2016-03-10

Migrationsverket pekar på konsekvenser för individen i lagrådsremissen

I valet mellan humanitära aspekter och en möjlig minskning av antalet asylsökande i Sverige, så framstår den föreslagna lagändringen som oproportionerlig. Det menar Migrationsverket i sitt remissvar för lagen om att begränsa möjligheten till uppehållstillstånd i Sverige.

− Lagförslaget har utarbetats under kort tid, därför är det bra att vi får lämna våra synpunkter i remissvaret. Men i förlängningen är det givetvis ett politiskt beslut om man väljer att ta hänsyn till synpunkterna eller inte, säger generaldirektör Anders Danielsson. 

I remissvaret framhålls övrigt skyddsbehövande som en grupp som skulle påverkas avsevärt av lagändringen. De utgör idag en marginell andel av de som beviljas uppehållstillstånd i Sverige, men det handlar ändå om människor som idag anses ha ett skyddsbehov. Enligt lagförslaget skulle de fråntas rätten till skydd och utvisas trots risker om övergrepp i hemlandet.

Även personer med synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter som skäl skulle enligt lagförslaget inte ha rätt att stanna i Sverige. Det kan exempelvis vara barn som fått uppehållstillstånd till följd av allvarliga sjukdomstillstånd. Enligt lagförslaget ska man kunna bevilja uppehållstillstånd om det anses bryta mot Sveriges internationella förpliktelser att utvisa dessa personer. Vad som avses med internationella förpliktelser är däremot oklart, vilket riskerar att leda till en godtycklig och rättsosäker prövning av dessa ärenden.

Således avstyrker Migrationsverket förslaget i de delar som avser ändringar gällande övriga skyddsbehövande och synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter.

Sammanfattningsvis, att fortsätta ge dessa människor möjlighet till uppehållstillstånd skulle inte motverka det som lagen vill uppnå – att begränsa antalet asylsökande. Bedömningen är att konsekvenserna som drabbar individen inte skulle stå i proportion till den marginella effekt på antalet sökande, som antas bli följden av att inte ge dessa grupper uppehållstillstånd även i fortsättningen.

Läs hela remissvaretPDF