Migrationsverket logotyp

Internationella projekt

Migrationsverket deltar aktivt i flera internationella projekt. Det är en del av vårt internationella utvecklingssamarbete där Sveriges politik för global utveckling är utgångspunkten.

Pågående projekt

 • EU-FRANK (Facilitating Resettlement and Access to Asylum through New Knowledge)

  Ett vidarebosättningsprojekt som leds av Migrationsverket tillsammans med partnerländerna Belgien, Italien, Nederländerna och Schweiz. EU:s asylbyrå EASO, FN:s flyktingorgan UNHCR, International Organisation for Migration (IOM), International Catholic Migration Commission (ICMC) och Migration Policy Institute (MPI) är också viktiga intressenter och partners i projektet. Finansieringen av programmet kommer till övervägande del från EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF särskilda åtgärder). Projektets mål är att möjliggöra för fler personer att få tillgång till skydd i EU på ett säkert och välfungerande sätt. Detta ska ske genom att öka EU-staters operativa förutsättningar för att genomföra vidarebosättning. Projektet kommer att utveckla och testa nya metoder och arbetssätt för att höja kompetensen, öka samordningen och förbättra samverkan och kunskapsutbytet kring vidarebosättning på EU-nivå. Projektet bedrivs under fyra år med start 2016.

  EU-Franks webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Bilateralt samarbetsprojekt med den turkiska migrationsmyndigheten DGMM

  Migrationsverket och den turkiska migrationsmyndigheten Directorate-General of Migration Management (DGMM) har sedan 2014 samarbetat för att stärka DGMM:s arbete med internationellt skydd och management-frågor. I september 2017 påbörjades ett treårigt projekt “Promoting Turkish Compliance with International Obligations in the Protection of Refugees and Migrants”. Projektet utgår från de verktyg och metoder som tagits fram av Migrationsverket och syftar till att främja asylprövning av hög rättslig kvalitet som bygger på transparens, förutsägbarhet och trovärdighet. Det syftar också till att, med utgångspunkt i ett rättighetsperspektiv, främja och skydda rättigheterna för sökande med särskilda behov. Projektet finansieras av Sida.

 • Twinningprojektet i Kosovo (Strengthening Kosovo institutions in effective management of migration)

  Projektet genomförs under perioden 2016–februari 2019. Projektet leds av Nederländerna med Sverige genom Migrationsverket och Österrike som projektpartners. Projektet syftar till att stödja Kosovos EU-närmande och landets myndigheters utveckling på migrations- och asylområdet. Olika aktiviteter såsom seminarier, utbildningar och formulering av rekommendationer anordnas med hjälp av experter från flera EU-medlemsstater. Projektet finansieras av EU genom IPA-fonderna och delfinansieras av Sida.

 • EURLO (European Union Return Liaison Officers)

  Migrationsverket deltar i projektet EURLO (European Union Return Liaison Officers) som leds av Belgiens migrationsmyndighet och finansieras av EU:s Asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF – särskilda åtgärder). Projektet, som pågår under perioden 2015–2022, fokuserar på att öka det praktiska samarbetet mellan EU-medlemsstater och länder utanför EU på återvändandeområdet genom ett nätverk av återvändandesambandsmän som utstationeras i strategiskt viktiga länder för att förbättra dialogen och stödja det praktiska återvändande- och återintegreringsarbetet för personer med avlägsnandebeslut. Migrationsverket har inom ramen för projektet haft EURLO:s placerade i Kabul och Rabat och kommer under 2019 att återigen stationera en EURLO i Kabul.

 • European Return and Reintegration Network (ERRIN)

  European Return and Reintegration Network (ERRIN) är en utveckling av det tidigare European Reintegration Network (ERIN) programmet med vidgat mandat inom återvändandeområdet, utöver reintegrering. ERIN införlivades som en komponent i ERRIN programmet från 1 oktober 2018. Programmet syftar till att stärka, underlätta och effektivisera återvändandearbetet i EU genom gemensamma initiativ samt främja effektiv reintegrering av medborgare i länder utanför EU. Genom programmet erbjuder Migrationsverket bl.a. reintegreringsåtgärder till personer som återvänder till utvalda länder där lokala samarbetsorganisationer genomför insatserna. Programmet leds av den nederländska migrationsmyndigheten och finansieras genom AMIF. Arbetet pågår under perioden 1 juni 2018 till 1 juli 2020.

Avslutade projekt

 • European Reintegration Network (ERIN)

  Migrationsverket har deltagit i ERIN, ett europeiskt samarbetsprogram med syfte är att främja ett hållbart återvändande och reintegrering av tredjelandsmedborgare som har fått avslag på asylansökan och inte har laglig rätt att vistas i EU:s medlemsstater. Programmet leddes av Nederländerna och löpte från 1 juni 2016 fram till 30 september 2018 då programmet integrerades som en komponent i det vidgade programmet European Return and Reintegration Network (ERRIN). ERIN-programmet delfinansierades av Europeiska AMIF-fonden.

 • Twinningprojektet i Serbien – Support to the National Asylum system of Republic of Serbia

  Projektet genomfördes under perioden september 2015 till februari 2018. Projektet leddes av Migrationsverket och genomfördes i samarbete med migrationsmyndigheter i Nederländerna, Slovenien och Serbien. Syftet med projektet var att stödja de serbiska migrationsmyndigheternas utveckling av landets asyl- och migrationspolitik inför inträdet i EU. Projektet finansierades av EU genom IPA-fonderna och delfinansierades av Sida.

 • Stödfunktion för Östliga partnerskapets Panel för Migration och Asyl

  Stödfunktion för Östliga partnerskapets Panel för Migration och Asyl inrättades på Migrationsverket 2012 som fortsättning på den tidigare Söderköpingsprocessen. Funktionen syftar till att ge stöd till EU-kommissionen och deltagande stater med att planera och genomföra panel- och expertmöten inom ramen för arbetet i panelen. Panelen utgör främst ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte och främjar partnerländernas utveckling på migrations- och asylområdet. Arbetet bedrevs i nära samarbete med International Organisation for Migration (IOM). Migrationsverkets arbete med stödfunktionen avslutades i augusti 2016.

 • The Silk Routes Partnership Project

  Migrationsverket deltog också i det EU-finansierade projektet ”The Silk Routes Partnership Project” som genomfördes inom ramen för Budapestprocessen. Projektet byggde på det avslutade projektet "Fostering Migration Cooperation in the Silk Routes Region" som verket deltog i under åren 2011–2013. Detta projekt pågick mellan den 1 februari 2014 och 30 april 2017. Projektets övergripande syfte var att stärka hanteringen av migration i målländerna Afghanistan, Irak och Pakistan, främst genom kapacitetsuppbyggande aktiviteter. Även Bangladesh och Iran deltog i projektets regionala aktiviteter. Övriga projektpartners var Bulgarien, Nederländerna, Norge, Schweiz, Storbritannien, Turkiet, Ungern samt organisationen ICMPD.

 • Strengthening the capacity of the new Turkish Directorate General for Migration Management (DGMM)

  Det bilaterala samarbetsprojektet med Turkiet -– Strengthening the capacity of the new Turkish Directorate General for Migration Management (DGMM) – bedrevs under 1,5 år och avslutades i mars 2016. Projektet syftade till att stärka den turkiska migrationsmyndighetens kapacitet att hantera migrations- och asylfrågor i enlighet med europeiska standarder. Migrationsverket bidrog med teknisk assistans inom migrationsanalys, management, frivilligt återvändande, tredjelandssamarbete samt kvalitetssäkring. Projektet finansierades av Sida.

 • Quality and training in the asylum processes

  Sverige ansvarade tillsammans med Tyskland för pilotprojektet "Quality and training in the asylum processes" på området för asyl och internationellt skydd som genomfördes inom ramen för Pragprocessens Targeted Initiative. Andra viktiga projektaktörer var EU:s asylbyrå EASO och FN:s flyktingorgan UNHCR. Projektet syftade till att höja kapaciteten i deltagande länders asylsystem, introducera möjligheterna till ett systematiskt arbete med kvalitet och utbildning samt utbilda nationella lärare i sju länder att undervisa i en av EASO:s utbildningsmoduler (Inclusion) som översattes till ryska och turkiska implementeras i rysktalande partnerländer längs EU:s östra gräns och Kirgizistan samt Turkiet. Pilotprojektet startade i augusti 2012 och avslutades i mars 2014.

 • Quality in Decision-making in the Asylum Process – Continuous Training Using Content of Jurisprudence (PP7)

  Pilotprojektet Quality in Decision-making in the Asylum Process – Continuous Training Using Content of Jurisprudence (PP7) var en fortsättning på pilotprojektet PP4. Projektet leddes av Migrationsverket i samarbete med tyska migrationsmyndigheten BAMF. Syftet med projektet var att stärka de deltagande ländernas kapacitet vad gäller kvalitet i asylprocessen och i synnerhet beslutsfattandet. Projektet bedrevs under tiden november 2014 till mars 2016 och resulterade i riktlinjer för hur fördjupningsutbildning kan organiseras med användande av innehåll i (internationell) praxis; se http://www.pragueprocess.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Twinningprojekt i Armenien

  Migrationsverket ledde under 27 månader ett Twinningprojekt i Armenien. Projektet startade sommaren 2012 och drevs på plats i Armenien. Projektet syftade till att förbättra migrationshanteringen i Armenien och till att anpassa den armeniska lagstiftningen till EU:s lagstiftning på asyl- och migrationsområdet. Insatserna var uppdelade i tre komponenter: Migrationsverket genomförde projektet tillsammans Polens inrikesministerium, som var junior partner i projektet. Projektet genomfördes i samarbete med armeniska institutioner och kollegor och projektets uppdrag var att genom överföring av kunskaper och erfarenhetsutbyte stödja armeniernas förändringsarbete.

 • European Return Platform for Unaccompanied Minors (ERPUM)

  Projektet European Return Platform for Unaccompanied Minors (ERPUM) drevs som ett samverkansprojekt mellan migrationsmyndigheterna i Nederländerna, Norge, Storbritannien och Sverige som också var projektägare. Projektet som var finansierat av EU:s återvändandefond hade som övergripande syftet att arbeta fram ett humant och rättssäkert återvändande för ensamkommande barn som ska återvända till sina hemländer efter ett lagakraftvunnet beslut om avvisning. Den första delen av ERPUM startade i januari 2011 och pågick till december 2012. Resultaten från denna del följdes upp i projektet ERPUM II som pågick fram till juli 2014.

 • European Asylum Curriculum (EAC)

  Utbildningsprojektet European Asylum Curriculum (EAC) startade 2006 på svenskt initiativ som ett led i det europeiska harmoniseringsarbetet på asylområdet. Projektet som delfinansierades av Europeiska Flyktingfonden syftade till att höja kompetensen och kapaciteten hos handläggare och beslutsfattare inom asylprocessen. Projektet resulterade i ett gemensamt utbildningssystem som sedan 2012 förvaltas av EU:s asylstödkontor European Asylum Support Office (EASO). Utbildningsprogrammet är numera benämnt ETC- EASO Training Curriculum.

 • Söderköpingsprocessen

  I december 2011 avslutades Sveriges ordförandeskap för Söderköpingsprocessen och Migrationsverkets arbete inom sekretariatet. Söderköpingsprocessen införlivades då i det Östliga partnerskapet genom den nya panelen för Migration och Asyl. Söderköpingsprocessen lanserades 2001 under det första svenska ordförandeskapet som ett gränsöverskridande samarbetsprojekt på asyl- och migrationsområdet med inriktning mot EU:s utvidgning österut. Från oktober 2010 till mars 2012 fanns ett projektkansli på Migrationsverket som finansierades av Utrikesdepartementet.

 • Fostering Migration Cooperation in the Silk Routes Region

  Projektet "Fostering Migration Cooperation in the Silk Routes Region" genomfördes inom ramen för migrationsdialogen Budapestprocessen och avslutades i april 2013. Målländer var Afghanistan, Bangladesh, Iran, Irak och Pakistan. Projektet leddes av organisationen ICMPD i samarbete med Migrationsverket, Nederländerna, Norge, Schweiz och Turkiet. Migrationsverket deltog i projektets arbetsgrupp, i utredningsresor samt i Budapestprocessens arbetsgrupp för sidenvägsregionen.

Sidan senast uppdaterad: 2018-12-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?