2018-01-03

Nytt rättsligt ställningstagande om uppehållstillstånd för övriga studier

Nu finns möjlighet att bevilja uppehållstillstånd på tretton månader för studier som inte är universitets- eller högskolestudier, och den studerande behöver inte längre visa att han eller hon har för avsikt att lämna Sverige efter avslutade studier. Det framgår av ett nytt rättsligt ställningstagande från Migrationsverket, som ersätter det tidigare rättsliga ställningstagandet SR 14/2015.

Det rättsliga ställningstagandet ger riktlinjer för ärenden om uppehållstillstånd för övriga studier. Med övriga studier menas till exempel gymnasiestudier, folkhögskolestudier, yrkesinriktade utbildningar och liknande, men inte studier på universitet eller högskola. Uppdragsutbildningar som bedrivs på universitet eller högskola räknas dock som övriga studier.

Det nya rättsliga ställningstagandet innebär i vissa delar en ändring av Migrationsverkets praxis om uppehållstillstånd för övriga studier. Några av de största ändringarna redovisas i denna artikel, men vi rekommenderar att du även läser igenom hela ställningstagandet, som innehåller många förtydliganden av praxis. Det nya rättsliga ställningstagandet omfattar även ansökningar som har kommit in till Migrationsverket innan ställningstagandet började gälla.

Kravet på återvändandeavsikt tas bort

Tidigare var det i de flesta fall ett krav att den som ansökte om uppehållstillstånd för övriga studier skulle ha en uttalad avsikt att lämna Sverige efter slutförda studier. I det nya rättsliga ställningstagandet uppställs inte längre något sådant krav.

Möjlighet till tretton månaders uppehållstillstånd i vissa fall

För studerande som är antagna till övriga studier kan uppehållstillstånd beviljas för studietiden, men som huvudregel för högst ett års tid.

För fleråriga utbildningar kan den totala uppehållstillståndstiden bli längre. Tillståndet beviljas för högst ett år i taget, eller tretton månader vid en förstagångsansökan. För studerande vid World Maritime University (WMU) gäller särskilda regler.

Personer som är antagna till studier som ska pågå mer än ett år behöver inte själva i ansökan om uppehållstillstånd visa att de har ett försäkringsskydd. De förväntas bli folkbokförda och därigenom få tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor som övriga folkbokförda. För att bli folkbokförd krävs i regel att man har beviljats sammanlagt minst ett års uppehållstillstånd i Sverige. Det är Skatteverket som beslutar i folkbokföringsfrågan.

Tydligare beskrivning av omständigheter som beaktas när man gör en rimlighetsbedömning

För att uppehållstillstånd för övriga studier ska beviljas räcker det inte att personen är antagen till utbildningen. Det ska även framstå som rimligt att personen kommer till Sverige för att genomgå studierna, med hänsyn till studiernas omfattning och upplägg.

I det nya rättsliga ställningstagandet anges att prövningen av rimlighetskravet ska göras som en helhetsbedömning, så om svagare skäl anges i en del kan detta vägas upp av starkare omständigheter i en annan del. Ett nytt exempel på skäl som kan tala för att upplägget är rimligt är att den sökande tidigare har bedrivit svenskstudier på en högre nivå.

Detta rättsliga ställningstagande ersätter det gamla rättsliga ställningstagandet SR 14/2015.

Informationen på webbplatsen kommer att revideras.

Läs det rättsliga ställningstagandet 43/2017 i sin helhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster