Migrationsverket – mitt i världen 2017

2017 fick nästan 80 000 personer beslut i sitt asylärende. 31 685 gavs uppehållstillstånd. Av de som fick bifall bedömdes drygt 15 000 personer vara flyktingar (enligt FN:s konventioner) och drygt 13 000 alternativt skyddsbehövande.

Folder

Färre asylsökande 2017

Totalt sökte 25 666 personer asyl i Sverige under 2017, vilket är 3 273 färre än föregående år. De vanligaste nationaliteterna var syrier, irakier och eritreaner.

1 336 av de asylsökande var ensamkommande barn, en minskning med 39 procent jämfört med året innan. De flesta av dem kom från Marocko, Afghanistan och Somalia.

Läs mer i den lilla foldern "Migrationsverket – mitt i världen 2017"PDF

Engelsk version "Swedish Migration Agency World View 2017"PDF

Grafik – de tio största flyktinggrupperna

Klicka på de lila dropparna så får du fram antalet asylsökande under 2017 från respektive land.

Land Antal
Syrien 4718
Afghanistan 1681
Irak 1887
Somalia 780
Statslösa 1201
Iran 1090
Eritrea 1691
Albanien 760
Turkiet 872
Georgien 1105

Färre personer i Migrationsverkets mottagningssystemet

Den 31 december 2017 var nästan 77 000 personer inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. Knappt hälften av dem bodde i något av Migrationsverkets boenden. Övriga bodde i egna boenden (oftast hos släktingar och vänner) eller är ensamkommande asylsökande barn, där kommunerna ansvarar för boendet.

Historiska variationer i antal asylsökande mellan åren 2015 och 2016

Under 2015 var Sverige det näst största mottagarlandet av asylsökande i Europa efter Tyskland. Under 2016 kom vi att bli det sjätte största landet efter Tyskland, Italien, Frankrike, Österrike och Grekland. 

Från 163 000 under 2015 till 29 000 under 2016 och ytterligare en sänkning under 2017 till 25 666 personer.

Minskningen förklaras delvis av förändrad svensk lagstiftning, som bland annat försvårat möjligheterna för familjeåterförening och att få permanent uppehållstillstånd. Flyktingöverenskommelsen mellan Turkiet och EU samt försvårade möjligheter för asylsökande att ta sig över gränserna i Europa är andra orsaker till minskningen, och förklarar även den uteblivna variationen av asylsökande under de senaste två åren.

Ställ markören på ett land så ser du antal asylsökande till respektive land under 2017.

Ort Innehåll
Belgien 19688
Danmark 3479
Finland 5159
Frankrike 100272
Grekland 49357
Irland 2335
Italien 128855
Nederländerna 16785
Norge 3546
Polen 12301
Schweiz 16887
Spanien 25845
Storbritannien 31008
Sverige 25666
Tyskland 198310
Österrike 45478

Den reglerade invandringen - här ingår inte asylsökande

Nästan  104 000 personer gavs tillstånd att komma till Sverige 2017 för att:

  • förenas med anhörig
  • arbeta
  • studera
  • vistas längre eller kortare tid i Sverige

Dessutom får över 220 000 personer turistvisum för att besöka Sverige varje år.

Huvudprincipen är att tillstånd ska vara klart innan personen reser in i Sverige, detta gäller inte för EU-medborgare och asylsökande. EU-medborgare kan fritt flytta till Sverige utan att behöva söka några tillstånd. En förutsättning är att försörjningen är tryggad exempelvis genom arbete.

Beviljade uppehållstillstånd 2017

Familjeanknytning har, till och med 2015, alltid varit det vanligaste skälet att få tillstånd att bosätta sig i Sverige. Den trenden bröts under 2016  när antalet beviljade uppehållstillstånd för flyktingar var större men under 2017 är åter familjeanknytning det vanligaste skälet för att invandra till Sverige.    

Som familjemedlem räknas make/maka/sambo/registrerad partner samt barn under 18 år.

Under 2017 fick totalt 135 529 personer tillstånd att bosätta sig i Sverige, under kortare eller längre tid.     

Graf över antal beviljade uppehållstillstånd 2017

Endast ett fåtal EU-medborgare registreras.

Så många fick sin ansökan beviljad av Migrationsverket

  • 59 % av de som söker tillstånd att bosätta sig i Sverige som anhöriga får ja på ansökan.
  • 76 % av de som söker som arbetstagare får ja.
  • 90 % av de som söker ett kortare besöksvisum får ja.
  • 82 % av de som söker  tillstånd att komma hit som studenter får ja.
  • 83% av de som söker svenskt medborgarskap får ja på sin ansökan.
  • 31% av de som söker tillstånd som egna företagare får ja på sin ansökan.

Läs vilka olika grunder du kan få uppehållstillstånd för i Sverige

Migrantprocessen är samma för alla migranter förutom EU-medborgare

Samma process oavsett ansökningsskäl

Den som söker asyl kanske inte kan välja land men från det att personen lämnar in ansökan är processen densamma oavsett om man söker asyl eller tillstånd att komma hit som arbetstagare, anhörig eller som student.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.