Logotyp

Användarvillkor – webbansökningar om visum

Jag är medveten om att jag kan behöva komplettera min ansökan innan handläggningen av ansökan kan påbörjas.

Jag är medveten om att svenska migrationsmyndigheter kan begära kompletterande underlag.

Jag är medveten om att ifall jag beviljas ett visum kan jag behöva visa upp min medicinska reseförsäkring i samband med resan.

Jag är informerad om att ett beslut om visum i vissa fall kan skickas med e-post eller brev.

Jag känner till att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka om viseringsansökan avslås.

Jag känner till att jag måste ha en lämplig medicinsk reseförsäkring för min första vistelse och därefter följande vistelser på medlemsstaternas territorium.

Jag är införstådd med och samtycker till följande: Insamling av de uppgifter som krävs enligt detta ansökningsformulär, fotografering och, i tillämpliga fall, upptagande av fingeravtryck är obligatoriskt vid prövning av viseringsansökan och alla personliga uppgifter om mig som anges på formuläret för ansökan om visering kommer, liksom mina fingeravtryck och mitt fotografi, att översändas till behöriga myndigheter i medlemsstaterna och behandlas av dessa myndigheter, så att det blir möjligt att fatta ett beslut om min viseringsansökan.

Dessa uppgifter samt uppgifter rörande beslutet om min ansökan eller ett beslut om att upphäva, återkalla eller förlänga en utfärdad visering kommer att registreras i Informationssystemet för viseringar (VIS) och lagras där under en period av högst fem år; under den perioden kommer uppgifterna att vara tillgängliga för viseringsmyndigheterna och de myndigheter som är behöriga att kontrollera viseringar vid de yttre gränserna och i medlemsstaterna samt för medlemsstaternas invandrings- och asylmyndigheter i syfte att kontrollera om villkoren för laglig inresa, vistelse och bosättning på medlemsstaternas territorium är uppfyllda, för att identifiera personer som inte, eller inte längre uppfyller dessa villkor, för att pröva en asylansökan och för att avgöra vem som ansvarar för en sådan prövning. Under vissa förhållanden kommer uppgifterna även att vara tillgängliga för utsedda myndigheter i medlemsstaterna och för Europol för att förhindra, upptäcka och utreda terroristbrott och andra allvarliga brott. Följande myndighet i medlemsstaten ansvarar för att behandla uppgifterna Migrationsverket, 60170 Norrköping, Sweden.

Jag är införstådd med att jag har rätt att i vilken medlemsstat som helst underrättas om de uppgifter rörande mig som finns registrerade i VIS och om vilken medlemsstat som har registrerat uppgifterna samt begära att uppgifter rörande mig som är oriktiga korrigeras och de som olagligen behandlats stryks. På min uttryckliga begäran kommer den myndighet som prövar min ansökan att informera mig om hur jag kan gå tillväga för att utöva min rätt att kontrollera mina personuppgifter och få dem korrigerade eller strukna, inklusive vilka rättsmedel som står till buds enligt den berörda statens nationella lagstiftning. Denna medlemsstats nationella tillsynsmyndighet Datainspektionen, Box 8114, 10420 Stockholm, Sweden tar emot klagomål som rör skyddet av personuppgifter.

Jag förklarar att alla de upplysningar jag lämnat såvitt jag vet är korrekta och fullständiga. Jag är medveten om att felaktiga uppgifter kommer att leda till att min ansökan avslås eller till att en redan utfärdad visering upphävs samt till att jag kan underkastas lagföring enligt lagstiftningen i den Schengenstat som handlägger min ansökan.

Jag förbinder mig att, om visering beviljas, lämna medlemsstaternas territorium innan viseringen löper ut. Jag har blivit informerad om att innehav av en visering endast är ett av villkoren för inresa på medlemsstaternas europeiska territorium. Den omständigheten att visering beviljats innebär inte att jag har rätt att begära ersättning om jag inte uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 562/2006 (kodexen om Schengengränserna) och därför nekas inresa. Inresevillkoren kommer att kontrolleras på nytt vid inresan på medlemsstaternas europeiska territorium.
 

Behandling av personuppgifter  

Migrationsverket behandlar personuppgifter som samlas in genom denna e-tjänst. Migrationsverket behandlar personuppgifter med stöd av Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Registerförfattningarna innehåller vidare bl.a. bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Migrationsverket behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen, (1998:204). Migrationsverket behandlar ibland personuppgifter med stöd av EU förordningar och direktiv.


Migrationsverket hanterar ibland personuppgifter med stöd av EU förordningar och direktiv. I denna e-tjänst hanteras personuppgifter även med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr 767/2008 av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar (VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen).

Personuppgiftsansvarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter via denna e-tjänst. Undantag kan finnas i de fall då det är en annan myndighet eller företag som behandlar personuppgifter.  

Ändamål för behandling

Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras. Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i näraliggande funktioner som t.ex. register över sökande och inlämnade handlingar samt vid arkivering. Vi sparar även personuppgifter när du ställt frågor via formulär på webbplatsen för att kunna besvara frågorna bättre. 

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse som t.ex. statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt. Överföring av personuppgifter sker enligt register-, personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.


Eventuell överföring av uppgifter ska även beakta de regler som finns i VIS-förordningen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära registerutdrag (information om de personuppgifter som finns om dig hos Migrationsverket), oavsett om dessa samlats in via en e-tjänst. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Migrationsverket. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Skicka begäran till Migrationsverkets förvaltningsenhet, 601 70 Norrköping. 


Var och en ska ha rätt att få del av uppgifter om honom eller henne i VIS och om vilken medlemsstat som överförde uppgifterna till VIS. Var och en får vidare begära att oriktiga uppgifter om honom eller henne korrigeras och att uppgifter som har registrerats på otillåtet sätt raderas.

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § personuppgiftslagen även rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.  

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller företag

Behandling kan även ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller det företaget kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.   

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav. Men om du använder en allmän dator på t.ex. ett bibliotek eller Internetkafé, bör du vara aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet t.ex. inte om datorn har ett fungerande och uppdaterat virusskydd. Det är också viktigt att du stänger din webbläsare när du är klar och lämnar datorn.  Migrationsverkets webbplats har en inbyggd säkerhetsfunktion. Om du inte klickar på en knapp i e-tjänsten på 60 minuter avslutas kontakten. 

Begränsning av ansvar

Migrationsverkets e-tjänster tillhandahålls som de är och utan någon som helst garanti för fel, kvalitet eller att de är tillgängliga för användning. Eventuell felaktig information på webbplatsen påverkar inte handläggningen i enskilda ärenden. Alla uppgifter som du eller godkänd tredje part lämnar om dig måste vara sanningsenliga och korrekta. Medvetet lämnade felaktiga uppgifter kan medföra straffansvar.

Migrationsverket

Sidan senast ändrad: 2017-05-12