Frågor och svar med anledning av situationen i Afgha­nistan

Här hittar du frågor och svar med anledning av situationen i Afghanistan.

I samband med att Migrationsverket beslutade om ett nytt rättsligt ställningstagande om Afghanistan togs verkställighetsstoppet bort. Det innebär att Migrationsverket arbetar vidare som vanligt med asylärenden från Afghanistan. Däremot innebär det försämrade säkerhetsläget att fler personer, även den som tidigare har fått utvisningsbeslut, kan få skydd i Sverige och möjlighet att stanna kvar här.

Om du har ett gällande av- eller utvisningsbeslut och det finns nya individuella skäl till att du inte kan återvända till Afghanistan har du möjlighet att ansöka om att få en ny prövning av dina skyddsskäl.

Om du har ett gällande av- eller utvisningsbeslut och det finns nya individuella skäl till att du inte kan återvända till Afghanistan har du möjlighet att ansöka om att få en ny prövning av dina skyddsskäl.

Prövningen sker i två steg. Först ser Migrationsverket över om du kan beviljas en ny prövning om din rätt till skydd i Sverige. Därefter utreder verket din rätt till skydd. Det kan innebära att du kan behöva komma in på en ny muntlig utredning. Först efter att ditt ärende är utrett kan du få beslut om uppehållstillstånd.

Rätten till att få sina asylskäl prövade igen gäller dig som har ett utvisningsbeslut och befinner dig i Sverige.

Läs mer om hur du kan göra för att ansöka om ny prövning

Migrationsverket prövar de skyddsskäl som personen säger att den har som gör att den behöver skydd. Vi prövar även ärendet utifrån aktuell landinformation, vilket är den kännedom Migrationsverket har gällande situationen i personens hemland. Migrationsverket håller sig ständigt uppdaterad om hur situationen i ett land utvecklas och förändras.

Migrationsverket ansvarar även för att asylsökande har någonstans att bo under tiden som ärendet prövas och kan bevilja ekonomiskt stöd om personen saknar egna pengar.

Migrationsverkets ansvar upphör efter det att personen lämnar landet. Migrationsverket kan tyvärr inte hjälpa den som befinner sig i Afghanistan.

Migrationsverkets ansvar upphör efter att personen har lämnat Sverige. Migrationsverkets ansvar kan bli aktuellt igen om personen återvänder till Sverige och eventuellt beviljas en ny prövning av sina skyddsskäl.

Läs mer om hur du gör för att ansöka om ny prövning

Ja, du kan söka asyl igen om ditt ärende har preskriberats, det vill säga att det är fyra år sedan ditt beslut om avvisning eller utvisning började gälla. Dina asylskäl kommer då att prövas och du har rätt att ansöka om bistånd enligt LMA.

Om ditt beslut inte är preskriberat, att det har gått mindre än fyra år, gäller fortfarande ditt beslut om avvisning eller utvisning. Om du har nya asylskäl kan du anmäla hinder mot verkställighet. Migrationsverket kommer då att pröva om det finns hinder mot att verkställa ditt avvisnings- eller utvisningsbeslut eller om du ska beviljas ny prövning av dina nya asylskäl.

Observera att du måste befinna dig i Sverige för att kunna söka asyl samt för att ansöka om individuella verkställighetshinder (det vill säga en ny prövning av din rätt till skydd).

Migrationsverket prövar dina asylskäl när du har tagit dit till Sverige och lämnat in en ansökan om asyl. Vi kan däremot inte ansvara för hur du tar dig hit. Migrationsverket har inte som ansvar att hjälpa den som befinner sig i Afghanistan.

Det är inte möjligt att ansöka om asyl på en svensk utlandsmyndighet, en eventuell ansökan ska lämnas in direkt till Migrationsverket eller till svensk polis i samband med att du reser in till Sverige. Migrationsverket kan tyvärr inte hjälpa den som befinner sig i Afghanistan.

Migrationsverkets uppdrag är att pröva ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap. Migrationsverket kan tyvärr inte hjälpa den som befinner sig i Afghanistan. Migrationsverket har enbart inom ramen för den svenska flyktingkvoten, arbetat med en anpassad vidarebosättning till Sverige för personer som bland annat har arbetat för svenska försvarsmakten i Afghanistan och deras anhöriga.

Migrationsverket bestämmer inte vilka personer som ska evakueras från Afghanistan.

När det gäller arbetet med att föreslå individer för vidarebosättning i Sverige, det vill säga kvotflyktingar, har Migrationsverket inget mandat att själva identifiera eller presentera personer. I stället är det UNHCR, eller i vissa fall en svensk ambassad, som presenterar ärenden för Migrationsverket. Sedan ansvarar Migrationsverket för att fatta beslut om uppehållstillstånd för dessa personer.

Om det fortfarande finns personer i Afghanistan som har arbetat för svenska intressen bör de kontakta närmaste representant för UNHCR. Personer med uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige bör skriva upp sig på utrikesdepartementets svensklista.

Svensklistan på swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nej, det är inte möjligt att ansöka om uppehållstillstånd som kvotflykting. Det är UNHCR eller svensk utlandsmyndighet som kan föreslå personer för vidarebosättning. Det är framförallt utsatta minoriteter, kvinnor och barn som presenteras för vidarebosättning. Migrationsverket gör en individuell prövning av ansökan enligt utlänningslagens regler.

Även om den akuta evakueringsinsatsen som genomfördes under slutet av augusti 2021 är avslutad, så fortsätter Migrationsverket sitt arbete med att utreda och fatta beslut i ärenden som har presenterats för oss inom ramen för den svenska flyktingkvoten. I detta uppdrag ingår att överföra dessa personer till Sverige. Migrationsverket kan just nu inte svara på när dessa kvotuttagningar kommer att ske.

Migrationsverket och andra svenska myndigheter som har varit på plats i Afghanistan, har främst kunnat hjälpa de som har en koppling till Sverige, eller som har arbetat för Sverige på något sätt. Migrationsverkets roll har varit att pröva ansökan om uppehållstillstånd för dem som har blivit uttagna inom det svenska kvotsystemet. Migrationsverket kan däremot inte välja ut vilka personer som blir aktuella för evakuering och vidarebosättning i Sverige, det gör antingen UNHCR eller i vissa fall en svensk utlandsmyndighet.

När det gäller familjemedlemmar till personer som är i Sverige så har Migrationsverket inget mandat eller uppdrag att göra några specifika insatser för dessa personer. Utlänningslagens regler har inte ändrats och handläggningen av ärenden är likadan som tidigare. Personer som söker uppehållstillstånd på anknytning har ur ett juridiskt perspektiv inte några skyddsskäl. Det innebär att dessa personer får ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till någon i Sverige enligt samma regler som tidigare.

Personer som har arbetat för Sverige, eller har annan koppling hit, och vill ha skydd kan vända sig till närmaste representant hos UNHCR för att få hjälp.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning gäller vanligtvis för samma tid som uppehållstillståndet för den anhörige i Sverige, eller för två års tid. Uppehållstillståndets längd kan dock påverkas av att personen har ett pass med kort giltighetstid. I sådana fall kan tillståndstiden begränsas till den tid som passet gäller för. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd löper alltså ut vid en given tidpunkt. Tillståndstiden kan variera, men ska i princip inte vara längre än två år. Om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning har gått ut innebär det att personen i Sverige behöver få sitt uppehållstillstånd förlängt – därefter kan en ny ansökan göras för dem som befinner sig i Afghanistan. Migrationsverket förstår att det blir väldigt svårt för den enskilda att lösa detta, men myndigheten behöver följa det gällande regelverket.

De familjemedlemmar som har ett uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan skriva upp sig på utrikesdepartementets svensklista.

Har din familjemedlem inget uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige kan de i vissa fall ha rätt att ansöka om uppehållstillstånd på anknytning till dig som bor i Sverige. Det finns inga särskilda regler för personer från Afghanistan, utan här gäller samma regler för alla som ansöker om familjeanknytning.

Läs mer om reglerna för familjeanknytning

För familjemedlemmar som inte har någon koppling till Sverige kan Migrationsverket inte hjälpa utan endast hänvisa till de hjälporganisationer som finns på plats eller i angränsande länder.

Svensklistan på swedenabroad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

UNHCR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Röda korset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Afghanistankommittén Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utlänningslagen gäller fortfarande vilket innebär att det alltid görs en prövning i det enskilda fallen. Lagen ger däremot väldigt små möjligheter för personer utanför kärnfamiljen (make/maka, sambo, registrerad partner, barn under 18 år) att beviljas uppehållstillstånd i Sverige.

I undantagsfall kan andra familjemedlemmar utanför kärnfamiljen beviljas uppehållstillstånd för att flytta till någon i Sverige. I det fallet gäller det att ni ska kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan du flyttade till Sverige och att ni redan i hemlandet var socialt och känslomässigt beroende av varandra, och att det därför är svårt för er att leva åtskilda.

Ansökan ska lämnas in så fort som möjligt efter att du flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att du flyttade till Sverige

En person som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige behöver ha ett pass av två anledningar:

Du som ansöker om uppehållstillstånd måste styrka din identitet. Detta gör du normalt med en giltig passhandling. Du som inte kan styrka din identitet med ett giltigt pass kan ibland göra det med andra handlingar. Om du varken har pass eller andra identitetshandlingar kan du i vissa fall få uppehållstillstånd genom att styrka det biologiska släktskapet med personen i Sverige. Detta gäller endast barnfamiljer som bott tillsammans utanför Sverige. Det är alltså endast möjligt att styrka släktskapet mellan föräldrar och minderåriga barn, inte mellan makar. Inga förändringar har gjorts i Utlänningslagen gällande detta.

Den andra anledningen till att du behöver ett pass är att du måste ha en giltig resehandling för att kunna få ett uppehållstånd och resa till Sverige. Det ska i första hand vara ett hemlandspass, det vill säga ett pass som är utfärdat av myndigheterna i det land där man är medborgare. Om du inte kan få ett hemlandspass kan du ansöka om ett främlingspass i samband med att du lämnar in din ansökan om uppehållstillstånd på en svensk ambassad eller konsulat i ett annat land än där du är medborgare.

En ansökan om asyl måste lämnas in av den person som ansökan gäller för, vilket innebär att du inte kan ansöka åt din familj. Det är inte möjligt att ansöka om asyl på en svensk utlandsmyndighet, en asylansökan ska lämnas in direkt till Migrationsverket eller till svensk polis i samband med att personer reser in till Sverige.

För att kunna beviljas visum måste du, precis som under normala omständigheter, uppfylla de krav som anges i EU:s viseringskodex. Det innebär bland annat att du måste kunna visa att du har för avsikt att lämna Sverige och Schengenområdet efter att viseringens giltighetstid löpt ut. Det görs alltså inget undantag för medborgare från Afghanistan. En visumansökan lämnas in på en svensk ambassad eller ett generalkonsulat.

Sidan senast uppdaterad: