Migration och utveckling

Migrationsverket har i uppdrag att arbeta med internationellt utvecklingssamarbete.

Med utgångspunkt i Sveriges politik för global utveckling, PGU, som fastslogs 2008, ska Migrationsverket engagera sig i det internationella utvecklingssamarbetet. I sitt internationella arbete stödjer därför Migrationsverket frågor som rör förmågan för länder utanför EU att hantera asyl och migration.

Arbetet bedrivs främst genom internationella projekt och genom att Migrationsverket deltar med expertstöd till Justitiedepartementet i EU:s rådsarbetsgrupp för den utrikespolitiska dimensionen av asyl- och migrationsfrågor. Utvecklingsfrågor diskuteras också i andra internationella organisationer och forum som verket deltar i.

Fokus­om­råden

 • insatser som speglar behoven utifrån Migrationsverkets omvärldsbevakning och prognosarbete, som respons på situationen i Grekland, den arabiska våren m.m.
 • samarbeten med länder och internationella organisationer där det finns en tydlig efterfrågan från Migrationsverkets kunder (t. ex. Regeringskansliet genom regleringsbrev m.m.) och där arbetet kan skapa goda förutsättningar för internationell migration samt komplettera andra insatser.

En tydlig trend i svensk policyinriktning är att se möjligheter i laglig migration genom cirkulär migration och utveckling.

Prio­ri­te­rade områden

 • insatser som stödjer praktiskt samarbete, kapacitetsstöd till länder som har ett högt antal asylsökande
 • vidarebosättning
 • återvändande
 • familjeåterförening
 • ensamkommande barn
 • cirkulär migration
 • arbetskraftsinvandring
 • arbete med den globala ansatsen för migration inom EU
 • Twinningprojekt och övriga kapacitetsuppbyggnadsprojekt.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?