Migra­tions­verket – mitt i världen 2019

Under många år har anhöriginvandringen varit det vanligaste skälet till att någon flyttar till Sverige. 2019 bröts den trenden. Nu är arbetsmarknadsskäl det vanligaste skälet till att en utomeuropeisk person söker och får tillstånd för att flytta till Sverige för att arbeta, för kortare eller längre tid.

Arbete det vanli­gaste skälet till migra­tion

Under 2019 beviljades 43 242 personer uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige som arbetstagare eller som egen företagare. I siffran ingår tillstånd för 15 129 personer som är anhöriga till dessa.

Totalt bevil­jades 119 577 personer uppe­hålls­till­stånd under 2019

Grafisk illustration över hur uppehållstillstånden var fördelade 2019 på ärendeslag.

Något färre asyl­sö­kande 2019 mot före­gå­ende år

Under 2019 sökte 21 958 personer asyl i Sverige. Det är cirka 500 färre än året innan. Det är en sjunkande trend sedan 2015 då nästan 163 000 personer sökte asyl.

De sex största grup­perna asyl­sö­kande under 2019

Grafisk illustration av de sex största grupperna asylsökande: Syrien, Iran, Irak, Uzbekistan, Georgien, Statslös.

Allt färre personer i Migrationsverkets mottagningssystem

Successivt har vi lämnat de tillfälliga och ofta dyra boenden som anskaffades när behovet var som störst under 2015.

Kostnaden per flyktingdygn under 2019

Grafisk illustration över kostnader per flyktingdygn 2019.

Ensam­kom­mande barn och unga

Under 2019 sökte 902 ensamkommande barn och unga asyl. Det är en liten sänkning i förhållande till föregående år och framförallt i jämförelse med 2015 då över 35 000 ensamkommande barn och ungdomar sökte asyl. De största grupperna kommer från Syrien, Marocko och Somalia. 

Migra­tions­ver­kets totala utgifter för 2019 var 22,1 miljarder kronor

Av de dryga 22 miljoner kronorna gick 11,8 miljarder till kommunerna när de tog emot kvotflyktingar och flyktingar som fått tillstånd att stanna i Sverige. 

5,1 miljarder betalades ut till asylsökandes bistånd och boende inklusive ersättningar till kommuner och landsting (exempelvis skola och sjukvård för asylsökande).

4,5 miljarder var förvaltningskostnader, exempelvis till Migrationsverkets kostnader för personal och lokaler. 

0,7 miljarder gick till exempelvis kostnader för offentliga biträden och Migrationsverkets utvecklingskostnader.

Grafisk illustration över fördelningen av de totala kostnaderna för Migrationsverket 2019.

Skriv ut eller beställ folder

Migrationsverket mitt i världen är baserad på Migrationsverkets årsredovisning. Informationen finns samlad i en vikfolder. Foldern för 2019 är under produktion. Den kommer att kunna skrivas ut eller beställa från Migrationsverket. 2018 års folder kan du ladda ner nedan.

Migrationsverket – mitt i världen 2018PDF

Swedish Migration Agency World View 2018PDF

Beställ foldern

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?