Information med anledning av situationen i Afghanistan

Säkerhetssituationen i Afghanistan förändrades drastiskt efter att talibanrörelsen tog kontroll över landet under sommaren 2021. Situationen har sedan dess gradvis försämrats, framför allt för flickor och kvinnor. På den här sidan hittar du som är från Afghanistan samlad information som kan vara relevant för ditt ärende och din situation.

Situationen i Afghanistan har ändrats drastiskt som en följd av talibanernas maktövertagande. Förändringen har skett snabbt och det är svårt att veta hur talibanerna kommer att agera och hur säkerhetssituationen kommer att utvecklas i landet. Migrationsverket bedömer därför att

  • situationen för flickor och kvinnor är så svår att de riskerar förföljelse enbart på grund av sitt kön och ska därför få flyktingstatus om de ansöker om asyl i Sverige
  • riskgrupperna är fler och omfattar fler personer, till skillnad mot hur det var innan talibanerna tog över makten. De grupper som kan vara i behov av skydd är bland annat de som har haft centrala positioner inom exempelvis militären eller polisen, hbtqi-personer, personer som arbetar för utländska regeringar eller uppfattas stödja dem, religiösa ledare eller konvertiter, journalister och människorättsförsvarare
  • det finns inte något fungerande skydd att få av myndigheterna i landet och det kan endast i tydliga undantagsfall bli fråga om internflykt
  • personer som redan har ett utvisningsbeslut kommer kunna få en ny prövning av sina asylskäl på grund av den nya situationen i landet.

Migrationsverket fortsätter att noggrant bevaka händelseutvecklingen i Afghanistan och kommer vid behov att uppdatera den rättsliga styrningen, som bland annat är det som ligger till grund för våra beslut.

Kvinnor och flickor

På grund av talibanregimens ökade förtryck mot kvinnor bedömer Migrationsverket sedan december 2022 att alla kvinnor riskerar förföljelse i Afghanistan, enbart därför att de är kvinnor. Därför ska alla afghanska flickor och kvinnor som ansöker om asyl i Sverige få flyktingstatus, vilket ger rätt till uppehållstillstånd i tre år.

Läs mer om Migrationsverkets nya bedömning av Afghanska flickors och kvinnors asylskäl

Intern­flykt

När Migrationsverket bedömer att en asylsökande har ett skyddsbehov som flykting eller alternativt skyddsbehövande är nästa steg att bedöma om personen kan skyddas i en annan del av landet som hen är medborgare i, det vill säga bli en flykting i det egna landet. Det kallas för internflykt. Först efter att det konstaterats att det inte finns skydd i det egna landet kan en fråga om skydd i Sverige bli aktuell. Enligt Migrationsverkets senaste bedömning är säkerhetssituationen i Afghanistan för dålig för att det ska vara möjligt med internflykt annat än i tydliga undantagsfall. Generellt sett gäller dock att det krävs att en person ska kunna leva ett relativt normalt liv, ha tillgång till mat och tak över huvudet, och möjlighet till försörjning, vård och utbildning för barn.

Ansöka om ny pröv­ning av dina skydds­skäl

Om du har ett gällande av- eller utvisningsbeslut och det finns nya skäl till att du inte kan återvända till Afghanistan, som du vill få prövade, har du möjlighet att ansöka om att få en ny prövning av dina skyddsskäl.

Prövningen sker i två steg. Först ser Migrationsverket över om du kan beviljas en ny prövning om din rätt till skydd i Sverige. Därefter utreder verket din rätt till skydd. Det kan innebära att du kan behöva komma in på en ny muntlig utredning. Först efter att ditt ärende är utrett kan du få beslut om uppehållstillstånd.

Rätten till att få sina asylskäl prövade igen gäller dig som har ett utvisningsbeslut och befinner dig i Sverige.

Läs mer om hur du kan göra för att ansöka om ny prövning

Du som har eller har haft till­stånd enligt gymna­si­e­lagen

Du som är afghansk medborgare och har haft ett tillstånd enligt gymnasielagen och har kvar ditt beslut om utvisning kan ansöka om ny prövning av dina asylskäl.

Det är fullt förståeligt att du som har familjemedlemmar och anhöriga i Afghanistan är orolig med tanke på situationen i landet.

I vissa fall kan din familjemedlem beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Då gäller samma krav som för alla andra som ansöker om uppehållstillstånd för att få flytta till en familjemedlem i Sverige. Migrationsverket kan inte göra undantag eller prioritera ansökningar från Afghanistan, utan samma ansökningsprocess gäller för alla. Under ansökningsprocessen kommer dina familjemedlemmar även behöva besöka en ambassad i New Delhi, Teheran eller Islamabad.

Det är i första hand din kärnfamilj som kan beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Med kärnfamilj menas make, maka, registrerad partner eller sambo, och barn under 18 år. Bara i undantagsfall kan andra familjemedlemmar beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige.

För att din familjemedlem ska kunna beviljas uppehållstillstånd för att flytta till dig är ett av grundkraven att du är svensk medborgare, har ett permanent uppehållstillstånd eller har tidsbegränsat uppehållstillstånd med status som flykting eller alternativt skyddsbehövande.

Även du som har uppehållstillstånd på grund av särskilt eller synnerligen ömmande omständigheter eller verkställighetshinder, har möjlighet till familjeåterförening trots att du inte har permanent uppehållstillstånd. Förutsättningen är att du har välgrundade utsikter att beviljas uppehållstillstånd under en längre tid.

Om anhö­riga utanför kärn­fa­miljen vill komma till Sverige

För att dina anhöriga som inte tillhör din kärnfamilj ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige måste ni kunna visa att ni har bott tillsammans omedelbart innan du flyttade till Sverige. Ni ska också kunna visa att det är svårt för er att leva åtskilda därför att ni är, och att ni redan i hemlandet var, socialt och känslomässigt beroende av varandra.

I dessa fall ska ansökan lämnas in så fort som möjligt efter att du flyttade till Sverige. I regel är det inte möjligt att få uppehållstillstånd om ansökan görs efter lång tid eller om beroendet mellan er har uppstått efter att du flyttade till Sverige

Om du har kommit till Sverige som ensamkommande barn

Om du kom till Sverige som ensamkommande barn krävs det att du har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asylskäl, och att du fortfarande är under 18 år vid tiden för ansökan, för att din familj ska kunna få uppehållstillstånd i Sverige.

Här kan du läsa mer om möjligheterna för din familjemedlem att ansöka om att flytta till dig i Sverige

Migrationsverkets bedömer att afghanska pass uppfyller de svenska kraven på pass.

I nuläget behöver afghanska medborgare som saknar pass inte skaffa ett nytt pass när de ansöker om förlängt uppehållstillstånd på grund av verkställighetshinder, på grund av studier på gymnasial nivå eller för att söka arbete efter avslutade studier på gymnasial nivå. Det kommer dock krävas framöver att afghanska medborgare utan pass skaffar ett nytt pass när det blir möjligt.

Familj som vill flytta till Sverige

Den som ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till en familjemedlem i Sverige måste ha ett giltigt pass. I första hand ska det vara ett hemlandspass, men den som inte har möjlighet att skaffa ett hemlandspass kan i vissa fall få ett främlingspass. Om din familjemedlem (make, maka, sambo, minderårigt barn eller förälder till minderåriga barn), som vill ansöka om uppehållstillstånd för att flytta till Sverige, inte har något pass och inte heller kan skaffa ett kan hen ansöka om ett främlingspass på en svensk ambassad eller konsulat i samband med att hen ansöker om uppehållstillstånd.

Läs en nyhet om den nya bedömningen av afghanska pass

Läs vad som krävs för att få främlingspass

Sidan senast uppdaterad: