Migrationsverket logotyp

Information med anledning av coronaviruset

Coronavirusets spridning är en unik situation som påverkar hela samhället, och resten av världen, och därmed också Migrationsverket och den verksamhet myndigheten bedriver.

Med anled­ning av coro­na­vi­ruset

För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns informationsblad på flera språk om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

På krisinformation.se hittar du mer information på fler språk om sjukdomen covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

När vi prövar ansökningar

All prövning av ansökningar om uppehållstillstånd utgår från lagar som Migrationsverket måste följa. De lagarna tar inte hänsyn till några extraordinära händelser. Mer information om hur pandemin påverkar handläggning och hantering av respektive ärendeslag finns under fliken Privatpersoner.

Frågor och svar med anled­ning av coro­na­vi­ruset

Arbeta

Som arbetskraftsinvandrare kan du arbeta mindre tid än planerat, så länge lönen är enligt kollektivavtal och att du arbetar i tillräcklig omfattning för att försörja dig. Gränsen för att du anses kunna försörja dig ligger på 13 000 kronor i månaden före skatt (för idrottsutövare och tränare gäller 14 300 kronor per månad). När Migrationsverket prövar om dessa krav är uppfyllda görs en helhetsbedömning. Kontrollera med din arbetsgivare och eventuella fackförbund vilka villkor som gäller för din permittering.

Du behöver inte skicka in en ny ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd om din lön har förändrats till följd av permittering.

Det skulle kunna påverka möjligheten till förlängning. Migrationsverket gör en individuell bedömning i varje ärende.

När du ansöker om förlängt arbetstillstånd kommer du att behöva visa att anställningsvillkoren och försörjningskravet har varit uppfyllda under hela tiden som du har arbetat i Sverige. Det är viktigt att du skriver i din ansökan om du har varit frånvarande från ditt arbete och förklarar varför du har varit frånvarande.

Ja, du har tre månader på dig att hitta en ny anställning efter det att din tidigare anställning har upphört. Det är viktigt att du ansöker om ett nytt arbetstillstånd inom den tiden.

Din lön räknas även om din arbetsgivare kommer att få ersättning från Tillväxtverket för lönekostnaderna enligt de nya reglerna om korttidsarbete. Det betyder att Migrationsverket tar hänsyn till den lön du har fått under korttidsarbetet. Observera att din lön fortfarande måste nå upp till försörjningskravet på 13 000 kronor (för idrottsutövare och tränare gäller 14 300 kronor per månad) och att lönen och de övriga anställningsvillkoren måste vara i nivå med kollektivavtal eller praxis inom yrke eller bransch.

Om Migrationsverket inte har fattat beslut i ditt ärende ännu går det bra att skjuta fram startdatumet för ditt tillstånd. Meddela Migrationsverket vilka ändringar i din ansökan som du vill göra.

Om du redan fått beslut från Migrationsverket kan inga ändringar göras. Du kan istället begära att tillståndet återkallas och sedan ansöka på nytt vid ett senare tillfälle.

Skydd och asyl

På en del orter finns så kallade drop-in-tider och i vissa fall kan vi också skicka ut LMA-kortet med posten. Kontakta din mottagningsenhet och fråga vad som gäller på din ort.

Du behöver inte besöka Migrationsverket för att ansöka om särskilt bidrag. Ansökningsblankett finns på vår webbplats och du kan sedan skicka in den med post.  

Ansökningsblankett för ansökan om särskilt bidrag

Instruktioner för att fylla i ansökan om särskilt bidrag för vuxna

Instruktioner för att fylla i ansökan om särskilt bidrag för barn

Ja, människor får ansöka om asyl och deras ansökningar ska prövas enligt lag.

Uppe­hålls­till­stånd för gymna­si­estu­dier för tidi­gare asyl­sö­kande

Tillfälligt inreseförbud

Ja, om du har ett etablerat hem i Sverige där du tidigare har vistats. För att visa det kan du exempelvis visa personbevis, hyresavtal, hyresavier och räkningar som är ställda till dig med den aktuella adressen. Det finns ingen minimitid för när ditt hem i Sverige betraktas som etablerat. Det är gränspolisen som bedömer och vid behov utreder detta.

Personer som nyligen har beviljats uppehållstillstånd i Sverige men som ännu inte har rest in i landet omfattas normalt inte av undantagen i det tillfälliga inreseförbudet. Om du inte har ett hem i Sverige där du tidigare vistats kan du nekas inresa till Sverige.

I vissa situationer kan en person vara undantagen det tillfälliga inreseförbudet. Det gäller exempelvis personer som har ansökt om förlängning av sitt uppehållstillstånd och behövt resa utomlands under handläggningstiden, men som under den tidigare vistelsen har ett etablerat hem i Sverige. Personen behöver själv visa att han eller hon omfattas av undantagen i förordningen.

Det gäller en akut situation, sjukdom eller olycksfall inom familjen där din närvaro är absolut nödvändig. Det kan även gälla dig som är medföljande till en svensk medborgare. Du behöver själv visa om du har trängande familjeskäl.

Förvar

Övriga frågor

Enligt lagkrav ska en utbildning på gymnasial nivå ha fullföljts för att ett uppehållstillstånd enligt detta regelverk (17§ tillfälliga lagen) ska kunna beviljas. Detta gäller sökande som inte har fyllt 25 år. För sökande som har fyllt 25 år kan uppehållstillstånd beviljas även om en utbildning på gymnasial nivå inte har fullföljts. Det finns ingen särskild rättslig styrning med anledning av effekterna av coronavirusets spridning.

Ja, Migrationsverket kommer att fortsätta handlägga ansökningar om uppehållstillstånd. Vissa förändringar har gjorts i arbetet, och dessa kan du läsa om under respektive ärendeslag under Privatpersoner.

Migrationsverket arbetar endast med självmant återvändande, och fortsätter att arbeta med verkställigheter av utvisningar i den mån det går. Reserestriktioner och kraftigt minskat antal tillgängliga resor påverkar vårt arbete, men myndigheten har inte stoppat arbetet med återvändande.

Om du begär att få din ansökningsavgift tillbaka kommer detta att prövas enligt Avgiftsförordningen (STS 1992:191). En bedömning görs i varje enskilt fall och beror på om vi har påbörjat handläggningen av ditt ärende eller inte.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-04

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?