Gymnasielagen

Den 1 juni 2017 trädde en lag i kraft som kan ge vissa personer uppehållstillstånd i Sverige om de studerar på gymnasiet. Den 1 juli 2018 trädde en tillfällig ändring i gymnasielagen i kraft som ger möjlighet till personer som fått avslag på sin asylansökan att få uppehållstillstånd för gymnasiestudier, om de väntat mer än 15 månader på ett beslut.

Migrationsverket avvaktar med att fatta beslut i den nya, tillfälliga  gymnasielagen tills dess att Migrationsöver­domstolen ger en rättslig vägledning.

Frågor och svar om att Migrationsverket avvaktar med att fatta beslut

Sista datum för att göra en ansökan är fortfarande 30 september 2018.

Gymnasielagen från 1 juni 2017

Den som är mellan 17 och 24 år, som har eller har haft uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, och som har påbörjat en utbildning på gymnasienivå, kan få uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Detta enligt en lag som trädde i kraft 1 juni 2017.

Här kan du läsa mer om gymnasielagen

Nya gymnasielagen från 1 juli 2018

Den 1 juli 2018 trädde en tillfällig ändring i gymnasielagen i kraft. Ändringen i gymnasielagen ger möjlighet till personer som fått avslag på sin asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. De som omfattas av denna lag måste skicka in sin ansökan senast 30 september 2018.

Här kan du läsa mer om den nya, tillfälliga gymnasielagen och vilka som omfattas

Nyhet om att fler ungdomar nu kan omfattas av den nya gymnasielagen

Nyhet om den nya gymnasielagen

Generella frågor och svar om gymnasielagen från 1 juni 2017

 • Vad krävs för att man ska få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå?

  Det är många faktorer som påverkar om man kan få uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Reglerna ser olika ut för asylsökande och för den som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som han eller hon vill förlänga. Reglerna ser också olika ut beroende på om man är ett ensamkommande barn, om man studerar på ett nationellt program eller på ett introduktionsprogram och i vissa fall när första ansökan om asyl inkom. Migrationsverket har tagit fram en guide där det går att testa om man uppfyller kraven för uppehållstillstånd på gymnasienivå.

  Testa om du uppfyller kraven för uppehållstillstånd på gymnasienivå

 • Hur långt uppehållstillstånd kan man få om man studerar på gymnasiet?

  Längden på uppehållstillståndet beror bland annat på längden på utbildningen och om man studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram. Det är möjligt att få uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år eller i tretton månader. Man kan också få ett uppehållstillstånd som är giltigt i sex månader efter att utbildningen är avslutad.

 • När började den nya lagen att gälla?

  1 juni 2017.

 • Hur länge gäller den nya lagen?

  Lagen gäller lika länge som lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

 • Gäller gymnasielagen bara ensamkommande barn?

  Nej, även ungdomar som kom till Sverige tillsammans med sina familjer har möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier. Dessutom kan personer som fyllt 18 men inte 25 omfattas.

 • Om man har fått avslag på sin asylansökan och studerar på gymnasiet, kan man ansöka om uppehållstillstånd?

  Nej, den som har fått ett utvisningsbeslut omfattas inte av bestämmelserna. Undantaget är de som fått av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och som ansökt om uppehållstillstånd den 24 november 2015 eller tidigare.

Frågor och svar om förstagångsansökan asyl

 • Vad gäller för en vuxen eller ett barn i familj som studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan?

  Om Migrationsverket bedömer att personen har rätt till ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder kan han eller hon istället få ett längre uppehållstillstånd än man annars skulle fått om:

  • personen är mellan 17-25 år
  • personen inte tidigare fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande i utlandet som har validerats i Sverige
  • utbildningen varar längre än det uppehållstillstånd han/hon annars skulle fått.

  Man kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats.

 • Vad gäller för en vuxen eller ett barn i familj som studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan?

  Om Migrationsverket bedömer att personen har rätt till ett tillfälligt uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter eller på grund av verkställighetshinder är det på den grunden han/hon kommer att få ett uppehållstillstånd. Man kan inte få ett längre uppehållstillstånd för studier på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan vid en förstagångsansökan om asyl.

 • Vad gäller för ensamkommande barn som studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan?

  Om han/hon annars skulle beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, kan man istället få ett längre uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Uppehållstillståndet är giltigt i 6 månader utöver den tid man har kvar på utbildningen. Han/hon får inte tidigare ha fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande i utlandet som har validerats i Sverige.

 • Vad gäller för ensamkommande barn som studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan?

  Om han/hon annars skulle beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, kan man istället få ett uppehållstillstånd i tretton månader om man inte tidigare fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande i utlandet som har validerats i Sverige.

 • Vad gäller för ett ensamkommande barn som ansökte om asyl före den 24 november 2015 och som studerar på gymnasiet?

  Om han/hon beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet, kan du få ett uppehållstillstånd som är giltigt i fyra år om du studerar på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan.

 • Vad gäller för ensamkommande barn som studerar på gymnasiet och som har fått beslut om av- eller utvisning med uppskjuten verkställighet?

  Om första ansökan inkom senast 24 november 2015 kan man få uppehållstillstånd i fyra år om man studerar på ett introduktionsprogram eller ett nationellt program i gymnasieskolan. Man måste befinna sig i Sverige när man ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Frågor och svar om förlängningsansökan av tidsbegränsat uppehållstillstånd

 • Vad gäller för en vuxen eller barn i familj som ska ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd? Ungdomen studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan.

  Om skälen för ungdomens tidigare uppehållstillstånd kvarstår kan man få ett längre uppehållstillstånd än man annars skulle fått om man är mellan 17-25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Ungdomen kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. Utbildningstiden måste vara längre än det uppehållstillstånd man annars skulle ha fått.

  Om skälen för det tidigare uppehållstillståndet inte kvarstår kan man få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier om man är mellan 18-25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Man kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats.

 • Vad gäller om man ansöker om förlängning av sitt tidsbegränsade uppehållstillstånd som man fått på grund av skyddsbehov eller verkställighetshinder? Ungdomen studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan.

  Följande gäller för vuxna, ensamkommande barn samt barn i familj där skälen för det tidigare uppehållstillståndet kvarstår:

  Om skälen för det tidigare uppehållstillstånd kvarstår kan man få ett längre uppehållstillstånd än man annars skulle fått om man är mellan 17-25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Man kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. Utbildningstiden måste vara längre än det uppehållstillstånd man annars skulle ha fått.

  Följande gäller för vuxna, ensamkommande barn samt barn i familj där skälen för det tidigare uppehållstillståndet inte kvarstår:

  Om skälen för det tidigare uppehållstillståndet inte kvarstår kan man få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier om man är mellan 18-25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Man kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. För ensamkommande barn är den nedre åldersgränsen 17 år.

 • Vad gäller om en vuxen eller barn i familj ska ansöka om förlängning av uppehållstillståndet och han hon studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan?

  Om skälen för ditt tidigare uppehållstillstånd kvarstår kommer han/hon att få uppehållstillstånd på samma grund som tidigare.

  Om skälen för hans/hennes tidigare uppehållstillstånd inte kvarstår kan man få ett uppehållstillstånd för gymnasiestudier i tretton månader om man är mellan 18-25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige.

 • Vad gäller för ensamkommande barn som vill ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd och studerar på ett introduktionsprogram?

  Om han/hon har haft eller annars skulle få ett uppehållstillstånd för att det saknas ordnat mottagande i hemlandet kan han/hon få uppehållstillstånd för gymnasiestudier om han/hon är mellan 17-25 och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Uppehållstillståndet är tidsbegränsat och gäller i tretton månader.

 • Vad gäller för ensamkommande barn som vill ansöka om förlängning av sitt uppehållstillstånd och studerar på ett nationellt program?

  Om man har haft ett uppehållstillstånd för att det saknas ordnat mottagande i hemlandet kan man få uppehållstillstånd för gymnasiestudier om du är mellan 17-25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Man kan då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats.

 • Vad gäller för ensamkommande barn som har hunnit fylla 18 år när ansökan om förlängning prövas?

  Om man har haft ett uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder för att det saknas ett ordnat mottagande i hemlandet och inte kan få ett nytt sådant tillstånd, kan man få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasienivå om man är mellan 17 och 25 år och inte redan fullföljt en gymnasieutbildning eller motsvarande som validerats i Sverige. Om man studerar på ett nationellt program i gymnasieskolan kan man få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt till och med sex månader efter att utbildningen avslutats. Om du studerar på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du då få ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som är giltigt i 13 månader.

  Om man haft ett uppehållstillstånd som skyddsbehövande och har fyllt 18 år kommer du att prövas som en vuxen som ansöker om förlängning. Se frågor och svar ovan.

Frågor och svar om ansökan

 • Hur ska den som har ansökt om asyl och studerar på gymnasiet göra för att komplettera ansökan med intyg om gymnasiestudier?

  Om man redan har haft sin asylutredning kommer Migrationsverket be dig att komplettera ditt ärende genom att skicka in din individuella studieplan om du studerar på gymnasienivå. Om du inte har haft din asylutredning kan du ta med dig din individuella studieplan till utredningen.

 • Hur ska man göra om man har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl och studerar på gymnasiet?

  Han/hon kommer att kunna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier när personen ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd. Man kan inte beviljas ett nytt tillfälligt uppehållstillstånd förrän giltighetstiden på det uppehållstillstånd man har nu går ut.

 • Hur ska man göra när man har ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet och studerar på gymnasiet?

  Om första ansökan om uppehållstillstånd registrerades den 24 november eller tidigare och personen (18–25 år) har fått ett av- eller utvisningsbeslut med uppskjuten verkställighet omfattas han/hon av bestämmelserna. Personen kan då skicka in en ansökan om gymnasiestudier till Migrationsverket.

 • Om man har fått ett antagningsbesked till gymnasiet, kan man ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier nu?

  Nej, man måste ha påbörjat dina gymnasiestudier när man ansöker om uppehållstillståndet.

 • Vilka intyg behöver lämnas in för att visa att man studerar på gymnasiet?

  Om man studerar i gymnasieskolan/gymnasiesärskolan behöver man enbart lämna in den individuella studieplanen. Studerar man på folkhögskola eller Komvux behöver man lämna in motsvarande planeringsdokument.

Frågor och svar om studierna

 • Vad räknas som studier på gymnasial nivå?

  Med studier på gymnasial nivå avses studier på nationellt program samt introduktionsprogram i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan. Heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola och komvux räknas också som studier på gymnasial nivå.

 • Måste man studera på heltid?

  Ja, i de flesta fall måste man studera på gymnasiet på heltid. För studier på deltid beviljas bara uppehållstillstånd i undantagsfall, till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller behov av att komplettera en utländsk utbildning.

 • Behöver ungdomen uppnå vissa studieresultat för att få ha kvar mitt uppehållstillstånd?

  Ja, om man beviljas ett tillstånd som gäller mer än 13 månader ska man varje år redovisa att du deltagit aktivt i dina studier, exempelvis genom att lämna in närvarointyg eller betyg. Om man inte kan gör det kan Migrationsverket ompröva tiden för uppehållstillståndet eller återkalla det.

 • Om ungdomen inte hinner avsluta utbildningen på den tid som är planerat, kan han/hon få längre uppehållstillstånd för att avsluta studierna?

  Ja, under vissa förutsättningar kan man beviljas förlängt uppehållstillstånd för att avsluta sina studier. Om man studerar på ett nationellt program måste du ha visat att du deltagit aktivt i studierna.

 • Får ungdomen stanna i Sverige efter att ha läst färdigt gymnasiet?

  Efter avslutade gymnasiestudier kan man ansöka om förlängning. Om man har avslutat sina studier kan man ansöka om ett sex månader långt uppehållstillstånd som ger ungdomen tid för att hitta ett arbete i Sverige. Om man kan försörja sig själv genom inkomst från arbete eller eget företag har man möjlighet till permanent uppehållstillstånd.

Frågor och svar om familj

 • Kan ungdomen återförenas med sina föräldrar när han/hon har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Det finns möjlighet att återförenas med sin närmaste familj om ungdomen har flyktingstatus, eller om har status som alternativt skyddsstatusbehövande och ansökte om asyl senast den 24 november 2015. För att kunna återförenas med sina föräldrar krävs att man är under 18 år.

 • Kan en fru/make få uppehållstillstånd på anknytning om ungdomen får uppehållstillstånd för att läsa på gymnasiet?

  För att fru/make ska kunna få uppehållstillstånd på anknytning till krävs att:

  • ungdomen har flyktingstatus, eller har status som alternativt skyddsbehövande och sökte asyl senast 24 november 2015.
  • båda är över 21 år (undantag kan göras om gemensamma barn finns)
  • båda har levt tillsammans innan ungdomen flydde till Sverige.

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-06

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.