2016-03-02

Migrationsverket begär mer resurser

Nu har Migrationsverket lämnat över sitt budgetunderlag för 2017-2020 till regeringen. Flyktingsituationen har skapat stora utmaningar som kräver mer resurser.

Planeringen äger rum vid en tidpunkt när Sverige tagit emot ett rekordstort antal asylsökande.

- Utvecklingen har skapat helt nya förutsättningar för Migrationsverkets arbete de närmaste åren. Vi står inför stora utmaningar som kommer att prägla verksamheten under lång tid framöver, säger generaldirektör Anders Danielsson.

Stort antal inskrivna

Myndigheten behöver bland annat resurser för att hantera det stora och växande antalet människor i mottagningssystemet för asylsökande. Det finns ett stort behov av insatser som gör väntetiden meningsfull och som kan ge människor stöd på vägen mot etablering eller återvändande. Över 150 000 väntar idag på beslut i sitt asylärende.

- Det ställer krav på Migrationsverket att effektivisera prövningen. Vi kommer att lägga stor kraft på att korta väntetiderna under innevarande och kommande år, säger Anders Danielsson.

Boendet en fortsatt utmaning

En fortsatt utökning av boendekapaciteten för asylsökande är nödvändig för att säkra ett långsiktigt hållbart asylsystem som klarar växlingar och ger människor ett värdigt och effektivt mottagande.

- I dag är boendena spridda över stora avstånd, de är av skiftande kvalitet och det finns inslag av trångboddhet.

Tillgången till bostäder blir även en central faktor i genomförandet av etableringspolitiken. I takt med att människor får beslut kommer behovet av mottagande i landets kommuner att öka kraftigt de kommande åren. Även antalet personer som får beslut om att lämna landet väntas öka, vilket ökar kraven på ett väl fungerande återvändande.

Ny lagstiftning ökar komplexiteten

Den nya lagstiftning som regeringen enats om att införa i syfte att minska antalet asylsökande får stor inverkan på myndighetens arbete. Bland annat väntas hanteringen av tillfälliga tillstånd öka komplexiteten i arbetet och ta ökade resurser i anspråk. Det kommer också att ställas ökade krav i relationen till de sökande med tanke på den oro som skapas när ett restriktivare regelverk ska realiseras.

Kapacitet att hantera övrig migration

Samtidigt som Migrationsverket har ett starkt fokus på att möta de stora behov som flyktingsituationen har skapat står myndigheten också inför utmaningar i hanteringen av den övriga migrationen. Det handlar om dem som bland annat vill komma till Sverige för att studera, arbeta eller leva med någon nära anhörig här. Här krävs tillräcklig kapacitet för att korta väntetiderna och utveckla servicen.

Osäker prognos över kostnadsutvecklingen

Bedömningen av resursbehovet grundar sig på den – mycket osäkra – prognos som Migrationsverket lämnade till regeringen den 4 februari 2016. I den beräkningen utgår myndigheten ifrån att det på förvaltningsanslaget behövs ett tillskott på mellan 2 och drygt 3 miljarder kronor per år. När det gäller ersättningar och bostadskostnader för asylsökande behövs ytterligare 28,4 miljarder kronor i år, cirka 32 miljarder nästa år och därefter en förstärkning med mellan 20 och knappt 10 miljarder kronor per år. Därtill kommer bland annat ökade kostnader för ersättningar till kommuner för mottagande av nyanlända.

Mer resurser för digital utveckling

I det förslag till budget som nu lämnats ingår även de satsningar som myndigheten vill göra för att fortsätta utveckla service och tjänster. Verket begär mellan 95 och 135 miljoner kronor per år för digital utveckling under perioden.

- De stora utmaningarna ökar vikten av att bedriva ett fortsatt kraftfullt och ambitiöst utvecklingsarbete där vi bland annat tar tillvara digitaliseringens möjligheter, säger Anders Danielsson.

Här kan du läsa Budgetunderlag 2017-2020PDF