Förändrad utlänningslag 2021

Den 20 juli 2021 ändrades den svenska migrationslagstiftningen. Förändringarna innebär bland annat att tidsbegränsade uppehållstillstånd är huvudregel och att nya krav ställs på alla som ansöker om permanent uppehållstillstånd. Det finns också ändringar i reglerna om vem som omfattas av försörjningskravet när någon ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige.

De nya reglerna som infördes i utlänningslagen 20 juli ersatte den tillfälliga lagen som har begränsat möjligheten till uppehållstillstånd för skyddsbehövande och deras anhöriga sedan 2016. Ändringarna i utlänningslagen är dock mer omfattande än den tillfälliga lagen var, och påverkar nästan alla som ansöker om uppehållstillstånd i Sverige.

Det finns inga övergångsregler. Det innebär att alla beslut som fattas 20 juli eller senare baseras på de nya reglerna, oavsett när ansökan skickades in.

Olika personer påverkas på olika sätt, beroende på vilket uppehållstillstånd man har och längden på tillståndet. På den här sidan har vi sammanfattat några av de största förändringarna i lagen. För mer detaljerad information om hur en viss typ av tillstånd eller ansökan påverkas av lagändringarna kan du besöka sidorna om respektive tillstånd.

Tids­be­grän­sade uppe­hålls­till­stånd är huvud­regel

Alla nya uppehållstillstånd blir tidsbegränsade. De enda som kan få permanent uppehållstillstånd vid första prövningstillfället är kvotflyktingar. Det första tidsbegränsade tillståndet kan variera i längd, men vid förlängning är två års uppehållstillstånd huvudregel oavsett vilken typ av tillstånd det gäller. De flesta kommer att behöva ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd minst en gång innan de kan ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Nya särskilda krav för perma­nent uppe­hålls­till­stånd

De nya kraven för att få permanent uppehållstillstånd innebär att man måste

  • uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd
  • ha haft tidsbegränsat uppehållstillstånd i minst tre år
  • kunna försörja sig själv (gäller den som har fyllt 18 år)
  • leva ett skötsamt liv (gäller den som har fyllt 15 år).

Varje sökande måste själv uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd. Det är alltså inte längre möjligt att få permanent uppehållstillstånd automatiskt därför att en familjemedlem får det.

Det är bara möjligt att få permanent uppehållstillstånd i samband med att man ansöker om förlängt uppehållstillstånd, och den som ansöker om permanent uppehållstillstånd måste uppfylla såväl kraven för att förlänga sitt nuvarande uppehållstillstånd som de nya särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd.

Detaljerad information om de nya särskilda kraven för permanent uppehållstillstånd finns att läsa i anslutning till informationen om förlängt uppehållstillstånd, som är olika för olika typer av uppehållstillstånd.

Läs mer om vad som krävs och hur du ansöker om förlängt uppehållstillstånd:

För dig som har uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå eller för att söka arbete efter slutförda studier på gymnasial nivå gäller andra regler för permanent uppehållstillstånd.

Läs om permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen

Föränd­ringar i vem som omfattas av försörj­nings­krav för anhö­riga

När en person ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en anhörig i Sverige kan den anhörige i Sverige omfattas av ett försörjningskrav. Detta försörjningskrav skiljer sig från kravet på att den som vill ha permanent uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv. I det här fallet krävs att den anhörige i Sverige kan försörja både sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd, och har en bostad av tillräcklig storlek och standard för hela familjen att bo i.

Ändringarna i utlänningslagen innebär förändringar i vem som påverkas av försörjningskravet. Vissa nya grupper är undantagna från kravet på att kunna försörja sina anhöriga.

Läs mer om kravet på försörjning och bostad och vem som är undantagen

Förändringarna innebär också att nya grupper omfattas av försörjningskravet. De nya reglerna om att varje person själv måste uppfylla kraven för att få permanent uppehållstillstånd innebär att familjemedlemmar i samma familj kan få permanent uppehållstillstånd vid olika tillfällen. När en person som har arbetstillstånd, uppehållstillstånd som egen företagare eller för doktorandstudier får permanent uppehållstillstånd ställs nya krav på att han eller hon ska kunna försörja sina familjemedlemmar som tidigare har haft uppehållstillstånd som medsökande.

Läs vad som krävs av arbetstagare, egna företagare eller doktorander med familj

Läs mer om vad föränd­ring­arna innebär för dig

Förändringarna i lagen är omfattande och komplexa, och de påverkar olika personer på olika sätt. Migrationsverket lyssnar på frågor från dem som berörs av reglerna och publicerar löpande nyheter för att förklara olika aspekter av lagändringen.

Allmänna nyheter om hur lagändringarna påverkar Migrationsverket:

Sidan senast uppdaterad: