در باره استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) و حق کار کردن

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – dari

بلی، استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) بعد از تصمیم منفی را تا وقتی بدست آورده میتوانید که شما با ادارهٔ امور مهاجرت در راستای ترک خاک همکاری داشته باشید.

بلی، اگر ادارهٔ امور مهاجرت به این نتیجه برسد که شما به شیوه دیگری در راستای اثبات کردن هویت تان همکاری میکنید.

کودکان تنها وارد بالای سن 16 سال باید استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار (AT-UND) را داشته باشند تا بتوانند در سویدن کار کنند. آنعده کودکان که سن 16 سال را تکمیل نکرده اند برای کار آموزشی در زمان رخصتی، وظایف ساده یا کار های گهگاهی به AT-UND یعنی استثناء از مکلفیت داشتن جواز کار ضرورت ندارند. ولی اجازهٔ سرپرست قانونی یا سرپرست موقتی (گودمان) برای اینکه کودک کار کند، لازم است. متوجه باشید که معاش یا سایر حقوق بطور مثال کارت تحفه ممکن است حق کمک اقتصادی مطابق به قانون پذیرش پناهجویان (LMA) را تحت تاثیر قرار دهد.

بلی، اگر سن تان 16 یا بالاتر از آن باشد. اگر شما زیر سن 16 هستید باید توافق سرپرست قانونی یا سرپرست موقتی (گودمان) را داشته باشید.

نخیر.

Last updated: