrationsverket förteckning och i e-tjänsten.

Ändringarna genomförs för att de som är anmälda till förteckningen över biträden (JUDITH) bättre ska veta vilka uppgifter som finns registrerade i Migrationsverket förteckning. Dessutom kan de själva säkerställa att uppgifterna är korrekta. Det är också ett led i att förenkla anmälan och ändring av uppgifter till förteckningen.