تاسې نشئ غوره کولای چې کوم هیواد دې ستاسې د پناه غوښتنلیک وڅیړي (د دوبلین قانون)

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) – pashto

در دوبلین مقررات به ددې پریکړه کوي چي د اروپا کوم هیواد به د پناهندګۍ قضیه ترسره کوي.

وروسته له دې چې تاسې په سویډن کې د پناه غوښتنه وکړئ نو د کډوالو امورو اداره څیړنه پیل کوي چې آیا ستاسې د پناه غوښتنلیک څیړلو پړه د سویډن او که د بل کوم اروپایي هیواد پر غاړه ده. که چیرې تاسې سویډن ته په لاره د بل کوم اروپایي هیواد ویزه اخیستې وي، هلته د میشته کیدو کوم ډول اجازه لرئ او یا مو هلته د پناه غوښتنه کړې وي، نو په داسې حال کې کیدای شي چې تاسې بیرته نوموړي هیواد ته ستانه شئ. دا مقررات د دوبلین قانون کې ځای پر ځای شوي دي.

Last updated: