عودت به کشور خود

Återvandring – dari

شما کسانی که تصمیم گرفته اید به کشور خود عودت نمایید میتوانید در بعضی حالات درخواست کمک مالی بلاعوض برای سفر(resebidrag) را برای خود و خانواده تان بکنید. همچنان شما در بعضی حالات میتوانید درخواست کمک مالی بلاعوض را برای نقل مکان به یک کشور دیگر به غیر از میهن تان، را نیز بکنید. در این صورت شما باید یک فیصله یا سند دیگر که نشان میدهد که شما میتوانید در آنجا سکونت نمایید، را نشان بدهید.

در این صفحه شما میتوانید معلومات در مورد اینکه کدام افراد میتوانند درخواست کمک مالی بلاعوض برای نقل مکان به کدام کشور دیگر، را نمایند، شما چطور درخواست مینمایید، چقدر کمک مالی بلاعوض را میتوانید بدست آورید و این کمک مالی چطور پرداخت میشود، را پیدا نمایید.

کدام افراد میتوانند درخواست کمک مالی بلاعوض برای سفر، را نمایند؟

شما کسانی که اجازه اقامت موقتی یا دایمی در سویدن را منحیث پناهنده، نیازمند قبولی پناهندگی جایگزین دلایل امنیت جانی، به اساس دلایل بشردوستانه بدست آورده اید یا پناهنده سهمیه ای هستید میتوانید درخواست کمک مالی بلاعوض برای سفر را نمایید. اگر شما تبعه سویدن هستید یا اجازه اقامت را به اساس دستورالعمل در مورد فرار گروهی(massflyktsdirektiv) بدست آورده اید، شما نمی توانید کمک مالی بلاعوض را بدست آورید. همچنان اگر شما دارای عایدات یا دارایی دیگر اقتصادی هستید طوری که خودتان میتوانید مصارف سفر تانرا تامین نمایید، در این صورت شما نمی توانید کمک مالی بلاعوض را بدست آورید.

برعلاوه این، شما باید واجد شرایط ذیل نیز باشید:

  • · دارای پاسپورت معتبر کشور خود هستید. اسناد صادر شده از طرف مقامات سویدنی (جواز سفر سیاسی یا پاسپورت اتباع بیگانه) فاقد اعتبار هستند.
  • · اجازه اقامت در یک کشور دیگر به غیر از میهن تان، بدست آورده اید، اگر میخواهید به یک کشور دیگر به غیر از کشور خودتان نقل مکان کنید.
  • · در صورت ضرورت، ویزه کشورهایی که برای رسیدن به میهن تان از آنها عبور میکنید، را بدست آورده اید.
  • · نزد اداره اخذ مطالبات(Kronofogden) یا کمیته مرکزی تحصیلات(CSN) در سویدن دارای کدام قرض نمی باشید.

اعضای خانواده

در وقت درخواست کمک مالی بلاعوض، شما میتوانید برای خانواده خود نیز درخواست کمک مالی بلاعوض، را نمایید. آن اعضای خانواده که شما میتوانید درخواست کمک مالی سفر را برای شان بکنید عبارت اند از زوج یا زوجه و کودکان زیر ۱۸ سال. همچنان امکان درخواست کمک مالی بلاعوض برای افراد دیگر نیز وجود دارد. برای اینکه آنها تحت پوشش درخواستی قرار بگیرند باید آنها اجازه اقامت را به دلیل یکجا شدن با شما بدست آورده باشند. این میتواند طور مثال یک کودکی باشد که حالا بزرگسال است اما همرای خانواده تان یکجا زندگی میکند. برای اینکه شما بتوانید درخواست کمک مالی بلاعوض برای سفر را برای شریک زندگی بدون ازدواج(sambo) تان بکنید، باید شرایط خاص وجود داشته باشند.

اگر شما کمک مالی بلاعوض برای سفر را بدست آورید

اگر شما برای نقل مکان به کدام کشور دیگر کمک مالی بلاعوض برای سفر، را بدست آورید در این صورت اجازه اقامت و پناهندگی بخاطر امنیت جانی تان بعد از اینکه سویدن را ترک نمودید لغو میگردد.

شما به این طریق درخواست کمک مالی بلاعوض برای سفر، را میکنید

درخواستی کمک مالی بلاعوض برای سفر را شما از طریق خانه پری کردن فورمه درخواستی برای کمک مالی بلاعوض برای سفر از سویدن و سکونت در یک کشور دیگر، میکنید.

Ansökan om bidrag för resa från Sverige för bosättning i annat land, blankett 4453 (به سویدنی) Pdf, 1.2 MB, opens in new window.

این درخواستی به آدرس ذیل ارسال میگردد:

Migrationsverket, Box 3100, 903 03 Umeå

شما باید همراه با درخواستی تان اسناد ذیل را ارسال نمایید

شما باید همراه با درخواستی تان اسناد ذیل را نیز ارسال نمایید

  • · کاپی آن صفحات پاسپورت تان که در آن مدت اعتبار و اطلاعات شخصی تان درج گردیده است. اگر خانواده تان نیز با شما سفر میکند، باید کاپی پاسپورت آنها را نیز ارسال نمایید.
  • · کاپی اطلاعیه نهایی مالیات(slutskattebeskedet) از طرف اداره مالیات برای خودتان و آن عده اعضای خانواده تان که سن شان زیادتر از ۱۸ سال می باشد.
  • · موافقتنامه تحریری. · اگر شما سرپرستی مشترک کودکان خود را دارید و این کودکان سویدن را با یکی از والدین خود ترک میکنند، باید آن یکی از والدین که در سویدن باقی می ماند موافقتنامه خود را واگذار نماید.
  • · در صورت داشتن قرض، کاپی توافق یا پلان پرداخت به قسط
  • · کاپی فیصله یا امثال آن که نشان میدهد که شما حق زندگی کردن در کشوری که میخواهید به آن نقل مکان کنید، را دارید (اگر شما به یک کشور دیگر به غیر از میهن تان نقل مکان میکنید).

شما میتوانید اینقدر کمک مالی بلاعوض را بدست می آورید

شما میتوانید برعلاوه کمک مالی بلاعوض برای سفر کمک مالی بلاعوض واریز شده در حساب بانکی خود، را نیز بدست آورید. شما میتوانید حد اکثر ۱۰۰۰۰ کرون برای هر فرد بزرگسال و ۵۰۰۰ کرون برای هر کودک زیر ۱۸ سال، را بدست آورید. یک خانواده میتواند مجموعأ حد اکثر ۴۰۰۰۰ کرون را بدست آورد.

شما میتوانید کمک مالی برای سفر بوسیله طیاره، ترین، بس یا موتر خود، بدست آورید. شما نمی توانید کمک مالی

بلاعوض برای بازدید از میهن تان یا انتقال موبل و فرنیچر، بدست آورید.

تادیه این کمک مالی بلاعوض

پولهای این کمک مالی بلاعوض در ارتباط با سفر تان به حساب بانکی تان واریز میگردند.

نقل مکان از سویدن

بعد از اینکه اداره مهاجرت فیصله را اتخاذ نمود، در این مورد از طریق پوسته به شما اطلاع داده میشود. بعد از آن شما باید به دفتر محلی اداره مالیات بروید و گزارش نقل مکان دایمی را به آنها بدهید. بعد از آن شما باید یک کاپی گزارش نقل مکان را به اداره مهاجرت ارسال نمایید. اداره مهاجرت تکت ها را رزرو و به شما ارسال مینماید و همچنان پول کمک مالی بلاعوض را به شما میپردازد.

در وقت مناسب اطلاع بدهید که به کدام تاریخ میخواهید سفر نمایید برای اینکه سفر مطابق با آرزوی شما ترتیب گردد. شما تاریخ آرزومند خود را در فورمه درخواستی ذکر میکنید. در وقت بررسی درخواستی تان، ما تاریخ سفر تانرا با شما یک جا هم آهنگ میکنیم.

لینک ها به صفحات انترنیتی دیگر برای کسانی که از سویدن نقل مکان میکنند

Flytta utomlands – information från Skatteverket (به سویدنی) External link, opens in new window.

Flytta till och från Sverige – information från Pensionsmyndigheten (به سویدنی) External link, opens in new window.

سوالات عادی در ارتباط با عودت و کمک مالی بلاعوض برای سفر

نخیر، کمک مالی بلاعوض تان در ارتباط با ترک سویدن پرداخت میگردد. اگر کدام عضو خانواده تان در سویدن باقی می ماند، کمک مالی بلاعوض او زمانی پرداخت میگردد که او سویدن را ترک میکند.

اگر شما به این خاطر نقل مکان میکنید که در یک کشور دیگر سکونت اختیار نمایید، اداره مهاجرت اجازه اقامت تانرا در سویدن از شما سلب میکند.

اگر اعلام پناهندگی مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، منحیث پناهنده یا نیازمند قبولی پناهندگی جایگزین دلایل امنیت جانی، برای تان داده شده است، این هم در وقت درخواستی برای کمک مالی بلاعوض برای عودت به کشور تان، نیز از شما سلب میگردد. فردی که برای سکونت به میهن خود بر میگردد طور معمول نیازمند حفاظت جانی محسوب نمی گردد.

وقتی که اداره مهاجرت درخواستی تانرا زمانی بدست می آورد که شما دارای اعلام پناهندگی مطابق مصوبه سازمان ملل متحد هستید، در این صورت یک بررسی برای سلب اعلام پناهندگی مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، از شما شروع میشود. آن وقت اداره مهاجرت یک نامه به شما ارسال میکند و از شما میخواهد که اگر با سلب اعلام پناهندگی مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، از شما کدام مخالفت دارید آنرا توضیح نمایید. اگر شما به این نامه جواب ندادید، اداره مهاجرت اینرا طوری تعبیر میکند که شما کدام مخالفت ندارید و اعلام پناهندگی مطابق مصوبه سازمان ملل متحد، تان از شما سلب میگردد.

شما میتوانید دوباره درخواست اجازه اقامت را نمایید. این درخواستی باید به نزدیک ترین سفارت یا قونسولگری سویدن واگذار گردد. قبل از اینکه شما وارد سویدن گردید باید اجازه اقامت برای تان داده شده باشد. اینکه شما قبلا کمک بلاعوض مالی برای سفر بدست آورده اید، در وقت بررسی دوسیه تان هیچ کدام نقشی را بازی نمی کند.

Last updated: