در مورد پیوند دوباره با خانواده و شرط تامین امرار معاش

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – persiska

خانواده شما این امکان را دارد که در موارد زیر برای نقل مکان به سوئد نزد شما درخواست اجازه اقامت نماید:

  • اجازه اقامت دائم دریافت نموده‌اید
  • بعنوان پناهنده و یا نیازمند پناه آلترناتیو اجازه اقامت موقت دریافت نموده‌اید و همزمان تشخیص داده می‌شود که چشم انداز خوبی وجود دارد که اقامت طولانی مدت دریافت کنید
  • بدلیل وجود مانع دراجرای حکم و یا شرایط ویژه و یا شرایط بغایت ویژه انسانی اجازه اقامت موقت دریافت نموده‌اید و همزمان تشخیص داده می‌شود که چشم انداز خوبی وجود دارد که اقامت طولانی مدت دریافت کنید

مطالب بیشتری پیرامون امکانات خود برای پیوند دوباره با خانواده خود مطالعه نمایید

اگر یکی از بستگان یک پناهنده سهمیه‌ای درخواست اقامت نماید، اگر درخواست اقامت سه ماه بعداز آنکه پناهنده سهمیه‌ای مذکور به سوئد آمده تسلیم شود، مسئولیت تامین معاش خانواده با خود وی می‌باشد. همچنین اگر خانواده مذکور این امکان را داشته باشند که در کشور دیگری خارج از اتحادیه اروپا دوباره به یکدیگر بپیوندند، و یا رابطه آنها جدید است، هم این مسئولیت تامین معاش خانواده وجود خواهد داشت.

اگر اجازه اقامت موقت دریافت نموده‌اید، تنها خانواده نزدیک شما می‌توانند درخواست نمایند که به سوئد آمده و با شما زندگی کنند. همسر، همزی یا شریک زندگی ثبت شده شما و همچنین فرزندان شما که زیر ١٨ سال دارند، بعنوان خانواده نزدیک شما محاسبه می‌شوند. هم شما و هم شریک زندگی شما بایستی ١٨ سال را تکمیل نموده باشند. اگر زیر ١٨ سال دارید والدین شما بعنوان خانواده نزدیک شما محاسبه می‌شوند.

مطالب بیشتری پیرامون امکانات خود برای پیوند دوباره با خانواده خود مطالعه نمایید

شرط تامین امرار معاش و مسکن به این معنی است که شما می بایست بتوانید مخارج خود و خانواده خود را تامین کنید و دارای مسکنی با اندازه مناسب باشید.

مطالب بیشتری پیرامون امکانات خود برای پیوند دوباره با خانواده خود مطالعه نمایید

اداره مهاجرت کنترل می کند که آیا شما می توانید امرار معیشت خود و اعضای خانواده خود را تأمین کنید و هم اینکه خانه ای به اندازه خانواده و استاندارد کافی برای زندگی در هنگام درخواست اقامت دارید. از زمانی که اعضای خانواده شما به سوئد می آیند، باید بتوانید از آن خانه استفاده کنید. اگر واجد شرایط لازم نباشید، درخواست اجازه اقامت برای خانواده شما رد خواهد شد.

Last updated: