Ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända

Villkor för ersätt­ning

Regioner kan endast få ersättning för kostnader de haft för personer där

  • vårdbehovet bedöms vara i minst tre år och
  • de sammanlagda kostnaderna för hälso- och sjukvård är minst 60 000 kronor per person under en tolvmånadersperiod (exklusive tolkkostnad) och
  • personens sjukdom eller funktionshinder fanns vid första mottagandet i kommunen eller på annat sätt har ett direkt samband med personens situation som skyddsbehövande. Det kan till exempel vara fysiska eller psykiska skador på grund av krig.

Kost­nader som ersätts

Om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen få ersättning för

  • hälso- och sjukvård (inklusive tolkkostnader) som ordinerats av läkare. Observera att kostnad för tolk kan sökas först när vårdkostnaden uppgår till 60 000 kronor.

Kost­nader som inte ersätts

Även om ovanstående villkor är uppfyllda kan regionen inte få ersättning för

  • vård som inte hör ihop med grundsjukdomen.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från utgången av den tolvmånadersperiod ansökan avser. Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för hälso- och sjukvård för nyanlända, blankett 4481 Pdf, 969.7 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med

  • till exempel ett läkarintyg eller ett läkarutlåtande som visar att sjukdomen eller funktionshindret har en direkt koppling till skyddsbehovet eller fanns vid första mottagandet i kommunen
  • till exempel läkarutlåtande där det framgår att personen behöver vård i minst tre år på grund av sjukdom eller funktionshinder
  • dokument med specificerade uppgifter om de utgifter som regionen begär ersättning för såsom vilken typ av vård personen fått samt tidsperiod och kostnader för vården
  • till exempel ett nytt läkarutlåtande om diagnosen förändras för att visa att vården hör ihop med grundsjukdomen eller funktionshindret
  • Vid behov ett nytt läkarutlåtande eller annat underlag som styrker att det är ett tidigare vårdbehov som fortsätter, även om det tillfälligt varit uppehåll i perioden som regionen söker för. Det kan alltså vara ett glapp mellan tolvmånadersperioderna, däremot får de inte överlappa varandra.

Att tänka på

En första ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från det att personen fått uppehållstillstånd och tagits emot i en kommun. En ansökan som kommer in senare kan prövas om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara att personen har flyttat och den region där personen bodde tidigare inte ansökte om ersättning inom tre år.

Tänk på att ersättningen bara betalas ut för en tolvmånadersperiod som ligger inom ramen för ettårsregeln. Du kan alltså inte ansöka om ersättning för tre år tillbaka vid ett och samma tillfälle. Exempelvis – om en ansökan avser period 190101–191231, måste ansökan senast komma in till Migrationsverket den 31 december 2020.

Migrationsverket rekommenderar att regionen skickar in en första ansökan vid utgången av första 12-månadersperioden eller när kostnaderna är minst 60 000 kronor.

Tecknad bild av en kvinna

Ekatarina blir kommunplacerad i Finspångs kommun den 15 juni 2016. Ekatarina lider av en njursjukdom och behöver regelbunden dialys. Första vårdkontakten tas 20 juni 2016 och pågår kontinuerligt en gång i veckan. Om regionen ska kunna få ersättning från första vårdkontakten 2016, ska ansökan senast ha kommit in till Migrationsverket den 19 juni 2018.   

Men en första ansökan ska också ha kommit in till Migrationsverket inom tre år från det datum Ekatarina blev kommunplacerad (15 juni 2016). Det innebär att en första ansökan från regionen ska ha kommit in till Migrationsverket  senast den 14 juni 2019.  

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan

Ändra konto för utbetalning

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: