Avveckling av boendeplatser

Antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms minska även under 2019. Migrationsverket måste därför anpassa sig till ett mindre antal asylsökande vilket innebär ett minskat behov av boendeplatser, därför avvecklar myndigheten boenden och säger upp personal. Under året genomför vi större avvecklingar i anslutning till flera orter, och till hösten är det dags att avveckla vårt korridorsboende Pite Havsbad.

Avvecklingen av Migrationsverkets boendeplatser är en del av en normal process. Vartefter behoven förändras över tid arbetar vi kontinuerligt med att så väl starta som att utöka, minska eller helt avveckla boendeplatser.

En avveckling innebär att de som bor i boendet måste flytta till en annan plats. Myndigheten förstår att det är påfrestande att behöva flytta. Vi vet att det är många som engagerat sig för att de asylsökande som bor på orten ska ha det bra under asyltiden vilket Migrationsverket är mycket positiva till. Migrationsverkets boenden är dock en tillfällig lösning. I samband med avveckling och flytt uppstår ofta frågor. På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 • Varför ska ni lägga ner på vissa orter?

  Migrationsverket måste anpassa sig till ett mindre antal asylsökande och ett minskat behov av boendeplatser, därför avvecklar myndigheten boenden och säger upp personal. För att det ska fungera behöver myndigheten minska på antalet boenden i fas med hur personalminskning görs över landet. Anledningen till att vi valt att lägga ner verksamheten i vissa orter är för att verksamheten inte kan drivas samtidigt som personal sägs upp i området. Var i regionen vår verksamhet ska finnas kvar är beslutad på strategisk nivå för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett bra sätt.

 • Hur många platser ska Migrationsverket avveckla i varje region?

  I början av 2019 hade Migrationsverket cirka 26 500 boendeplatser för asylsökande. Målet är att antalet ska vara 20 200 ett år senare. Avvecklingen berör boenden som i dag finns i regionerna Nord, Mitt och Syd. I dessa regioner finns också de fem orter där Migrationsverket nyligen beslutat att helt avveckla  mottagningsverksamheten. Orterna är Kiruna, Östersund, Karlstad, Lindesberg och Karlskrona. Under 2019 avvecklar Migrationsverket huvudsakligen boendeplatser i lägenheter, året av veckling omfattar dock även
  avvecklingen av korridorsboendet Pite Havsbad som avvecklas under hösten.

  Antalet platser som avvecklas fördelas enligt nedan. Fyra platser motsvarar ungefär en lägenhet.

  Avveckling av boendeplatser

  Region

  Antal platser

  Syd

  1 000

  Mitt

  1 500

  Nord

  2 900

  Totalt

  5 400


 • Var kommer de sökande att flytta?

  De sökande kommer att flytta till något av Migrationsverkets andra boenden. Ambitionen är att människor ska behöva flytta så kort som möjligt. I första hand inom samma region men det kan bli aktuellt med längre flyttar. De som redan fått beslut om uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering räknar vi med ska tas emot i kommunerna.

 • När informeras de sökande om att de måste flytta?

  Vi kommer att informera sökande om att lägenheter ska sägas upp efter det att beslut om uppsägning fattats. Vi kommer tyvärr inte kunna informera sökande om exakt var de ska flytta förrän närmare inpå flytten. Senast 14 dagar om man ska flytta utanför kommunen och 7 dagar om man ska flytta inom kommunen.

 • Kan Migrationsverket och kommunerna komma överens om att de som fått uppehållstillstånd kan bo kvar?

  Det finns ett regelverk som måste tas hänsyn till när det gäller kommunernas mottagande av nyanlända. Vi kommer att föra en dialog med kommuner som har svårt att ta emot på grund av bostadsbrist på orter där Migrationsverket hyr många lägenheter.

 • Varför måste x flytta till y, det är ju så långt bort?

  När Migrationsverket avgör var personer i boenden/lägenheter ska flytta görs det baserat på vilka som bor i lägenheter, deras situation, och vilken tillgång vi har till lediga boenden. I det här fallet var det närmaste/lämpligaste boendet för X, Y.

 • Varför kan inte barnen få gå kvar i förskolan/skolan terminen ut?

  Migrationsverket måste anpassa sig till ett mindre antal asylsökande och ett minskat behov av boendeplatser, därför avvecklar myndigheten boenden och säger upp personal. För att det ska fungera behöver myndigheten minska på antalet boenden i fas med hur personalminskning görs över landet. Myndigheten förstår att det är påfrestande att behöva flytta. Men samtidigt gör myndighetens uppdrag det omöjligt att ta hänsyn till individuella önskemål.

 • Vad händer med de barn som går i skolan och nu tvingas flytta?

  Migrationsverket kommer om så är möjligt att ta hänsyn till skolåret. Vi bedömer dock att det inte kommer vara möjligt i samtliga fall då det är många som ska flytta.

 • Vad händer om antalet asylsökande ökar igen?

  Migrationsverkets prognoser visar att antalet asylsökande i Sverige kommer att minska. Migrationsverket har i uppdrag att ha 85 procents beläggning i boenden. Om inte vår kapacitet inte räcker har vi möjlighet att avropa ramupphandlade platser så länge avtalet gäller.

 • När informerar ni kommunerna om att lägenheter sägs upp?

  Vi informerar kommuner, länsstyrelser, regioner med flera så snart det är möjligt för att underlätta planeringen.

 • Informerar ni civilsamhället om detta?

  Migrationsverket strävar efter att ha en bra och öppen dialog med de som berörs när vi säger upp lägenheter. I de fall vi har en upparbetad kontakt med civilsamhälle och frivilligorganisationer strävar vi efter att informera dem så snart det är möjligt.

 • Det tar för närvarande lång tid att få ersättning för ersättningsanspråk, vad beror det på?

  Migrationsverket följer en fastlagd plan och rutin för hur ersättningsanspråk ska handläggas. Det är skattemedel vi ska hantera, vi måste utreda varje anspråk noggrant och det kan ta tid. Väntetiderna just nu är längre än vad som är önskvärt i fråga om ersättningsanspråk för slitage. Huvudorsaken till de långa handläggningstiderna vad gäller ersättningsanspråk för ärenden där Migrationsverket lämnar boendet helt är den stora mängd avvecklingar som genomförs under senare år.

 • Varför kasserar ni möbler från de boenden som avvecklas?

  När Migrationsverket avvecklar en stor mängd boendeplatser samtidigt så blir det inventarier över som behöver hanteras. Migrationsverket har inte möjlighet att lagerföra alla möbler för framtida bruk. På grund av boendenas karaktär har möblerna ofta utsatts för ett högt slitage, något som är vanligt i alla former av tillfälligt boende.

 • Kan inte frivilligorganisationer eller andra intresserade få ta över möblerna?

  Det finns tydliga riktlinjer för vad Migrationsverket får och ska göra vad gäller hanteringen av överblivna inventarier, reglerna är till för att se till att tillgångar inte missbrukas. Standarden är att inventarier kasseras då kostnaderna och tidsåtgången för annan typ av hantering är stora. I de fall där en ideell organisation, kommun, eller annan myndighet lokalt anmäler intresse för möbler medverkar vi till att hitta lösningar för det om det är möjligt. I ett första läge får organisationen titta närmare på möblerna för att se om de möter deras behov och om så är fallet kan organisationen få ta över ansvaret för möblerna.

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-05

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.