پروسه پناهندگی

Asylprocessen – dari

این بخش در مورد پروسه پناهندگی میباشد، یعنی مراحلی که یک پناه جو آنرا طی میکند، از آمدن تان به اداره مهاجرت برای اولین بار، فیصله ایکه در دوسیه شما اتخاذ میشود، تا اینکه یا شما در سویدن قبول میشوید یا باید سویدن را ترک کنید.

در اینجا شما میتوانید اینرا بخوانید که طبق قانون کدام افراد میتوانند در سویدن پناهندگی بدست آورند، اداره مهاجرت چطور فیصله مینماید، و اگر شما با این فیصله موافق نیستید شما باید چه بکنید. همچنان شما میتوانید اینرا بخوانید که اگر شما باید به کشور خود برگردید، چه رخ میدهد.

در جریان ملاقات اولی تان با اداره مهاجرت، شما باید به سوالات زیاد جواب بدهید، برای شما در مورد پروسه پناهندگی معلومات داده میشود، همچنان برای شما کمک میشود که به والدین یا اقارب دیگر خود زنگ بزنید و برای شان بگویید که شما در کجا هستید و صحت تا چطور است.

به کمک ترجمان، شما طور مثال نکات ذیل را بیان میکنید

 • شما که هستید
 • شما به کدام لسان تکلم میکنید
 • در مورد خانواده تان
 • آیا شما متاهل هستید
 • صحت تان چطور است
 • شما چطور به سویدن آمده اید
 • چرا شما کشور خود را ترک نموده اید و به نظر تان در صورت برگشت به کشور تان چه رخ خواهد داد
 • آیا شما کدام اقارب یا دوستانی در سویدن دارید که میخواهید نزد شان یا در نزدیکی شان زندگی کنید

اگر شما دارای ضروریات خاص طور مثال معلولیت هستید، شما باید اینرا بگویید. اگر به دلیل معلولیت، صحبت کردن با اداره مهاجرت برای تان سخت است شما مستحق کمک هستید.

کارمند اداره مهاجرت اینرا بخاطری میپرسد که شما را در سیستم کمپیوتری اداره مهاجرت ثبت نام نماید، و درخواستی تانرا برای بررسی آماده نماید. هم اداره مهاجرت و هم کمونی که شما در آن سکونت خواهید نمود سوالات مشابه را از شما خواهند کرد. علت این کار این است که اداره مهاجرت و این کمون سیستم های کمپیوتری مختلف را دارند.

شما باید هویت خود را تثبیت کنید

برای اینکه اداره مهاجرت بتواند یک فیصله درست را اتخاذ نماید، این مقام میخواهد که بداند که شما که هستید و از کدام کشور آمده اید. این مسئولیت خود تان است که اینرا تثبیت کنید که اسم تان چیست، چند ساله هستید و از کدام کشور آمده اید. بهترین طریقه تثبیت هویت اینست که شما یک پاسپورت یا کارت هویت را واگذار نمایید.

این بسیار مهم است که اداره مهاجرت بداند که شما چند ساله هستید چون به مقایسه پناه جویان بزرگسال، کودکان پناه جو دارای حقوق دیگر میباشند.

معلومات در مورد تفاوت بین پناه جویان بزرگسال و کودکان پناه جو، را بخوانید

عکس و نشان انگشت

اداره مهاجرت عکس تانرا میگیرد و شما باید نشان انگشت خود را بدهید. نشان انگشت طوری گرفته میشود که شما انگشتان خود را به مقابل یک ماشین فشار میدهید و این ماشین نشان انگشت تانرا ثبت میکند. اگر سن تان ۱۴ یا زیادتر از اینست، اداره مهاجرت کنترول میکند که آیا نشان انگشت تان در کدام کشور دیگر اروپایی راجستر شده است یا نخیر. کودکان زیر ۶ سال هیچ کدام نشان انگشت واگذار نمیکنند.

اگر نشان انگشت تان اینرا نشان داد که شما در یک کشور دیگر اروپایی تقاضای پناهندگی نموده اید و یک بررسی نشان بدهد که در ارتباط تقاضای پناهندگی تان در آن کشور یک فیصله صادر شده است، اداره مهاجرت میتواند فیصله نماید که شما باید به آن کشور برگردید.

معلومات بیشتر در مورد اساسنامه دبلین را بخوانید (به انگلیسی)

کارت پناه جویان، طرف پیشرو و طرف پشت سر

بعد از صحبت اول

بعد از اینکه درخواستی پناهندگی تان راجستر شد شما یک رسیدی بدست می آورید که نشان میدهد که شما تقاضای پناهندگی کرده اید. بعد از چند هفته به جای این رسید یک کارت پناه جویان برایتان داده میشود. این کارت ثبوت میکند که شما تقاضای پناهندگی نموده اید و در طول مدت انتظار به فیصله اداره مهاجرت، شما حق دارید که در سویدن باشید. کارت پناه جویان کدام سند هویت محسوب نمیشود، یعنی این کارت اینرا ثبوت نمی کند که شما که هستید، بلکه فقط اینکه شما تقاضای پناهندگی در سویدن کرده اید.

اداره مهاجرت با یک کمونی تماس میگیرد که مسئولیت مسکن و تعیین وصی تانرا به عهده میگیرد. همچنان اداره مهاجرت یک وکیل امور پناهندگی را برایتان تعیین میکند که در کیس پناهندگی تان برای تان کمک میکند.

معلومات بیشتر در مورد وصی و وکیل امور پناهندگی، را بخوانید

انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی

قدم بعدی در پروسه پناهندگی اینست که شما باید به یک بررسی درخواست پناهندگی حاضر شوید. بررسی درخواست پناهندگی یک انترویو یا مصاحبه ی میباشد که در جریان آن شما معلومات زیادتر در مورد اینکه چرا تقاضای پناهندگی در سویدن میکنید، را بیان خواهید کرد. مدت انتظار برای بررسی درخواست پناهندگی بین افراد فرق دارد. این بسیار مهم است که شما به وقتهای که برای تان تعیین شده است، حاضر شوید. اگر ماباید وقت انترویو را تبدیل کنیم امکان دارد که تا وقت جدید یک مدتی را دربر بگیرد.

بررسی درخواست پناهندگی یک صحبتی است که در جریان آن شما بیان میکنید که چرا تقاضای پناهندگی را در سویدن میکنید. اداره مهاجرت میخواهد بیانات خود تانرا در مورد اینکه همراه تان چه رخ داده بود و اگر شما باید برگردید چه میتواند رخ دهد، را بشنود.

وکیل امور پناهندگی تان باید در وقت بررسی درخواست پناهندگی همراه تان باشد. اگر میخواهید وصی تان هم میتواند همراه تان برود. یک کارمند اداره مهاجرت بررسی درخواست پناهندگی را انجام میدهد و آنچه که شما در مورد آن صحبت میکنید، را در یک پروتوکول نوشته میکند. بعضی اوقات دونفر کارمند اداره مهاجرت در بررسی درخواست پناهندگی حاضر میباشند، یک نفر آن سوال میکند و نفر دومی مینویسد. یک ترجمان آنچه که شما میگویید، را ترجمه میکند برای اینکه شما گپهای یکدیگر را بفهمید. ترجمان میتواند در اطاق انترویو باشد یا از طریق ویدیو یا تیلفون در صحبت اشتراک میورزد.

چیزهای که به سختی میتوان در مورد آن صحبت نمود

بررسی درخواست پناهندگی از دو الی سه ساعت را در بر میگیرد و از شما در مورد چیزهای سوال خواهد شد که صحبت کردن در مورد آن میتواند هم سخت و هم رنج آور باشد. این بسیار مهم است که شما حقیقت را برای اداره مهاجرت بیان کنید، حتی اگر این سخت هم باشد. اگر به یک وقفه ضرورت دارید، میتوانید خواهش آنرا بکنید.

وقتی که اداره مهاجرت دلایل پناهندگی تانرا بررسی میکند مامور بررسی handläggare باید بررسی را با عمر، توان و صحت تان متناسب سازد. اگر کدام سوالی را نفهمیدید باید اینرا بگویید. این مهم است که اگر گپهای ترجمان را نمیفهمید اینرا هم بگویید.

در جریان بررسی درخواست پناهندگی تان از شما در مورد هویت تان، خانواده تان، حوادثی که در کشور تان همرای تان رخ داده بود، طریقه آمدن تان به سویدن سوال میشود و همچنان در مورد اینکه اگر شما باید برگردید به نظر تان چه میتواند همراه تان رخ بدهد. شما طبعا این سوالات را در گذشته هم شنیده اید، مگر حالا شما این امکان را دارید که در مورد آن به طور مفصل معلومات دهید به مقایسه آنچه که در ملاقات قبلی در اداره مهاجرت گفته بودید. مأمور بررسی سوال ناشی از سوال قبلی را میکند و از خودت خواهش میکند که جزیات بیشتر را بیان نمایی برای اینکه داستان تان واقعا فهمیده شود. کوشش کنید که به تمام سوالات تا حدی که میتوانید به طور دقیق جواب بدهید. اگر عین سوال چندین بار تکرار شود این به این معنی نیست که شما به این سوال جواب نادرست داده اید، بلکه برای اینکه مامور بررسی میخواهد معلومات زیادتر بدست آورد.

اگر شما کدام اسناد ثبوت را دارید، آنرا به بررسی بیاورید. این میتواند کدام سند هویت باشد یا چیزی که نشان میدهد که بیانات شما درست است.

بعد از بررسی

بعد از بررسی، مامور بررسی پروتوکول بررسی را به وکیل تان ارسال میکند. وکیل تان اینرا همراه با شما و وصی تان مرور میکند. اگر کدام اشتباهی در پروتول وجود دارد، یا به نظر تان مامور بررسی یا ترجمان گپ شما را به درستی نفهمیده است، بسیار مهم است که وکیل تان هر چه زودتر به اداره مهاجرت اطلاع دهد برای اینکه این اصلاح گردد - در غیر این صورت برای تان مشکل خواهد بود که دفعه آینده توضیح نمایید که چه درست است. همچنان اگر کدام چیز مهم که در وقت بررسی فراموش کردید، به یاد آوردید آنرا به وکیل خود بگویید.

اداره مهاجرت همه چیزهای که شما بیان نموده اید و نشان داده اید و آنچه که ما در مورد اوضاع کشور تان میدانیم، را ملاحظه مینماید. بعدأ این چیزها با آنچه که قانون در مورد افرادی که مستحق پناهندگی در سویدن هستند میگوید، مقایسه میگردد. بعد از این اداره مهاجرت یک فیصله در مورد قبولی تان در سویدن صادر میکند.

بعد از اینکه اداره مهاجرت یک فیصله در دوسیه پناهندگی تان، را صادر نمود شما و وصی تان به یک ملاقات دعوت میشوید. در این ملاقات مامور بررسی فیصله را برای تان اعلام میکند و توضیح مینماید که بعد از این چه خواهد شد. فیصله در مورد پناهندگی به لسان سویدنی نوشته شده است، اما یک مامور در بخش پذیرش به کمک ترجمان برایتان تشریح میکند که این به چه معناست.

ماموری که در مورد فیصله به شما معلومات میدهد حتمی نیست که همان ماموری باشد که از شما انترویو گرفته و فیصله اتخاذ نموده است. همیشه دونفر با هم یکجا فیصله اتخاذ مینمایند. دلیل آن اینست که ما میخواهیم مطمئین باشیم که یک فیصله درست اتخاذ میشود. مامورین بررسی در اداره مهاجرت حق ندارند فیصله ایرا اتخاذ نمایند که آنها میخواهند بلکه آنها باید قانون را مراعات نمایند.

جواب مثبت یا منفی

اگر شما به درخواست پناهندگی تان جواب مثبت دریافت نمودید، شما اجازه اقمت را بدست آورده و میتوانید در سویدن بمانید.

اگر شما به درخواست پناهندگی تان جواب منفی دریافت نمودید، این بنام جواب رد به درخواست تان یاد میشود.

اینکه کدام افراد میتوانند در سویدن پناهندگی را بدست آورند، در قانون سویدن ذکر شده است. اداره مهاجرت بررسی اینرا میکند که آیا دلایل پناهندگی که شما آنرا بیان نموده اید برای دادن پناهندگی کافی است یا نخیر.

در سویدن تمام درخواستی های پناهندگی طور انفرادی بررسی میشوند. سویدن باید برای کسانی پناهندگی اعطاء نماید که مستحق پناهندگی مطابق مصوبهء سازمان ملل متحد flykting ، مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی alternativt skyddsbehövande یا به علت دیگر باید در این کشور بماند٬ باشند.

پناهنده

مطابق مصوبهء سازمان ملل متحد و قانون سویدن کسانی پناهنده محسوب میشوند که به دلایل ذیل میتواند تحت تعقیب قرار بگیرند

 • نژاد
  طور مثال رنگ جلد تان کدام است
 • ملیت
  طور مثال تابعیت، زبان یا گروه قومی شما
 • دین
  به کدام خدا عقیده دارید، یا اصلا به هیچ کدام خدا عقیده ندارید
 • درک سیاسی
  طور مثال نظریات شما در مورد اینکه کشور تان باید چطور اداره شود
 • جنس
  اگر شما دختر یا پسر هستید
 • گرایش جنسی
  طور مثال اگر شما یک دختری هستید که عاشق دختران میشوید یا یک پسری هستید که عاشق پسران میشوید
 • شما عضو کدام گروه اجتماعی هستید
  بعضی اوقات کودکان میتوانند منحیث یک گروه اجتماعی خودی محسوب گردند.

بعضی اوقات آنهایی که در یک کشور حکمرانی میکنند مردم را طوری تهدید و تعقیب میکنند که آنها مجبور به فرار میشوند. اما اگر یک فردی که از طرف افراد یا گروهای خاص تحت تعقیب قرار میگیرد و مقامات کشور او (طور مثال پولیس) نمیتوانند یا نمیخواهند از این فرد دفاع نمایند، در این صورت او هم میتواند تقاظای پناهندگی در سویدن را بکند.

فقط اینکه شما تحت چنین تعقیب قرار داشتید، کافی نیست. باید خطر بزرگ این وجود داشته باشد که اگر شما به کشور خود برگردید شما دوباره تحت تعقیب قرار میگیرید. به همین دلیل مامور بررسی در اداره مهاجرت از شما سوال میکند که در صورت برگشت تان به کشور خود همراه شما چه میتواند رخ بدهد.

اگر شما پناهنده مطابق مصوبه ملل متحد محسوب شوید، شما اجازه اقامت سه ساله را بدست می آورید.

مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی

طبق قانون سویدن، افرادیکه مطابق نکات فوق الذکر پناهنده محسوب نمیشوند اما از برگشت به کشور خود ترس دارند، میتوانند در بعضی حالات پناهندگی در سویدن را بدست آورند.

اگر شما در کشور خود با خطر شکنجه، اعدام یا کدام رفتار دیگر غیر انسانی یا تحقیر آمیز مواجه هستید، شما مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میشوید. اگر در کشور تان آنقدر جنگهای شدید جریان دارند که هر کسی که آنجا باشد میتواند کشته شود، در این صورت شما میتوانید اجازه اقامت منحیث مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی، را بدست آورید.

افرادی که مستحق پناهندگی جایگزین مستلزم حفاظت جانی محسوب میشوند اجازه اقامت برای ۱۳ ماه را بدست می آورند.

اجازه اقامت در حالات دیگر

یک پناه جو میتواند در بعضی حالات اجازه اقامتuppehållstillstånd را بدست آورد حتی اگر او واجد آن شرایطی نباشد که به اساس قانون او پناهنده یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، محسوب میگردد. در وقت فیصله نمودن، اداره مهاجرت یک برآورد همه جانبه در مورد صحت، انطباق با سویدن و اوضاع در کشور پناه جو، را مینماید.

اجازه اقامت به این معنی است که شما به درخواست پناهندگی خود جواب مثبت بدست آوردید. شما میتوانید در سویدن بمانید.

اگر شما اجازه اقامت را بدست آورید در این صورت شما و وصی تان برای یک ملاقات به بخش پذیرش دعوت میشوید. یک مامور بررسی در مورد فیصله برایتان معلومات میدهد و توضیح مینماید که چرا شما اجازه اقامت را بدست آوردید و بعدا چه رخ میدهد.

بعد از فیصله

شما و وصی تان باید برای ثبت احوال نفوس به اداره مالیات بروید. این برعلاوه دیگر مسایل به این معنی است که شما شماره شخصی personnummer و چهار شماره آخری را بدست می آورید.

یک ماه بعد از اینکه شما اجازه اقامت را بدست آوردید شما از اداره مهاجرت رخصت میشوید. بعد از این شما تعویض پولی را بدست نمی آورید و کارت بانکی تان غیر فعال میشود. اگر شما به پولهای که در کارت تان موجود است ضرورت دارید بسیار مهم است که قبل از اینکه شما از اداره مهاجرت رخصت شوید آنها را از کارت تان بکشید. بعد از این دوسیه پناهندگی تان تمام است. در ادامه، کمونی که شما در آن زندگی میکنید تمام مسئولیت شما را به عهده دارد. مامور مسئول شما در اداره خدمات اجتماعی برایتان معلومات خواهد داد که بعد از این چه رخ میدهد.

اجازه اقامت من در طول چقدر مدت اعتبار دارد؟

اکثریت پناه جویان اجازه اقامت مؤقتی را بدست می آورند. این به این معناست که شما میتوانید در طول یک مدت معین در سویدن باقی بمانید، اکثر اوقات ۱۳ ماه یا سه سال. وقتی که اجازه اقامت تان رو به خلاصی باشد، شما میتوانید درخواست تمدید آنرا بکنید. اگر شما هنوز هم به حفاظت جانی نیاز دارید، شما میتوانید اجازه اقامت برای دو سال دیگر، را بدست آورید.

اجازه اقامت دایمیPermanent uppehållstillstånd

بعد از اینکه شما اجازه اقامت را در طول سه سال داشتید، شما میتوانید درخواست اجازه اقامت دایمی را همزمان با درخواست تمدید اجازه اقامت بکنید. اگر سن تان ۱۵ سال یا زیادتر از این است، برای بدست آوردن اجازه اقامت دایمی شما باید رفتار و کردار خوب را داشته باشید. اگر شما طور مثال کدام جرم را مرتکب شده باشید امکان دارد که به درخواست اجازه اقامت دایمی تان جواب منفی برایتان داده شود. اگر در وقت درخواست اجازه اقامت دایمی سن تان ۱۸ سال یا زیادتر از این است، لازم است که شما بتوانید خرچ و خوراک خود را خود تان تأمین نمائید.

اگر شما واجد شرایط بدست آوردن اجازه اقامت دایمی نمی باشید، شما باز هم میتوانید اجازه اقامت خود را تمدید کنید به شرطیکه شما هنوز هم نیازمند حفاظت جانی باشید.

اگر اداره مهاجرت درخواست اجازه اقامت دایمی تانرا به علت واجد نبودن شرط تأمین خرچ وخوراک یا شرط رفتار و کردار خوب، رد نمود شما میتوانید به این فیصله استیناف یا شکایت نمائید.

به هم پیوستن دوباره افراد خانواده

اگر شما اجازه اقامت را بدست آورده اید، در بعضی حالات والدین تان میتوانند در سویدن با شما بپیوندند. مامور بررسی که برایتان اطلاع میدهد که شما اجازه اقامت را بدست آورده اید، میتواند در این مورد معلومات بیشتر برایتان بدهد.

معلومات زیادتر در مورد اجازه اقامت برای والدین کودکان تنها وار دشده، را بخوانید (به انگلیسی)

جواب منفی به این معناست که درخواست پناهندگی شما رد شده است. اگر به درخواست پناهندگی تان جواب منفی داده شود شما دو گزینه دارید: شما این فیصله را قبول میکنید و سویدن را ترک میکنید یا به این فیصله درخواست استناف یا شکایت را در محکمه مهاجرت Migrationsdomstolen میکنید.

جواب منفی به درخواست پناهندگی تان به این معناست که اداره مهاجرت برآورد میکند که شما دلایل کافی برای پناهندگی در سویدن، را ندارید. شما و وصی تان به یک ملاقات دعوت میشوید که در جریان آن برایتان توضیح میشود که چرا شما جوب منفی بدست آورده اید و اینکه حالا چه میشود.

قبول کردن فیصله

اگر شما این فیصله را قبول میکنید شما یک سند در مورد شکایت نکردن را امضاء میکنید. بعد از اینکه شما فیصله را قبول کردید شما میتوانید کمک اداره مهاجرت برای آمادگی سفر به کشورتان، را بدست آورید.

شکایت کردن

اگر شما با فیصله اداره مهاجرت موافق نیستید، شما میتوانید به آن شکایت کنید. برای شکایت کردن، شما و وصی تان باید یک نامه به اداره مهاجرت بنویسید. در این نامه شما بیان میکنید که چرا به نظر تان این فیصله غلط است. وکیل تان میتواند در نوشتن شکایت نامه به شما کمک نماید. در فیصله تان نوشته شده است که برای شکایت کردن شما چقدر وقت دارید.

اداره مهاجرت شکایت نامه تانرا میخواند و برآورد اینرا میکند که آیا این فیصله تغییر یابد یا نخیر. اگر اداره مهاجرت به این نظر باشد که دلیلی برای تغییر فیصله وجود ندارد، شکایت نامه تان به محکمه مهاجرت ارسال میگردد. محکمه مهاجرت شکایت نامه تانرا مرور میکند. اگر محکمه مهاجرت با شما موافق باشد، اداره مهاجرت این فیصله را تغییر داده و شما میتوانید در سویدن بمانید.

اگر محکمه مهاجرت شکایت نامه تانرا رد نمود این به این معناست که آنها با فیصله اداره مهاجرت موافق هستند. در این صورت شما میتوانید به محکمه عالی مهاجرت Migrationsöverdomstolen شکایت نمایید، اما این محکمه فقط بالای بعضی دوسیه هایی غور میکند که در آن تفسیر قانون مبهم باشد. اگر محکمه عالی مهاجرت فیصله نماید که بالای شکایت نامه شما غور نکند، در این صورت شما دیگر نمیتوانید شکایت کنید و اعتبار فیصله اداره مهاجرت شروع میشود (لازم الاجراء میشود).

شما هر وقت که بخواهید میتوانید نظر تانرا تغییر دهید و شکایت نامه خود را پس بگیرید، و در عوض تصمیم بگیرید که به کشور خود برگردید. در این صورت شما میتوانید کمک اداره مهاجرت برای آمادگی سفر تان، را بدست آورید.

بازگشت

بعد از اینکه شما به درخواست پناهندگی خود جواب منفی بدست آوردید شما باید خود را برای بازگشت به میهن خود آماده بسازید. اگر شما همکاری میکنید، اداره مهاجرت در ارتباط با سفر به میهن تان برایتان کمک میکند.

اداره مهاجرت شما را به چندین ملاقات دعوت خواهد کرد برای اینکه در مورد آنچه که برای بازگشت به وطن تان باید انجام یابند، با شما صحب خواهد کرد. تا زمانی که شما همکاری میکنید شما میتوانید برای بازگشت به کشور تان از اداره مهاجرت کمک بدست آورید. اگر شما همکاری نمیکنید اداره مهاجرت میتواند مسئولیت دوسیه تانرا به پولیس واگذار نماید.

