یکجا شدن دوباره خانواده

Familjeåterförening – dari

امکان دارد که شما حق اینرا داشته باشید که خانواده تانرا اینجا بیاورید، به شرطیکه اجازه اقامت دایمی یا اجازه اقامت موقتی منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، یا به دلیل ممانعت از اجرای فیصله یا شرایط خاص مهم عاطفی یا شرایط مهم عاطفی، را بدست آورده اید و همزمان ارزیابی این وجود داشته باشد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید

اینکه شما باید معیشت خانواده تان را تأمین کرده بتوانید و یک مسکن دارای استندرد خاصی را داشته باشید، نیز شرط است. این خواسته در همه موقعیت ها و شرایط اعتبار ندارد.

چه کسانی میتوانند حق بازپیوست اعضای خانواده را دارا باشند؟

فامیل شما امکانات دارد که عریضه اجازه اقامت بدهد تا همراه شما در سویدن زندگی کنند اگر شما

  • شما اجازه اقامت دایمی را بدست اورده اید
  • شما اجازه اقامت موقتی منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، را بدست آورده اید و همزمان ارزیابی این وجود دارد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید.
  • شما اجازه اقامت موقتی به دلیل ممانعت از اجرای فیصله یا شرایط خاص مهم عاطفی یا شرایط مهم عاطفی، را بدست آورده اید و همزمان ارزیابی این وجود دارد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید.

به هم پیوستن افراد خانواده برای شما کسانی که اجازه اقامت موقتی را بدست آورده اید

امکان اینکه خانواده شما که اجازه اقامت موقتی در سویدن دارید، نزد شما بیاید و زندگی کند، با چندین عوامل ارتباط دارد. اولا شما باید یک اجازه اقامت قابل اعتبار، را داشته باشید. این به این معناست که اگر مدت اجازه اقامت تان پایان یافته و شما یک درخواستی برای تمدید اجازه اقامت به اداره مهاجرت واگذار نموده اید باید اداره مهاجرت در قدم اول فیصله نماید که آیا شما مستحق اجازه اقامت ادامه دار در سویدن هستید یا نخیر. این کافی نیست که شما نیازمند مصئونیت هستید و در گذشته دارای اجازه اقامت بودید.

بعد از اینکه اداره مهاجرت کنترل نمود که شما یک اجازه اقامت قابل اعتبار را دارید، ما درخواستی برای اجازه اقامت خانواده تانرا بررسی میکنیم. نخست اداره مهاجرت میبیند که آیا امکان این وجود دارد که اجازه اقامت تان تمدید شود یا نخیر. بعد از اینکه ثابت شد که امکان واقعی این وجود دارد که شما اجازه اقامت برای یک مدت طولانی تر، را بدست می آورید، اداره مهاجرت درخواستی خانواده تانرا بررسی میکند و میبیند که آیا شما واجد شرایط باقیمانده دیگر هستید یا نخیر برای که آنها نزد شما به سویدن بیایند.

فقط نزدیکترین اعضای خانواده تان میتوانند نزد شما کسانی که اجازه اقامت موقتی را بدست آورده اید، نقل مکان کنند

نزدیکترین اعضای خانواده تان عبارت اند از شوهر، خانم، شریک زندگی راجستر شده یا شریک زندگی بدون ازدواج، و کودکان تان که سن شان زیر ۱۸ سال میباشد. اگر سن تان زیر ۱۸ سال است، والدین تان منحیث نزدیکترین اعضای خانواده تان محسوب میشوند. فقط در حالات استثنایی امکان این وجود دارد که برای اعضای دیگر خانواده اجازه اقامت را بدست آورد، طور مثال کودکان بالاتر از ۱۸ سال. این برای شما کسانی که اجازه اقامت موقتی منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، یا اجازه اقامت موقتی به دلیل ممانعت از اجرای فیصله یا شرایط خاص مهم عاطفی یا شرایط مهم عاطفی، را بدست آورده اید ، اعتبار دارد.

مقرره اساسی این است که برای جفت های جدید (یعنی جفت هایی که ازدواج نکرده اند و همزیست نمی باشند) امکان بدست آوردن اجازه اقامت وجود ندارد، اگر یکی از آنها که در سویدن زندگی میکند اجازه اقامت موقتی را دارد. اما یک استثنا وجود دارد که به اساس آن برای یک عده جفت ها امکان این را میسر میسازد که با هم یکجا شوند، علی الرغم اینکه آنها در گذشته با هم یکجا زندگی نکرده اند. در این صورت باید کسی که در سویدن زندگی میکند اجازه اقامت منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، یا به دلیل ممانعت از اجرای فیصله یا شرایط خاص مهم عاطفی یا شرایط مهم عاطفی، را داشته باشد و شما بتوانید نشان بدهید که شما روابط جدی با یکدیگر در میهن تان داشتید اما شما امکان زندگی کردن با یکدیگر در میهن خود، را نداشتید. این باید امکان پیوستن با یکدیگر طور مثال جفت های همجنس که در گذشته نتوانستند در سویدن یکجا شوند، را میسر نماید.

خانواده تان اجازه اقامت دو ساله یا برای همان مدتی که اجازه اقامت خود تان اعتبار دارد، را بدست می آورد. این بدین معناست که اگر اجازه اقامت تان بعد از پنج ماه به پایان میرسد، خانواده تان اجازه اقامت برای پنج ماه را بدست می آورد. اعضای خانواده تان میتوانند تقاظای اجازه اقامت دایمی را بعد از اینکه در طول اقلا سه سال در سویدن زندگی نمودند، را نمایند.

اگر شما اجازه اقامت دایمی را بدست آوردید، یک جفت جدید نیز میتواند تقاظای اجازه اقامت را نماید، برای اینکه نزد شما به سویدن نقل مکان کند.

معلومات در مورد شرایط بدست آوردن اجازه اقامت برای کسانی که میخواهند ازواج نمایند یا همزیست کسی شوند، را بخوانید (به انگلیسی)

شرایط تأمین نفقه

اگر شما مستحق یکجا شدن دوباره با خانواده خود هستید، امکان دارد که شما باید به اصطلاح واجد شرایط تأمین نفقه باشید. این به این معناست که شما باید هم نفقه خود و هم نفقه خانواده تانرا تأمین کنید. همچنان شما باید دارای یک مسکن با اندازه و استانداردی باشید که خانواده تان بتواند با شما یکجا در آن زندگی نماید، بعد از اینکه آنها به سویدن نزد شما نقل مکان نمودند.

شرایط تأمین نفقه برای شما کسانی که پناهنده یا نیازمند حفاظت جانی به دلایل دیگر هستید، و اعضای خانواده تان سه ماه بعد از اینکه شما فیصله در مورد اجازه اقامت منحیث پناهنده مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، یا جایگزین مستلزم حفاظت جانی، را بدست آوردید، درخواست اجازه اقامت میکنند، اعتبار ندارد.

معلومات مزید در مورد اینکه شرایط تأمین نفقه به چه معناست و کدام افراد تحت پوشش آن قرار میگیرند، را بخوانید (به انگلیسی)

بسیار مهم است که در وقت معین درخواست بدهید

جهت اطمینان اینکه عریضه شما به زودترین فرصت برسد بهترین راه این است که روی وبسایت برای فامیل تان یک عریضه بدهید. اگر شما بعنوان نماینده فامیل خود تقاضا میکنید باید یک وکالتنامه داشته باشید. وقتی که هیئت مهاجرتی عریضه شما را راجستر کرد، از فامیل شما خواسته میشود که از سفارت یا قونسلگری سویدن وقت گرفته با آنها ملاقات کنند.

وکالتنامه چیست؟ (به انگلیسی)

برای اجازه اقامه فامیل تان به عریضه در وبسایت بروید

برای معلومات در باره عریضه اجازه اقامه برای فامیل تان بیستر مطالعه نمایید

پیگیری عریضه

وقتی که اعضای فامیل شما عریضه میدهند به آنها یک شماره کد (کیس نمبر) داده میشود. با این شماره شما میتوانید بررسی کنید که آیا عریضه توسط هیئت مهاجرتی راجستر شده یا کدام تصمیم دیگر در مورد آن گرفته شده.

بررسی عریضه

شما کسانی که اجازه اقامت منحیث پناهنده بدست آورده اید میتوانید درخواست کمک بلاعوض مالی برای سفر اقارب خود به سویدن، را بکنید.

این کمک بلاعوض مالی برای سفر برای آن عده اقارب تان اعتبار دارد که شما همراه شان یکجا در خارج از سویدن زندگی میکردید و قرار ذیل هستند:

  • شوهر، خانم یا همزیست مشترک بدون ازدواجsambo تان
  • اطفال تان (اگر آنها مجرد و زیر ۲۰ سال هستند)

برای اینکه این کمک بلاعوض مالی را بدست آورد شما باید اجازه اقامت را منحیث پناهنده مطابق کنوانسیون سال ۱۹۵۱ ژنیو بدست آورده باشید و کد درجه بندیklassningskod AF یا A3را داشته باشید. همچنان شما میتوانید درخواستی این کمک را بکنید اگر شما فلسطینی بدون تابعیت هستید و دارای جواز سفر سیاسی یا صدور پناهندگی مطابق با فیصله نامه سازمان ملل، هستید.

قبل از اینکه شما بتوانید درخواستی این کمک را بکنید، باید اقارب تان اجازه اقامت در سویدن را بدست آورده و یک پاسپورت قابل اعتبار را داشته باشند.

اگر شما تبعه سویدن هستید یا اقارب تان میتوانند مصرف سفر به سویدن را بپردازند، شما نمیتوانید این کمک بلاعوض را بدست آورید.

طور معمول این کمک بلاعوض عبارت است از تکت طیاره برای هر نفر از کشوری که اقارب تان در آن موقعیت دارند به سویدن.

درخواستی

درخواستی کمک بلاعوض برای سفر اقارب پناهنده به سویدن،blankett 4452 فورمه ۴۴۵۲ (به لسان سویدنی) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

درخواستی خود را به آدرس ذیل ارسال نمایید:

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

امکان استناف یا شکایت وجود ندارد

شما نمیتوانید به فیصله اداره مهاجرت شکایت نمایید.

مقرره (1984:936) در مورد کمک بلاعوض برای سفر اقارب پناهنده به سویدن (به لسان سویدنی) External link, opens in new window.

Last updated: