Migrationsverket logotyp

Avveckling av tillfälliga bostäder

Antalet personer som är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem bedöms fortsatt att minska kommande år. Migrationsverket behöver anpassa sin verksamhet till ett mindre antal asylsökande vilket innebär ett minskat behov av bostadsplatser, därför kommer myndigheten fortsatt att avveckla lägenheter och kollektivbostäder.

Som en följd av det nya coronavirusets spridning bromsar Migrationsverket tillfälligt avvecklingen av boendeplatser för ge asylsökande möjlighet att bo glesare. Läs Migrationsverkets nyhet från den 3 april om arbetet med att minska förekomsten av coronaviruset på asylboenden.

Avvecklingen av Migrationsverkets bostäder är en del av en normal process. Vartefter behoven förändras över tid arbetar myndigheten kontinuerligt med att såväl utöka, minska eller helt avveckla bostäder.

En avveckling innebär att de som bor i bostaden måste flytta till en annan plats. Det är påfrestande att behöva flytta, och många har engagerat sig för att de asylsökande som bor på orten ska ha det bra under asyltiden, vilket Migrationsverket är mycket positiva till. Migrationsverkets bostäder är dock en tillfällig lösning.

I samband med avveckling och flytt uppstår ofta frågor. På den här sidan hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

 • Varför ska ni lägga ner på vissa orter?

  Migrationsverket måste anpassa sig till ett mindre antal asylsökande och ett minskat behov av bostadsplatser, därför avvecklar myndigheten bostäder. Var vår verksamhet ska finnas kvar beslutas utifrån där de bäst främjar verksamhetens kvalitet, service och tillgänglighet för våra sökande.

 • Vart kommer de sökande att flytta?

  De sökande kommer att flytta till någon av Migrationsverkets andra bostäder. Ambitionen är att människor ska behöva flytta så kort avstånd som möjligt. I första hand inom samma region men det kan bli aktuellt med längre flyttar. De som redan fått beslut om uppehållstillstånd och väntar på kommunplacering räknar vi med ska tas emot i kommunerna.

 • När informeras de sökande om att de måste flytta?

  Vi kommer att informera sökande om att lägenheter ska sägas upp efter det att beslut om uppsägning fattats. Vi kommer tyvärr inte kunna informera sökande om exakt var de ska flytta förrän närmare inpå flytten. Senast 14 dagar om man ska flytta utanför kommunen och sju dagar om man ska flytta inom kommunen.

 • Kan Migrationsverket och kommunerna komma överens om att de som fått uppehållstillstånd kan bo kvar?

  Det finns ett regelverk som måste tas hänsyn till när det gäller kommunernas mottagande av nyanlända. Vi kommer att föra en dialog med kommuner som har svårt att ta emot på grund av bostadsbrist på orter där Migrationsverket hyr många lägenheter.

 • Varför måste x flytta till y, det är ju så långt bort?

  När Migrationsverket avgör var personer ska flytta görs det baserat på vilka som bor i lägenheter, deras situation, och vilken tillgång vi har till lediga bostäder. I det här fallet var det närmaste/lämpligaste bostaden för X, Y.

 • Vad händer med de barn som går i skolan och nu måste flytta?

  Migrationsverket kommer om så är möjligt att ta hänsyn till skolåret. Vi bedömer dock att det inte kommer vara möjligt i samtliga fall då det är många som ska flytta.

 • Vad händer om antalet asylsökande ökar igen?

  Migrationsverkets prognoser visar att antalet asylsökande i Sverige kommer att minska. Migrationsverket har i uppdrag att ha 85 procents beläggning i bostäder. Om vår kapacitet inte räcker har vi möjlighet att avropa ramupphandlade platser så länge avtalet gäller.

 • När informerar ni kommunerna om att lägenheter sägs upp?

  Vi informerar kommuner, länsstyrelser, regioner med flera så snart det är möjligt för att underlätta planeringen.

 • Informerar ni civilsamhället om detta?

  Migrationsverket strävar efter att ha en bra och öppen dialog med de som berörs när vi säger upp lägenheter. I de fall vi har en upparbetad kontakt med civilsamhälle och frivilligorganisationer strävar vi efter att informera dem så snart det är möjligt.

 • Det tar för närvarande lång tid att få ersättning för ersättningsanspråk, vad beror det på?

  Migrationsverket följer en fastlagd plan och rutin för hur ersättningsanspråk ska handläggas. Det är skattemedel vi ska hantera, vi måste utreda varje anspråk noggrant och det kan ta tid. Huvudorsaken till de långa handläggningstiderna vad gäller ersättningsanspråk för ärenden där Migrationsverket lämnar bostaden helt är den stora mängd avvecklingar som genomförts under senare år.

 • Varför kasserar ni möbler från de bostäder som avvecklas?

  När Migrationsverket avvecklar många bostäder samtidigt så blir det inventarier över som behöver hanteras. Migrationsverket har inte möjlighet att lagerföra alla möbler för framtida bruk. På grund av bostädernas karaktär har möblerna ofta utsatts för ett högt slitage, något som är vanligt i alla former av tillfälliga bostäder.

 • Kan inte frivilligorganisationer eller andra intresserade få ta över möblerna?

  Det finns tydliga riktlinjer för vad Migrationsverket får och ska göra vad gäller hanteringen av överblivna inventarier, reglerna är till för att se till att tillgångar inte missbrukas. Standarden är att inventarier kasseras då kostnaderna och tidsåtgången för annan typ av hantering är stora. I de fall där en ideell organisation, kommun, eller annan myndighet lokalt anmäler intresse för möbler medverkar vi till att hitta lösningar för det om det är möjligt. I ett första läge får organisationen titta närmare på möblerna för att se om de möter deras behov och om så är fallet kan organisationen få ta över ansvaret för möblerna.

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?