اگر در وقت ترک سویدن سن تان هنوز هم زیر ۱۸ سال است باید در وقت رسیدن تان به کشور تان یک کسی آنجا باشد که شما را بپذیرد. این میتواند یکی از والدین تان باشد، یا یکی از اقارب تان، یا کسی که در یک مقام مسئول کودکان بدون سرپرست کار میکند، باشد. پرسونل اداره مهاجرت با شما یکجا سفر میکند و اینرا کنترول میکند که وقتی شما آنجا رسیدید یک کسی باشد که در میدان هوایی شما را ملاقات نماید.

اگر والدین تان در یک کشور دیگر در امنیت بسر میبرند، اداره مهاجرت میتواند به شما کمک کند که با والدین خود در آنجا یکجا شوید.

اداره مهاجرت به شما کمک میکند

این حتمی نیست که شما فیصله در مورد ترک سویدن را خوش داشته باشید. اما اگر شما این فیصله را قبول کردید و موافق هستید که سویدن را دوطلبانه ترک کنید، اداره مهاجرت به شما کمک میکند که سفر را برنامه ریزی نمایید. طور مثال شما میتوانید کمک برای رزرو کردن تکتها، تهیه پاسپورت و تماس با اقارب خود در کشور تان، را بدست آورید.

همچنان در بعضی حالات شما میتوانید درخواست کمک مالی یا انواع دیگر کمکها را نمایید، برای اینکه شما بتوانید بعد از بازگشت در جامعه آنجا داخل شوید.

معلومات بیشتر در مورد اینکه کدام افراد میتوانند در صورت بازگشت کمک بدست آورند، را بخوانید

اگر شما فیصله را مراعات نکنید

اداره مهاجرت فقط در صورتی میتواند کمک به آماده کردن سفر بازگشت تان بکند که شما خودتان موافقت کنید که سویدن را ترک نمایید. اگر شما به ملاقات هایی که اداره مهاجرت شما را به آنها دعوت نموده اند نمی آیید، اگر شما خود را مخفی نمایید یا به طریقه دیگر نشان بدهید که شما فکر بازگشت را ندارید، اداره مهاجرت میتواند دوسیه تانرا به پولیس واگذار نماید. این به این معناست که پولیس مسئولیت اینرا دارد که شما فیصله را مراعات نموده و سویدن را ترک نمایید. اگر سن تان ۱۸ سال و شما فیصله را مراعات نمیکنید، شما حق کمک مالی را از دست میدهید.

حوادث جدید بعد از جواب منفی

بعضی اوقات میتواند بعد از فیصله چیزی رخ بدهد که باعث این میشود که شما نمیتوانید سویدن را ترک کنید. طور مثال شما آنقدر شدید مریض هستید که نمیتوانید سفر کنید، یا دلایل پناهندگی جدید یا اسناد جدید برای اثبات دلایل پناهندگی تان پیش می آیند که اداره مهاجرت در وقت اتخاذ فیصله از آن اطلاع نداشت. در این صورت شما و وصی تان به اداره مهاجرت یک نامه مینویسید و در آن توضیح مینمایید که چه رخ داده است. آنوقت اداره مهاجرت تصمیم میگیرد که آیا دلایل جدید کافی است که اخراج را متوقف نمود یا نخیر.

بعضی اوقات اخراج کردن به طور موقتی متوقف میگردد برای اینکه اداره مهاجرت برای بررسی دلایل جدید وقت داشته باشد. یک توقف موقتی بنام جلوگیری از اجرای فیصله یا حکم inhibition یاد میشود.

در انتظار سفر به کشور خود

تا زمانی که شما در سویدن هستید شما حق دارید که به مکتب بروید، خدمات طبی را بدست آورید و برایتان مسکن و پول ارایه شود. تا زمانیکه شما سویدن را ترک کنید یا ۱۸ ساله شوید، وصی تان برایتان کمک خواهد کرد.

معلومات در مورد اینکه اگر شما قبل از اینکه سویدن را ترک کنید ۱۸ ساله شوید چه رخ میدهد، را بخوانید

Last updated: