2016-03-29

Utredning visar att handläggningen av asylsökande gifta barn kan förbättras

Migrationsverket kan förbättra sin handläggning av asylsökande ensamkommande barn som är gifta. Det visar en granskning som myndigheten själv gjort.
– Vårt fokus ska vara att skydda barnen. Vi kommer att ta hand om rapportens resultat och göra den här gruppen mer synlig i myndighetens arbete, säger Cecilia Borin, chef för kvalitetsavdelningen på Migrationsverket.

Migrationsverket har undersökt förekomsten av, och sitt eget arbete med asylsökande ensam­kommande barn som uppger att de har gift sig utomlands. Utredningen, som har identifierat 132 gifta barn i mottagningssystemet, visar att det finns flera förbättringsområden.

– Vi är oftast den första svenska myndighet som ett barn som söker skydd möter. Det är därför viktigt att vi gör rätt från början i vår handläggning, säger Cecilia Borin.

Utredningen pekar ut två utvecklingsområden: Det finns i dag inget särskilt framtaget stöd att tillgå för handläggare som möter ett barn som uppger att han eller hon är gift. Utredningen konstaterar också att de rutiner som finns inte följts i sin helhet, bland annat finns brister rörande orosanmälningar till socialtjänst och anmälningar om brottsmisstanke till polis. Det är kommunerna som ansvarar för de ensamkommande barnens boende.

Ofta samhandläggning

Utredningen visar också att nästan hälften av de identifierade fallen samhandläggs, det vill säga det gifta barnets ärende handläggs tillsammans med den vuxne maken.

– Det är samma princip som när en vuxen kvinna söker skydd tillsammans med sin vuxne make. Handläggningen utgår ifrån mannen som norm vilket är problematiskt eftersom alla som söker skydd har rätt till en individuell prövning, säger Cecilia Borin.

Av de 132 identifierade fallen rör 129 flickor och 3 pojkar. Nästan alla barn har sitt ursprung i Afghanistan, Irak och Syrien.

Mörkertal finns

Utredningen konstaterar att det förmodligen finns fler asylsökande barn i Sverige som gift sig utomlands, än som identifierats i utredningen. En orsak till det är att registreringen av barnen när de söker asyl i dag inte sker på ett enhetligt sätt.

Cecilia Borin är mycket nöjd med att myndigheten, på eget initiativ, har genomfört utredningen, som är den första i sitt slag i Sverige.

Utredningen lämnar flera rekommendationer om förbättringar i verksamheten, så att handläggare på ett bättre sätt kan uppmärksamma gifta barn och tillgodose deras rättigheter.

– Nu ska vi tillsammans med övrig verksamhet börja arbeta med de föreslagna förbättringarna och se hur vi kan ta hand om dessa, säger hon.

Läs gärna rapporten Är du gift?PDF