Användarvillkor för anslutning till Migrationsverkets kommunikationskanaler

1. Allmänt

Dessa användarvillkor reglerar användares anslutning till och användandet av kommunikationskanaler mot Migrationsverket.

1.1 Defi­ni­tioner

Med kommunikationskanaler avses Skype eller skärmspegling m.m.

Med parterna avses den användare som kopplar upp sig mot Migrationsverkets olika kommunikationskanaler och Migrationsverket som tillhandahåller kommunikationskanalerna.

2. Parternas åtaganden

2.1 Använ­daren åtar sig

 • att kommunikationskanalen enbart ska nyttjas för allmänna frågor och inte avseende ärenderelaterade frågor,
 • att säkerställa att uppkopplingen sker mot Migrationsverket och vid oklarhet uppmanas du att avbryta kommunikationen för att på nytt säkerställa att du har kontakt med Migrationsverket,
 • att säkerställa att endast ge in sådan information via kommunikationskanaler som Migrationsverket har rätt att ta del av,
 • att vara medveten om att inlämnad information kan bli en allmän handling och i övrigt göra en bedömning av lämplighet att informera via vald kommunikationskanal,
 • att använda kommunikationskanalen utan att någon kan avlyssna känslig information,
 • att inte använda kommunikationskanalen för reklam eller liknande, samt
 • att följa vad som närmre anges under avsnitt 3.

2.2 Migra­tions­verket åtar sig

 • att se till att eventuella nyheter och ändringar i kommunikationskanaler finns tillgängliga via Migrationsverkets webbplats,
 • att ansvara för eventuella krav på diarieföring, bevarande och gallring i det fall detta blir aktuellt,
 • att vara personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som faller inom ramen för Migrationsverkets ansvar,
 • att utföra loggning på de händelser som utförs i kommunikationskanalerna av den inloggade användaren för att kunna utföra felsökning, utreda eventuella incidenter och få statistik över möteskvalitet,
 • att vara kontaktyta för anmälningar om de incidenter som berör Migrationsverket,
 • att beakta sekretessregler i den mån det blir aktuellt,
 • att blockera användare som inte följer användarvillkor, samt
 • att följa vad som närmre anges under avsnitt 3.

3. Person­upp­gifts­be­hand­ling

Migrationsverket behandlar de personuppgifter som förekommer i kommunikationskanalerna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter bedöms vara art. 6.1 e GDPR, dvs. uppgift av allmänt intresse.

3.1 Ändamål för behand­ling

Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för att kommunikationskanalen ska kunna användas mellan dig och Migrationsverket. Migrationsverket behandlar även personuppgifter för att besvara eventuellt ställda frågor.

Migrationsverket behandlar även personuppgifter i konversationshistorik (chatt). Konversationshistoriken gallras automatiskt efter 2 år om Migrationsverkets personal inte genomfört en gallring tidigare.

3.2 Person­upp­gifts­an­svarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter gällande användar- och logguppgifter. Migrationsverket är också personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som myndighetens personal utför i samband med kommunikationen. Du ansvarar för de personuppgifter som du lämnar i samband med kommunikationen.

3.3 Offent­lig­hets­prin­cipen

Offentlighetsprincipen innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Migrationsverket kan bli allmän handling som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

3.4 Rättig­heter

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som behandlas om dig och kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan mejla till oss för att tillvarata dina rättigheter.

Som huvudregel kan Migrationsverket inte radera personuppgifter eftersom det enligt nationella arkivregler finns krav på att myndigheter ska bevara personuppgifter.

Du kan kontakta dataskyddsombud@migrationsverket.se ifall du har frågor om personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa information om personuppgifter

3.5 Behand­ling av person­upp­gifter hos annan myndighet eller orga­ni­sa­tion

Behandling kan ske hos en annan myndighet/organisation under förutsättning att myndigheten/organisationen har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten/organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Sidan senast uppdaterad: