Information med anledning av situationen i Afghanistan

Säkerhetssituationen i Afghanistan har på kort tid förändrats efter att Talibanrörelsen tagit kontroll över landet. På grund av utvecklingen stoppade Migrationsverket den 16 juli alla av- och utvisningar för personer från Afghanistan. Myndigheten har även pausat alla avslagsbeslut i afghanska asylärenden, och gjort en ny bedömning av afghanska medborgares möjlighet att skaffa pass. På den här sidan hittar du som är från Afghanistan samlad information som kan vara relevant för ditt ärende och din situation.

Händelseutvecklingen i Afghanistan är allvarlig och har eskalerat mycket snabbt. Migrationsverket uppdaterar löpande vår information om läget i Afghanistan och myndighetens arbete både på vår webbplats och på vår Facebooksida.

Migrationsverket på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Migra­tions­verket har stoppat alla utvis­ningar till Afgha­nistan och fattar inte längre avslags­be­slut i afghanska asylä­renden

Sedan mitten av juli har Migrationsverket stoppat alla avvisningar och utvisningar till Afghanistan. Det här kallas verkställighetsstopp och innebär att inga avvisningar eller utvisningar kommer genomföras så länge som verkställighetsstoppet gäller. Alla som har ett beslut om av- eller utvisning omfattas av verkställighetsstoppet. Det gäller oavsett om du ansökt om asyl, arbetstillstånd eller uppehållstillstånd av någon annan anledning. Verkställighetsstoppet gäller också om ditt ärende har överlämnats till polisen. Verkställighetsstoppet innebär däremot inte att Migrationsverket omprövar dina skyddsskäl och dina möjligheter att få asyl i Sverige.

Migrationsverket har också infört ett beslutsstopp för afghanska asylärenden. Det innebär att Migrationsverket inte kommer fatta några avslagsbeslut för personer som sökt asyl från Afghanistan så länge stoppet gäller. Migrationsverket kan fortfarande gå vidare och bevilja asyl till personer från Afghanistan, om det står klart att personen är i behov av skydd. Migrationsverket fortsätter även att fatta beslut i andra typer av ärenden, exempelvis i ärenden om arbetstillstånd eller familjeanknytning.

Frågor och svar om vad verkställighetsstoppet och beslutsstoppet innebär i praktiken, exempelvis gällande rätten till bostad och pengar (LMA) eller rätten att arbeta (AT-UND)

Bedöm­ningar i afghanska asylä­renden

Det går i nuläget inte att säga hur länge verkställighetsstoppet och beslutsstoppet kommer att gälla. Migrationsverket fortsätter att analysera händelseutvecklingen mycket noga för att se vilka ändringar vi behöver göra i vår rättsliga styrning, som bland annat är det som ligger till grund för våra beslut. I nuläget kan vi inte säga när vi kommer ha ny rättslig styrning på plats för Afghanistan, men analysarbetet pågår.

Ansöka om ny pröv­ning av dina skydds­skäl

Beslutet att inte genomföra av- och utvisningar omfattar alla personer från Afghanistan, och du behöver inte ansöka om att omfattas av det generella verkställighetsstoppet som Migrationsverket beslutat om. Om du har ett gällande av- eller utvisningsbeslut och det finns nya individuella skäl till att du inte kan återvända till Afghanistan, som du vill få prövade, har du även möjlighet att ansöka om att få en ny prövning av dina skyddsskäl.

Läs mer om hur du kan göra för att ansöka om ny prövning

Rätt till bistånd enligt lagen om motta­gande av asyl­sö­kande (LMA) om du har ett gällande av- eller utvis­nings­be­slut

Om beslutet om avvisning eller utvisning redan har börjat gälla måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att du ska ha rätt till bistånd igen. Först måste du skicka in en ansökan om att ditt ärende ska inhiberas (ett formellt beslut om att utvisningen eller avvisningen pausas) eller ett beslut om att du beviljats en ny prövning av dina skyddsskäl. Om du får ett individuellt beslut om inhibition eller ny prövning kan du göra en anmälan om rätt till bistånd enligt LMA (bostad och pengar). Observera att du inte har rätt till bistånd så länge som ansökan om ny prövning handläggs.

Har du varit utrest från Sverige eller nyligen fått ett uppehållstillstånd räcker det inte med ett beslut om inhibition, du har då inte rätt till bistånd enligt LMA.

Infor­ma­tion till dig som har familj i Afgha­nistan

Det är fullt förståeligt att du som har familjemedlemmar och anhöriga i Afghanistan är orolig med tanke på senaste tidens utveckling.

I vissa fall kan din familjemedlem beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Då gäller samma krav som för alla andra som ansöker om uppehållstillstånd för att få flytta till en familjemedlem i Sverige. Migrationsverket kan inte göra undantag eller prioritera ansökningar från Afghanistan, utan samma ansökningsprocess gäller för alla. Under ansökningsprocessen kommer dina familjemedlemmar även behöva besöka en ambassad i New Delhi, Teheran eller Islamabad.

Det är i första hand din kärnfamilj som kan beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Med kärnfamilj menas make, maka, registrerad partner eller sambo, och barn under 18 år. Bara i undantagsfall kan andra familjemedlemmar beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige.

För att din familjemedlem ska kunna beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig är ett av grundkraven att du är svensk medborgare, har ett permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Även du som har uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, har möjlighet till familjeåterförening trots att du inte har permanent uppehållstillstånd. Förutsättningen är att du har välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

För att dina anhöriga som inte tillhör din kärnfamilj ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige måste ni kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan du flyttade till Sverige. Ni ska också kunna visa att det är svårt för er att leva åtskilda därför att ni är, och att ni redan i hemlandet var, socialt och känslomässigt beroende av varandra.

I dessa fall ska ansökan lämnas in så fort som möjligt efter att du flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att du flyttade till Sverige

Om du kom till Sverige som ensamkommande barn krävs det att du har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl, och att du fortfarande är under 18 år vid tiden för ansökan, för att din familj ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige.

Här kan du läsa mer om möjligheterna för din familjemedlem att ansöka om att flytta till dig i Sverige

Migrationsverkets bedömning av afghanska pass

Migrationsverket bedömer att det i dagsläget är osäkert om afghanska medborgare kan skaffa nya pass. Det är också oklart om de pass som utfärdas i Afghanistan uppfyller svenska krav på pass. Därför behöver afghanska medborgare som saknar pass inte skaffa ett nytt pass när de ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, på grund av studier på gymnasial nivå eller för att söka arbete efter avslutade studier på gymnasial nivå.

Familj som vill flytta till Sverige

Den som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige måste ha ett giltigt pass. I första hand ska det vara ett hemlandspass, men den som inte har möjlighet att skaffa ett hemlandspass kan i vissa fall få ett främlingspass. Om din familjemedlem (make, maka, sambo, minderårigt barn eller förälder till minderåriga barn), som vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige, inte har något pass kan hen ansöka om ett främlingspass på en svensk ambassad eller konsulat i samband med att hen ansöker om uppehållstillstånd.

Läs en nyhet om undantag från kravet på att ha pass

Läs vad som krävs för att få främlingspass

Läs mer på Migra­tions­ver­kets webb­plats

Frågor och svar med anledning av situationen i Afghanistan (på svenska)

Frågor och svar om verkställighets- och beslutsstopp (på svenska)

Frågor och svar om verkställighets- och beslutsstopp (på engelska)

Frågor och svar om verkställighets- och beslutsstopp (på pashto)

Frågor och svar om verkställighets- och beslutsstopp (på dari)

Läs mer om möjligheterna att söka skydd och asyl

Läs mer om möjligheterna att söka förlängt uppehållstillstånd i Sverige

Läs mer om gymnasielagen

Sidan senast uppdaterad: 2021-10-11