د پناه غوښتنې په اړه پرېکړې څخه وروسته

Efter beslut om din ansökan om asyl – pashto

کله چې د کډوالو چارو اداره ستاسې د پناه غوښتنې په اړه پرېکړه وکړي نو تاسو د یوې غونډې لپاره د کډوالو چارو دفتر ته رابلل کېږئ. د غونډې په ترڅ کې مالومات درکول کېږي چې ستاسو په کیس کې کوم ډول پرېکړه شوې او دا ستاسو لپاره څه مانا لري.

که چېرې د پناه غوښتنې عریضې ته مو هو وویل شي نو تاسو ته د استوګنې اجازه (اقامه) درکول کېږي او په دې ډول تاسو په سویډن کې د اوسېدو او کار کولو حق لرئ.

په سویډن کې د پاتې کېدو په حالت کې د اړونده شرایطو په هکله نور ولولئ

که چېرې د پناه غوښتنې عریضې ته مو نه وویل شي نو دا مانا لري چې ستاسو د پناه غوښتنې عریضه رد شوې ده. دا به په دې مانا وي چې د کډوالو چارو اداره داسې فکر کوي چې تاسو په سویډن کې د پاتې کېدو لپاره کافي دلایل نه لرئ. که چېرې منفي ځواب ترلاسه کړئ نو بیا دوه لارې لرئ: یا خو تاسو پرېکړه قبلوئ او خپل هېواد ته ستنېږئ او یا د استیناف (شکایت) غوښتنه کوئ.

په سویډن کې پناه غوښتنې ته د منفي ځواب په حالت کې د اړونده شرایطو په هکله نور ولولئ

Last updated: