Internationella projekt

Migrationsverket deltar aktivt i flera internationella projekt. Det är en del av vårt internationella utvecklingssamarbete där Sveriges politik för global utveckling är utgångspunkten.

Pågående projekt

Nyhetsbrev från EU-Frank

EU-FRANK (Facilitating Resettlement and Access to Asylum through New Knowledge) är ett vidarebosättningsprojekt som leds av Migrationsverket tillsammans med partnerländerna Belgien, Italien, Nederländerna, Schweiz och Ungern.  EU:s asylbyrå EASO och FN:s flyktingorgan UNHCR är också viktiga intressenter och partners i projektet. Finansieringen av programmet kommer till övervägande del från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF särskilda åtgärder). Projektets mål är att möjliggöra för fler personer att få tillgång till skydd i EU på ett säkert och välfungerande sätt. Detta ska ske genom att öka EU-staters operativa förutsättningar för att genomföra vidarebosättning. Projektet kommer att utveckla och testa nya metoder och arbetssätt för att höja kompetensen, öka samordningen och förbättra samverkan och kunskapsutbytet kring vidarebosättning på EU-nivå. Projektet bedrivs under fyra år med start 2016.

EU-FRANK Nyhetsbrev 1 2017PDF

Twinningprojektet i Serbien – ”Support to the National Asylum system of Republic of Serbia” är ett tvåårigt projekt som startade hösten 2015. Projektet leds av Migrationsverket och genomförs i samarbete med migrationsmyndigheter i Nederländerna, Slovenien och Serbien. Syftet med projektet är att stödja de serbiska migrationsmyndigheternas utveckling av landets asyl- och migrationspolitik inför inträdet i EU. Projektet finansieras av EU genom IPA fonderna och delfinansieras av Sida.

Twinningprojektet i Kosovo (Strengthening Kosovo institutions in effective management of migration) genomförs under ca 2,5 år med start våren 2016. Projektet leds av Nederländerna med Sverige genom Migrationsverket och Österrike som projektpartners. Projektet syftar till att stödja Kosovos EU-närmande och landets myndigheters utveckling på migrations- och asylområdet. Olika aktiviteter såsom seminarier, utbildningar och formulering av rekommendationer anordnas med hjälp av experter från flera EU-medlemsstater. Projektet finansieras av EU genom IPA-fonderna och delfinansieras av Sida.

Migrationsverket deltar också i projektet EURLO (European Union Return Liaison Officers) som leds av Belgiens migrationsmyndighet och finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF – särskilda åtgärder). Projektet, som pågår under perioden 2015–2022, fokuserar på att öka det praktiska samarbetet mellan EU-medlemsstater och tredjeländer på återvändandeområdet genom ett nätverk av återvändandesambandsmän som utstationeras i strategiskt viktiga länder för att förbättra dialogen och stödja det praktiska återvändande- och återintegreringsarbetet för personer med avlägsnandebeslut. Migrationsverket kommer inom ramen för projektet att placera en EURLO i Kabul och en i Rabat.

European Reintegration Network (ERIN) är ett europeiskt samarbetsprogram vars syfte är att främja ett hållbart återvändande och reintegrering av tredjelandsmedborgare som har fått avslag på asylansökan och inte har laglig rätt att vistas i EU:s medlemsstater. Programmet leds av Nederländerna. Genom programmet erbjuder Migrationsverket reintegreringsåtgärder till personer som återvänder till åtta utvalda länder. Det är lokala samarbetsorganisationer som implementeras programmet i respektive hemland. Programmet löper från 1 juni 2016 fram till 31 december 2021. ERIN-programmet delfinansieras av Europeiska AMIF-fonden. ERIN kommer med största sannolikhet att integreras i det planerade återvändandekonsortiet, ERRIN (där verket kommer att delta).

Avslutade projekt

Stödfunktion för Östliga partnerskapets Panel för Migration och Asyl inrättades på Migrationsverket 2012 som fortsättning på den tidigare Söderköpingsprocessen. Funktionen syftar till att ge stöd till EU-kommissionen och deltagande stater med att planera och genomföra panel- och expertmöten inom ramen för arbetet i panelen. Panelen utgör främst ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte och främjar partnerländernas utveckling på migrations- och asylområdet. Arbetet bedrevs i nära samarbete med International Organisation for Migration (IOM). Migrationsverkets arbete med stödfunktionen avslutades i augusti 2016.

Migrationsverket deltog också i det EU-finansierade projektet ”The Silk Routes Partnership Project” som genomfödes inom ramen för Budapestprocessen. Projektet byggde på det avslutade projektet "Fostering Migration Cooperation in the Silk Routes Region" som verket deltog i under åren 2011–2013. Detta projekt pågick mellan den 1 februari 2014 och 30 april 2017. Projektets övergripande syfte var att stärka hanteringen av migration i målländerna Afghanistan, Irak och Pakistan, främst genom kapacitetsuppbyggande aktiviteter. Även Bangladesh och Iran deltog i projektets regionala aktiviteter. Övriga projektpartners var Bulgarien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Turkiet, Ungern samt organisationen ICMPD.

Det bilaterala samarbetsprojektet med Turkiet -– Strengthening the capacity of the new Turkish Directorate General for Migration Management (DGMM) – bedrevs under 1,5 år och avslutades i mars 2016. Projektet syftade till att stärka den turkiska migrationsmyndighetens kapacitet att hantera migrations- och asylfrågor i enlighet med europeiska standarder. Migrationsverket bidrog med teknisk assistans inom migrationsanalys, management, frivilligt återvändande, tredjelandssamarbete samt kvalitetssäkring. Projektet finansierades av Sida.

EAC-piloten (PP4). Sverige ansvarade tillsammans med Tyskland för pilotprojektet "Quality and training in the asylum processes" på området för asyl och internationellt skydd som genomfördes inom ramen för Pragprocessens Targeted Initiative. Andra viktiga projektaktörer var EU:s asylbyrå EASO och FN:s flyktingorgan UNHCR. Projektet syftade till att höja kapaciteten i deltagande länders asylsystem, introducera möjligheterna till ett systematiskt arbete med kvalitet och utbildning samt utbilda nationella lärare i sju länderatt undervisa i en av EASO:s utbildningsmoduler (Inclusion) som översattes till ryska och turkiska implementeras i rysktalande partnerländer längs EU:s östra gräns och Kirgizistan samt Turkiet. Pilotprojektet startade i augusti 2012 och avslutades i mars 2014.

Pilotprojektet Quality in Decision-making in the Asylum Process – Continuous Training Using Content of Jurisprudence (PP7) var en fortsättning på pilotprojektet PP4. Projektet leddes av Migrationsverket i samarbete med tyska migrationsmyndigheten BAMF. Syftet med projektet var att stärka de deltagande ländernas kapacitet vad gäller kvalitet i asylprocessen och i synnerhet beslutsfattandet. Projektet bedrevs under tiden november 2014 till mars 2016 och resulterade i riktlinjer för hur fördjupningsutbildning kan organiseras med användande av innehåll i (internationell) praxis; se www.pragueprocess.eulänk till annan webbplats.

Migrationsverket ledde under 27 månader ett Twinningprojekt i Armenien. Projektet startade sommaren 2012 och drevs på plats i Armenien. Projektet syftade till att förbättra migrationshanteringen i Armenien och till att anpassa den armeniska lagstiftningen till EU:s lagstiftning på asyl- och migrationsområdet. Insatserna var uppdelade i tre komponenter: Migrationsverket genomförde projektet tillsammans Polens inrikesministerium, som var junior partner i projektet. Projektet genomfördes i samarbete med armeniska institutioner och kollegor och projektets uppdrag var att genom överföring av kunskaper och erfarenhetsutbyte stödja armeniernas förändringsarbete.

Projektet European Return Platform for Unaccompanied Minors (ERPUM) drevs som ett samverkansprojekt mellan migrationsmyndigheterna i Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige som också var projektägare. Projektet som var finansierat av EU:s återvändandefond hade som övergripande syftet att arbeta fram ett humant och rättssäkert återvändande för ensamkommande barn som ska återvända till sina hemländer efter ett lagakraftvunnet beslut om avvisning. Den första delen av ERPUM startade i januari 2011 och pågick till december 2012. Resultaten från denna del följdes upp i projektet ERPUM II som pågick fram till juli 2014.

Utbildningsprojektet European Asylum Curriculum (EAC) startade 2006 på svenskt initiativ som ett led i det europeiska harmoniseringsarbetet på asylområdet. Projektet som delfinansierades av Europeiska Flyktingfonden syftade till att höja kompetensen och kapaciteten hos handläggare och beslutsfattare inom asylprocessen.Projektet resulterade i ett gemensamt utbildningssystem som sedan 2012 förvaltas av EU:s asylstödkontor European Asylum Support Office (EASO). Utbildningsprogrammet är numera benämnt ETC- EASO Training Curriculum.

I december 2011 avslutades Sveriges ordförandeskap för Söderköpingsprocessen och Migrationsverkets arbete inom sekretariatet. Söderköpingsprocessen införlivades då i det Östliga partnerskapet genom den nya panelen för Migration och Asyl. Söderköpingsprocessen lanserades 2001 under det första svenska ordförandeskapet som ett gränsöverskridande samarbetsprojekt på asyl- och migrationsområdet med inriktning mot EU:s utvidgning österut. Från oktober 2010 till mars 2012 fanns ett projektkansli på Migrationsverket som finansierades av Utrikesdepartementet.

Projektet "Fostering Migration Cooperation in the Silk Routes Region" genomfördes inom ramen för migrationsdialogen Budapestprocessen och avslutades i april 2013. Målländer var Afghanistan, Bangladesh, Iran, Irak och Pakistan. Projektet leddes av organisationen ICMPD i samarbete med Migrationsverket, Nederländerna, Norge, Schweiz och Turkiet. Migrationsverket deltog i projektets arbetsgrupp, i utredningsresor samt i Budapestprocessens arbetsgrupp för sidenvägsregionen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.