سوالات و جوابات عادی در باره پیوند مجدد اعضای خانواده و شرط تأمین امرار معاش

Vanliga frågor och svar om familjeåterförening och försörjningskrav – dari

خانواده شما حق این را دارد که تقاظای اجازه اقامت را نماید، برای اینکه به سویدن نزد شما نقل مکان کند. در صورتیکه شما واجد شرایط ذیل باشید

  • شما اجازه اقامت دایمی را بدست آورده اید
  • شما اجازه اقامت موقتی منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، را بدست آورده اید و همزمان ارزیابی این وجود دارد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید.
  • شما اجازه اقامت موقتی به دلیل ممانعت از اجرای فیصله یا شرایط خاص مهم عاطفی یا شرایط مهم عاطفی، را بدست آورده اید و همزمان ارزیابی این وجود دارد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید.

معلومات مزید در مورد امکانات شما برای یکجا شدن دوباره با خانواده تان، را بخوانید

اگر یکی از اقارب یک پناهنده سهمیه یی تقاظای اجازه اقامت میکند، شرط تأمین نفقه در صورتی اعتبار دارد که درخواستی او زیادتر از سه ماه بعد از ورود پناهنده سهمیه یی به سویدن، واگذار شده باشد. همچنان شرط تأمین نفقه در صورتی اعتبار دارد که اگر این خانواده امکان یکجا شدن در یک کشور دیگر خارج از اتحادیه اروپا ، را دارد، یا این یک رابطه جدید میباشد.

اگر شما اجازه اقامت موقتی را بدست آورده اید، فقط نزدیکترین اعضای خانواده تان میتوانند تقاظای اینرا نمایند که به سویدن بیایند و با شما زندگی نمایند. نزدیکترین اعضای خانواده تان عبارت اند از شوهر، خانم، شریک زندگی راجستر شده یا شریک زندگی بدون ازدواج، و کودکان تان که سن شان زیر ۱۸ سال میباشد. هم خودتان و هم شریک زندگی تان باید ۱۸ ساله شده باشید. اگر سن تان زیر ۱۸ سال میباشد، والدین تان نزدیکترین اعضای خانواده تان محسوب میشوند.

معلومات مزید در مورد امکانات شما برای یکجا شدن دوباره با خانواده تان، را بخوانید

شرط امرار معاش و مسکن بمعنی اینست که شما باید بتوانید مصارف خود و فامیل خود را تامین کنید و اینکه شما باید به مسکنی دارای مساحت کافی دسترس داشته باشید.

معلومات مزید در مورد امکانات شما برای یکجا شدن دوباره با خانواده تان، را بخوانید

ادارهٔ امور مهاجرت وقتی که درخواست تقدیم میشود، بررسی خواهد کرد که آیا شما میتوانید مصارف خود و فامیل خود را تأمین کنید و اینکه شما برای سکونت به خانه یی که مطابق استاندارد و به اندازه کافی بزرگ باشد، دسترس دارید یا خیر. شما باید بتوانید از روز رسیدن فامیل تان به سویدن از خانه استفاده کنید. اگر شما نتوانید این شرایط را برآورده کنید، درخواست اجازه اقامت برای اعضای خانواده تان رد خواهد شد.

Last updated: