فیلم ها برای پناهجویان

Filmer för dig som är asylsökande – dari

شما میتوانید فیلم ها در مورد مراحل مختلف پروسه پناهندگی را تماشا کنید. بطور مثال یکی از فیلم ها از مصاحبهٔ بررسی پناهندگی بحث میکند. این فیلم ها نیز از موضوعاتی که دانستن آن ممکن است در طول مدتی که بعنوان پناهجو در سویدن بسر میبرید مفید و موثر واقع شوند، آگاه میسازد.

رسیدگی به تقاضای پناهندگی (Asylutredning)

این فیلم ها به هشت زبان های مختلف ترجمه و دوبله شده اند

Last updated: