Logotyp

Användarvillkor – webbansökningar

Behandling av personuppgifter  

Migrationsverket behandlar personuppgifter som samlas in genom denna e-tjänst. Migrationsverket behandlar personuppgifter med stöd av Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Registerförfattningarna innehåller vidare bl.a. bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Migrationsverket behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen, (1998:204). Migrationsverket behandlar ibland personuppgifter med stöd av EU förordningar och direktiv.

Personuppgiftsansvarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter via denna e-tjänst. Undantag kan finnas i de fall då det är en annan myndighet eller företag som behandlar personuppgifter.  

Ändamål för behandling

Migrationsverket sparar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras. Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i näraliggande funktioner som t.ex. register över sökande och inlämnade handlingar samt vid arkivering. Vi sparar även personuppgifter när du ställt frågor via formulär på webbplatsen för att kunna besvara frågorna bättre. 

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse som t.ex. statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt. Överföring av personuppgifter sker enligt register-, personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att en gång per kalenderår begära registerutdrag (information om de personuppgifter som finns om dig hos Migrationsverket), oavsett om dessa samlats in via en e-tjänst. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till Migrationsverket. Begäran ska enligt personuppgiftslagen göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Skicka begäran till Migrationsverkets förvaltningsenhet, 601 70 Norrköping. 

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § personuppgiftslagen även rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.  

Behandling av personuppgifter hos annan myndighet eller företag

Behandling kan även ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller det företaget kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.   

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav. Men om du använder en allmän dator på t.ex. ett bibliotek eller Internetkafé, bör du vara aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet t.ex. inte om datorn har ett fungerande och uppdaterat virusskydd. Det är också viktigt att du stänger din webbläsare när du är klar och lämnar datorn.  Migrationsverkets webbplats har en inbyggd säkerhetsfunktion. Om du inte klickar på en knapp i e-tjänsten på 60 minuter avslutas kontakten. 

Begränsning av ansvar

Migrationsverkets e-tjänster tillhandahålls som de är och utan någon som helst garanti för fel, kvalitet eller att de är tillgängliga för användning. Eventuell felaktig information på webbplatsen påverkar inte handläggningen i enskilda ärenden. Alla uppgifter som du eller godkänd tredje part lämnar om dig måste vara sanningsenliga och korrekta. Medvetet lämnade felaktiga uppgifter kan medföra straffansvar.

Migrationsverket

Sidan senast ändrad: 2017-04-10