اگر به اقامت در سویدن موفق شوید

Om du får stanna – dari

شما که درخواست پناهندگی داده اید و اقامه را دریافت کرده اید از حق کار و زندگی در سویدن برخوردار هستید.

این صفحات حاوی معلومات برای شما که درخواست پناهندگی داده اید و اقامه در سویدن را دریافت کرده اید، می باشند. (برخی از صفحات به همه زبان موجود نمی باشند.)

اگر شما اقامه را بعنوان پناهنده برپایهٔ فیصله نامهٔ سازمان ملل (عامیانه پناهنده سیاسی) دریافت نموده اید، اقامه تان برای سه سال مدار اعتبار می باشد.

در مورد اقامه بعنوان پناهنده بیشتر بخوانید

اگر شما اقامه را بعنوان نیازمند ثانوی حفاظت جانی دریافت نموده اید، اقامه تان برای 13 ماه مدار اعتبار می باشد.

در مورد اقامه بعنوان نیازمند ثانوی حفاظت جانی بیشتر بخوانید

اگر شما اجازه اقامت منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، یا به دلیل ممانعت از اجرای فیصله یا شرایط خاص مهم عاطفی یا شرایط مهم عاطفی، را بدست آورده اید، در این صورت شما میتوانید حق یکجا شدن دوباره با خانواده خود، را داشته باشید.

در مورد امکانات بازپیوست با خانواده تان بیشتر بخوانید

اگر شما نمی توانید پاسپورت کشور اصلی را اخذ نمایید می توانید به درخواست پاسپورت از ادارهٔ امور مهاجرت اقدام کنید.

در مورد پاسپورت برای اتباع بیگانه بیشتر بخوانید

در مورد پاسپورت موقت برای اتباع بیگانه بیشتر بخوانید

در مورد جواز سفر سیاسی بیشتر بخوانید

اگر شما می خواهید بعد از سپری شدن اقامه موقتی تان در سویدن باقی بمانید، باید به تمدید اقامه اقدام کنید.

در مورد اینکه چه کسانی حق تمدید اقامه را دارند، بیشتر بخوانید (به انگلیسی)

شما میتوانید درخواست اجازه اقامت دایمی را همزمان با درخواست تمدید کردن اجازه اقامت تان بکنید.

معلومات مزید در مورد شرایط بدست آوردن اجازه اقامت دایمی، را بخوانید (به لسان انگلیسی)

Last updated: