Ansöka om projektstöd för återvandring

2018 års utlysning av projektstöd

Enligt regleringsbrevet för 2018 får anslagsposten användas till utgifter för förberedelser inför återvandring eller tillfälligt återvändande samt för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper genom

 • inhämtning och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner
 • utbildningsinsatser
 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten.

Fokusområden för 2018 års utlysning

 • Erfarenhetsutbyte premieras vilket innebär en öppenhet till samarbete inom området frivillig återvandring, I praktiken skulle detta kunna betyda att en projektkomponent kan vara fokuserad på att till exempel arrangera eller delta i seminarium/workshop med syfte att vidareutveckla området tillsammans med och utifrån målgruppens behov.
 • Internationellt kontaktskapande i arbete kring frivillig återvandring och cirkulär migration med syfte att identifiera ett europeiskt perspektiv och sprida goda exempel.

Varje ansökan kommer att bedömas enligt följande bedömningskriterier:

 • Projektets relevans och nytta
 • Genomförande och kvalitetssäkring
 • Effekt och spridning
 • Projektets kapacitet.

Målgrupp

Personer som har fått permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige som flyktingar och andra skyddsbehövande eller som har tagits ut på flyktingkvoten. Även personer som har tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) kan ingå.

Villkor för finansiering

För att Migrationsverket ska kunna bevilja stöd till ett projekt ska det finnas

 • väldefinierade, mätbara mål för projektverksamheten som Migrationsverket ska kunna följa upp under projekttiden
 • en skiss över projektets organisation
 • en budget för projektet
 • styrkt kopia på sökandes senaste revisionsberättelse
 • protokollsutdrag som styrker firmatecknarens behörighet
 • en extern revisor
 • en extern utvärderare (gäller ej förstudie)
 • resultat- och balansräkningar från de tre senaste åren (gäller den som söker projektstöd för första gången)
 • en erkänd samarbetsorganisation i det aktuella landet (gäller riktade insatser genom utbildningsprogram eller tillfälligt deltagande i återuppbyggnad och utveckling i landet)
 • avtal mellan båda parterna eller en avsiktsförklaring från organisationen i det aktuella landet (gäller insatser med en samarbetsorganisation utomlands)
 • studieplan och program (gäller utbildnings- och fortbildningsinsatser)
 • resplaner och program (gäller vid informations- och rekognoseringsresor).

Projektstöd från Migrationsverket får inte syfta till eller leda till att vinst uppkommer.

Beslut

Vi fattar beslut inom en månad efter att ansökan har kommit in till Migrationsverket. Om ansökan behöver kompletteras, fattar vi beslut inom en månad efter att kompletteringarna har kommit in till Migrationsverket.

Lämna in en ansökan

Sista dagen för att ansöka om projektstöd var den 30 april 2018.

Blankettikon

Ansökningsblanketter

För att verket ska kunna handlägga ansökan är det viktigt att du använder dig av dessa ansökningsblanketter när du skickar in din ansökan.

Ansökan om projektstödWord
Budget för projekt om frivillig återvandringPDF

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.